Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1279 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1280 гословіи святое богодѣйство Христово
видне знаменуютъ и прежде,въ словесъ
въспѣтая божественымъ священодѣй-
ст[в]омъ въ видѣніе приводятъ пред-'
лежимимы образы), но отвъдя съмнѣ-
ніе Іудейское отъ службы сѣни ветха¬
го закона. Ищетъ бо тогдашняго свя¬
щенства службы, рече: яко даже до
времене испра||(67)вленіа належаща
сіа. Христосъ же пришедъ архіерей
жрътву себе принесъ вѣчно избавленіе
сътвори. Разумъже лежитъсице.Понеже
въ начало провѣди множество Жидовъ
вѣровавше въ Христа крестишася, еще
же съвръпгеннаго въ вѣрѣ разума не
вси сподобишася; невѣрующій же Іудеи
стужаху,4 глаголюще: яко не можете
спастися, не приносяще жрътвъ по за¬
кону о грѣсѣхъ. Ради сего написалъ
апостолъ, а не якоже Люторове гла¬
голютъ, заблуждше отъ чрева, занеже
законыя служба образъ бяше службамъ
христіанскимъ, [Христовыхъ же слу-
жебъ священнодѣйство образъ бяше
христіанскимъ]4). Христовыхъ же слу-
жебъ священнодѣйство образъ сутъ не¬
беснымъ, и елика небеснымъ суще¬
ствомъ невещѳственне и премирне,памъ
же вся въ образѣхъ предана бяху. Тѣм-
же посредѣ законнаго же и небеснаго
наше священнодѣйство средою края нѣ-
како обоихъ касался, исполненіе бо за¬
конныя службы, яже въ насъ священ¬
ная служба. Не пріиде бо разорити
закона Христосъ, но на лѣпшее пре-
строити. И се являя Малахіомъ проро¬
комъ, глаголаше: еда обинуся лицъ ва¬
шихъ 2), глаголетъ Господь, вскую ми
приносисте се и се, яко отъ востокъ
солнца даже II (об. 67) до западъ про-
славлюся въ языцѣхъ, и на всякомъ
мѣстѣ кадило приносится имени моему *) Вставлено на полѣ. *) Малах., гл. 2, ст. 9. и жрътва чиста, понеже Іудейская жръ-
тва въ единомъ Іерусалимѣ, а не [въ]
всякомъ мѣстѣ. Якоже явленіи наша христіанская
служба и кадило въ всякой церкви Бо¬
гу приносится въ имя его и жрътва
чиста, а еже кромѣ церкви въ простомъ
дому приношенію бывати кромѣ вели-
кіа нужда, сіа Аріанскіа ереси преда¬
ніе, а не православныхъ велѣній, еже
пріаша и нынѣ Жиды необрѣзаныя или,
паче рещи, Татарове крещеныя, враги
креста Христова, и всѣмъ христіан¬
скимъ богопреданымъ благостояніемъ
съпротивостоятеле: непотреба, глаголю¬
ще, церквѣ сихъ видимыхъ. Пишетъ бо
Павелъ: вы есте церкви Бога жива. О, безуміа! Аще сице бы было по ва¬
шему разуму, то уже непотреба и са¬
мого причастіа Тѣла Христова: глаго¬
летъ бо тойже апостолъ: «братіѳ, вы
есте тѣло Христово»! Видите сами, ка¬
ково строптиво разумѣваете и не бои-
теся своея вѣчныя погибели! О святыхъ же и честныхъ || (68) ико¬
нахъ сице мудрствуемъ: якоже изнача¬
ла пріятъ святая съборная церкви отъ
святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ. Обрѣ¬
таемъ бо въ всемъ божествѳномъ писа¬
ніи разнство вѣдати въ вещѣхъ, яко¬
же въ писаныхъ, такоже и въ обра¬
зѣхъ, и въ всякихъ възложенихъ, име¬
немъ точію и разнствомъ и разумомъ,
въ чіе имя коеждо и которымъ раз¬
умомъ бываемое бываетъ. Ино есть цер-
ковъ Божія, и ино церковъ ложныхъ
боговъ. Отъ тѣхже вещеяа * *) 3) обѣ
съставлены; и ова убо почитаема отъ
благочестивыхъ, яко жилище имени его,
ова же небрегома и безчествуема, за-
не въ имя бѣсъвъ и растлѣнныхъ че¬
ловѣкъ отъ ложныхъ басней съставлен- 3) хъ зачеркнуто, а сверху поставлено й,
т. е. «вещей». Библиотека "Руниверс1