Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1281 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА- 1282 на. Поклонюся бо, рече Давидъ, къ церк¬
ви святѣй твоей. И паки: възнепави-
дѣхъ церкви лукавыхъ, якоже ерети¬
ческія съньмици и раздоры враждую¬
щихъ на церковь Божію. Сице и о об¬
разѣ рече Великій въ божественныхъ
Василій, яко честь образа на пръвооб-
разное въсходитъ. Сего ради и въпло-
щеніе Спасителя нашего—схожѳніе къ
нашимъ немощенъ именуемъ. Понеже
вѣдый нрежѳ бытіа немощное наше и
гни II (об. 6 8)лость помысла—немогущимъ
человѣкомъ, кромѣ посредства видимыхъ
вещей, на умная възнестись видѣнія въ-
сходъ съестественъ къ премирнымъ по¬
каза намъ, видимыми невидимая из¬
образи, предастъ и человѣчьскимъ боже¬
ственная, яко да по мѣрѣ мы сами отъ
священнѣйшихъ зданій на простыя и
необразныя възмемся възводы и подо¬
бія. Якоже глаголетъ великій въ бо¬
гословіи Деонисіе: тѣмже въ лѣпоту,
рече, предложитася образы безобраз¬
ныхъ и зраци безрачныхъ, и прочая. И
се не словесы токмо, но и вѳщми увѣ¬
ренно. Се убо прежде дастъ Богъ муд¬
рость человѣкомъ. Яко и Елинстіи лю-
бомудрьци, яко мощно отъ тварей по-
знати творца, обаче невъзмогоша, но
тваръ обоготвориша и въ прелесть мно¬
гобожія испадоша. Подобне же и сынове
Израилеви—въ Егѵпетскіа идолы. По
изведеніи же оттуду, толика знаменія
велика яжѳ и страшная чюдеса пока-
завшу, въ Егѵптѣ же и въ Чермнѣмъ
мори, Богу невидимому не вѣроваша, но
телецъ || (69) еътвориша и възнесъша
жрътву идоломъ, и веседлхуся глаго-
люще: си Бози твои, Израилю, и про¬
чая.. Сего ради Богъ далъ законъ на
помощь. Отъ таковаго многобожія и
таковыхъ вымысловъ отводя, глаголетъ:
не сътвори себѣ всякъ идолъ, якоже
въ Египтѣ, и подобіе телца въ пусты¬
ни, елика на небеси горѣ, якоже пре- ѴУООКАЛ ЖПОГЕѴВСКІЛ ВЕМ10ТККА. данныя служити въинству небесному,
жрътвъ Молоховъ и звѣздѣ Ремфано-
вѣ, или якоже отъ Халдѣи почтеныя
шгаеиты, ихже нарицаху небесныхъ
образы. Отъ нихже вины пріемши, и
Еллини въ многобожіе заблудиша. О
нихже къ Римляномъ Павелъ пиша
въспоминаетъ, виновны творя заблужд-
шая. И се есть, еже на земли низу и
елика въ водахъ подъ землею, якоже
о волхвованіи мертвыхъ ложно състав-
леныя боги, пачеже бѣсове, иже и о
будущихъ яко вѣдущихъ въпрошати
блядуще, и якоже Вавилонскаго зміа,
и ина многа иодобна симъ. О таковыхъ
безбожныхъ и многовидныхъ блескъ
възбраняа не токмо въ десятословіи, и
вездѣ, въ законѣ, и въ пророцъхъ, и
псалмѣхъ, и елика || (об. 69) апостоли
рекоша, и ини мнози отъ святыхъ, а
не о Христовѣ образѣ и святыхъ его, яже
на славу Христову учиненіи быша, яко¬
же глаголютъ невѣдущіи рассудити луч¬
шее отъ горшаго. Аще бы се было по
онѣхъ лжеименному разуму, не бы по¬
томъ повелѣлъ самъ Моѵсеови сътвори-
ти о тѣхъ же вещей видимыхъ образы
нѣкіа въ славу имени своему, схоженіа
ради за немощъ ума человѣча. И паки
въ второзаконіи: слыши, рече, Израи¬
лю, Господь Богъ твой Господь единъ
есть, и прочая. Таже сходя повелѣ
Моѵсеови скинію сътворити по образу
по законному на горѣ, и кивотъ завѣ¬
та, въ немже скрижали законныя и про¬
чая вещи въ память чюдесъ его и хе*
рувимъ славы. Сіа вся поклоняема бяху
и почитаема. Обаче недоволни быша
Жиды таковыми образы и жрътвами,
но множицею въ языческимъ йдоломъ
жрътвы чада своя принесъша, отсту-
пивше истиннаго Бога. А понеже за¬
конъ и пророци не възмогогаа человѣ¬
ческое исцѣлити естество, требоваху
бо болшаго поможееіа, требовали са- 41 Библиотека "Руниверс1