Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1239 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, ХУІ ВѢКА. 1240 пустилъ еси сему губителю? Отвѣща
же ему Богъ: понеже не обрѣтохъ
злѣе того, и достойни бо сутъ людіе
си таковаго епископа. И самого Го¬
спода слышимъ въ притчахъ народомъ
глаголюща: зане предваривше, тіи очи
свои смежиша и ушима тяжко сіи пріа-
ша, яко да имутъ въ чину муки
подіимати, еже отъ лутчвхъ невѣдѣ¬
ніе, надмѣно бо бяше гордостію сердце
ихъ, и не въсхотѣша смиритися подъ
крѣпкую руку Божію. Будетъ бо, рече
апостолъ, время, егда здравого ученія
не послушаютъ, но по своимъ похо-
темъ изберутъ собѣ учителя, услажаеми
слухомъ и отъ истинны || (об.ЗЗ)слухи от¬
вратятъ, на басни же уклонятся. Богъ бо
самовластному попущаетъ, но.'реченному:
дондеже исполнятся грѣси Аморѣйстіи. Не исщутъ бо нинѣ священникъ,
но ласкателей, ни душамъ строителей,
ни жрецъ чистыхъ, но заступникъ крѣп¬
кихъ по приносимому: еже яко собою
царъ поставиша, а не мною начаша,
но и таковымъ властенъ повиноватися
и учими есме не просто, но въ них-
же заповѣдь Божіа не разоряется. Не
будите бо, рече, раби человѣкомъ, и
повиноватися подобаетъ Богови паче,
нежели человѣкомъ. Той же и о ду¬
ховныхъ властехъ: не остави насъ Го¬
сподь прелщенныхъ мірскихъ чиновъ
славами скитатися къ видимому взи¬
рающимъ. Не въ словеси бо, рече,
царствіе Божіе, но въ силѣ, понеже
Господь нашъ, тлетворныхъ страстей
насъ свободивъ, уды своя сътворм и въ-
сходъ премирный намъ показа. Аще и
мы, яко тѣло главѣ своей, съчлапимся.
глаголетъ бо: не на||(34)рицайте себѣ от¬
ца на земли, и единъ естъ вашъ учитель
Христосъ. Вси же вы братіе есте, по¬
неже честнѣйшая очеса имамы въудѣхъ,
за еже все тѣло наставляти сущаго
ради свѣта. И аще тмою око иаііол- | нится само, како можетъ все тѣло про- ■ свѣщати? Тогда убо главѣ нашей по-
! каряемся, глаголющу: аще око десное со-
| блажнаетъ тя, изми того, изверзи отъ се- ■ бе, и прочая. Глаголетъ же Великій Ва-
; силіе, яко подобаетъ слышателемъ слова
: наученымъ писаніямъ чюждая же отрѣ-
I вати и въ таковыхъ пребывающаго уче-
| ныхъ отиращатися зелнѣйше. Неточію бо началствующихъ, но и другъ друга но-
слушати должны есмы, по заповѣди Го¬
сподней] рекше разстлѣвающа ту или
оскверняюща множицею примѣшаніемъ
възбраненнаго, ова же съвнадаготъ за¬
повѣди, ова же аще и несо[в]падаютъ
но явленному, но слагаются, яко же
помощъ заповѣди. Не но заповѣди же
|| (об.34) Госнодне[й], аще повелѣни бу¬
демъ, отъ кого не достоитъ покарятиея.
Аще и ангелъ съ небесе, по реченному,
чюжемуже не послѣдуютъ,но бѣжать отъ
него, зане не знаютъ чужихъ гласъ, отъ
і нихже накайуеми есмы. Ако аще и
! многоприсный кто будетъ, или пре
I многословенъ отъ всѣхъ, повелѣвая еже
! отъ Господа възбраненіе, или възбра-
: няя еже отъ него повелѣнное тво-
! рити, мръзокъ долженъ есть быти ко-
: муждо отъ любящихъ Господа. Нѣціи бо, именемъ послушанія прел-
іцены бывше, безъ страха преступаютъ
заповѣди Господня. Вѣдомо убо всѣмъ
да будетъ се, якоже и сопротивная
Господни воли послушаютъ, или иже
въ градѣхъ мучащахъ подражая, тако-
віи убо не имутъ избѣжати суда Божіа,
: пи повинующейся, нижё обладающій, но
кождо имаетъ дати отвѣтъ Богу по дѣ¬
ломъ своимъ. А иже по воли Господни
послушаяй не человѣка, но самого Бога,
благимъ ангеломъ подобяся, || (35) по¬
слушаетъ рекшаго ради: слушай васъ,
мене слушаетъ. Но нижё паки небла-
гословеніа, или клятвы безумныхъ усу-
мнѣвшася, на человѣкъ растлѣнныхъ Библиотека "Руниверс1