Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1287 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1288 тому проявляющейся глаголютъ: яко
празно за умръшихъ молитися, или
приношеніе, или милостиня творити.
Мы же въ ветхомъ пръвѣе обрѣтаемъ
въ божественомъ писаніи, яко Іуда
Маккавей, похвалный судіа въ Израи¬
ли, послалъ въ Іерусалимъ дванадесять
драхмъ спебра, да будетъ приношеніе
за грѣхи умръшихъ людій. И апостол-
ское правило повелѣваетъ за умръ¬
шихъ молитися, и отъ имѣніа ихъ
подавая убогимъ, яко велію ползу
творятъ сіа отшедшимъ душамъ. Се
же (рѣша) глаголемъ о благочестивыхъ.
О нечестивыхъ же аще и всего міра
богатство отдаси убогимъ, ничтоже
ползуеши, и прочаа. А еже пишетъ:
въ адѣ же кто исповѣстътися, и еже
ты въздаси комуждо по дѣломъ его, и
прочая таковая не нынѣ, но въ вто¬
ромъ пришествіи мѣсто имать испол-
нитися. Нынѣ же еще торгъ неразы-
деся, другъ другу тяготы носимъ
|| (об. 73) и помагаемъ, исполпяюще
законъ Христовъ, зане любовь смертію
не пресѣкается. Купимъ масло къ свѣ-
тилникомъ нашимъ, да не тогда безъ
успѣха глаголемъ: Господи, Господи
(не) 1) отверзи намъ 2), но съ мудрыми
дѣвами чрътога получити сподобимся. Благодатію и человѣколюбіемъ Госпо¬
да нашего Іисуса Христа, емуже слава
съ Отцемъ и Святымъ Духомъ нынѣ и
присно и въ вѣки вѣкомъ. Аминь. Посланіе до Симона еретика Будного. Възлюбленый брате Симоне! Брата же нарицаемъ для общаго че¬
ловѣкомъ прироженіа. Зловѣріа же ради
лжеименитаго разума, егоже пріемле¬
те на отвръженіе благочестивыхъ дог- *)*) Зачеркнуто киноварью.
а) Поправлено изъ «насъ*. матъ святыя съборныа апостолскіа
церкви не лѣта есть тако именовати.
Да не съжиждемъ нѣкіа отъ ненауче-
ныхъ вашея мудрствовати злѣ, и по-
винни будемъ суду рекшаго: блюдете,
да не съблазпите едипаго отъ малыхъ
сихъ. И паки: уне есть, да жръновъ
ослій обѣшенъ будетъ на выи его,
и потопленъ бы бьш, неже да събла-
знитъ малыхъ сихъ единаго, и прочая.
|| (74) И апостолъ, иже брашнаго ра¬
ди неразсуженіа съблазняющихъ бра¬
тію немощныхъ съвѣстію въ Христа
съгрѣшати отвѣщаваетъ: и аще въ си-
цевыхъ таковъ страшенъ судъ събла¬
зняющихъ, кое осужденіе ждати подо¬
баетъ, иже вѣру Божію нечистыми ере-
сми оскверняющимъ и святая писанія
развращающимъ кривосказаніемъ, и иже
отъ нихъ неразнствующимъ ради не¬
мощи ихъ. Не всѣмъ бо есть вѣра, ни¬
же въ всѣхъ разумъ. Должни, рече
апостолъ, суть силніи немощи немощ¬
ныхъ носити, а не събѣ угаждати. Вѣмъ! Извѣстно ми есть о Христѣ
Іисусѣ, яко никтоже отъ иже вар¬
варская мудрствующихъ повредити мо¬
жетъ вѣрныхъ, познавшихъ истинну
сущихъ иже въ божественыхъ книгахъ
неразвращеными мысльми въспитан-
ныхъ. Но понеже повелѣваемъ! есмы не
свою комуждо ползу едину блусти, но
паче и братняа, аще ли не тако, то
уже не по любви ходя познавается, ея-
же ради Христосъ пріиде. Не по люб¬
ви же ходяй, мертву и нѳдѣйственву
вѣру иже въ Христа показуетъ Вѣра
бо есть спасающія насъ не празнаа.
Ц(об.74) но любовію дѣйствуема4. На та¬
ковыхъ нѣстъ закона. Въ законѣ же
оправдаю щіися, благодати отпадоша.
За таковыхъ Христосъ туне умре, по
божествен пому апостол у. Время же есть, прочее, противу
' въпросу твоей милости отвѣщати, по- Библиотека "Руниверс1