Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1329 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1330 неучену, нросячи написати ми слово
отвѣщателно на възраженіе къзни діа-
волскіа, рекше Люторскіа ереси, паче-
же ересей. Многоглавна бо суть, а не
единственна, многи прежде бывшая
проклятыя ереси въ собѣ съзатво-
ряющи, обновляти начинаетъ. Азъ же
несмысленый, нетокмо твоему вели¬
честву, но и прочимъ отписати нудя¬
щимъ мя, на се отвѣщавахъ, яко аще
благоволитъ Богъ, хотѣлъ быхъ писати,
общая ради ползы, на кождый арти¬
кулъ обличително писаніе лжеименита¬
го разума ихъ, самозаконыа прелести
уморастлѣнныхъ догматъ удобъ же
пріатны сластолюбивымъ. И сице мноІІ
(106)жицет многимъ вѣмъ себе обѣ-
щавшася отъ легкоуміа въсхитився.
Виегдаже на уединеніи въ себе при-
хождахъ, и съ трезвѣніемъ прочитая
богодухновеная писаніа, поразумѣвахъ
свою грубость, многаго ми невидѣніа и
забыті[а], и недостиженіа глубина водъ
Божесгвеныхъ писаній. Бываетъ бо множицею и тѣлесне не
дугующимъ облегченіе нѣкое, послѣ¬
дующе страсти утѣшеніе промысломъ
Божіа человѣколюбія. Сице и душею
любящимъ и піанствующимъ страстьми
грѣха бываетъ на время, иже насъ не-
съвръшенымъ невѣріемъ недугующой
души чювство нѣкое и въспоминаніе
пръвыхъобличникусъвѣстому (зіс) упраз-
нившуся ума зѣлне касаюіцуся, души
умиленѣ нѣкако болѣзнующи и тужащи
отпаденія своего ей къ Богу молитвен¬
наго предложенія; пачеже знегда во¬
лею обрящется съгрѣшивъ но пріятіи
разума истинны, и ни о чесъмъ иномъ,
развѣ о покаяніи, ||(об.І06) мысля щи.
якобы въ конецъ не умрѣти отъ Бога
жива отчаяніемъ уда[ви]вшуся 8); куп¬
но убо взирающи на иже съ клятвою 8) вч вставлено на подѣ. обѣщавшаго, не хотѣти ти смерти грѣш-
нихъ, но обращенія въ разумъ истин¬
наго живота; купноже и недоумѣющу
о немощи прибывшій души отъ и ного-
вредныхъ страстей обычая, и тужаще
духомъ, еда въ вѣки отринетъ Господь,
и не приложитъ благоволити паки, или
до конца милость свою отсѣчетъ, по
притчи смоковничнаго неплодства, яко
всуе землю [у]пражняющу 9). Тако убо
и мы, живущая въ насъ страсти съ со¬
бою носяще, всюду въ таковыхъ же
мятежахъ есмы. Вѣдый же свое неприлежаніе и лѣ¬
ность о благомъ, купноже и множе¬
ство грѣховныхъ язвъ видя въ собѣ
съгнивша и смердяща, о тѣхъ точію
исцѣленію упражнятися, и врача взы¬
скавъ молити его о уздравленіи тай¬
ныхъ струповъ, доволно 11(107) быти
время живота помышляя, конечно не
въсхотѣхъ противу въпросу вашей люб¬
ви отписати, яко неподобающее ми.
Слышавъ въ пророцѣхъ глаголющаго
[ко] 10) грѣшнику: вскую ты повѣдавши
оправданія моя, и пріемлеши завѣтъ
мой сты твоими, самъ же възненави-
дѣвъ наказаніе отвръже словеса моя
въсплтъ, и прочая. Сихъ же ради и сицевыхъ обрѣтае¬
мыхъ въ божественыхъ писаніихъ раз¬
лично, на мнозѣ отлагахъ, не дръзая,
оставль плакати своего мертвеца,
яко на позорище яже не своего чина
дѣло отходити. Зазрѣніе бо съвѣсти
безъ дръзновеніа творитъ человѣка, да
яко въспомянухъ приччу еѵангеліа о
впадщемъ въ разбойники, яко на се
истое учиненіи мимоидоша. Самаря¬
нинъ же, яже о немъ должная сътво-
ривъ, не похуленъ бысть. Такожде и о
истязаніи . съкрывша талантъ, и малое і 9) у вставлено позднѣйшею рукою. I ,0) Добавлено позднѣе надъ строкою. Библиотека "Руниверс1