Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1237 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1238 суетныхъ угодитн Богу, но уыѵ же и і смѣетъ сквернаиаа своя злохуленіа, не
слову и дѣянію вѣровавше Господу гла-| бо имамъ рещн молитвы и на бо-
голющу: шп,м>те пръвѣй царствія Божіе.. жественыхъ знаменіяхъ Христово ви-
н правды его, и сіа вся приложатся | дѣпіе глаголати, — нѣсть сіе свяіцен-
вамъ. И аіце, рече, земная сіа обѣщахъ і анкъ, но злый летецъ и норугагель
вамъ и не вѣруете, како о небесныхъ вѣ-1 себѣ, волкъ на Божіа люди, въ кожу
ру имм-те? Не пріндохъ бо. рече Господь. | оболченъ. Но не иноку сіа праведно
да послужатъ ли, но да послужу. Не ! нсиравляти. Что убо гдасолеши, не по-
обѣщахомъ ли ся съвръшеніе отъ міра : добаетъ ли священники шествующая
умрыцвленіеимѣтинХристоподражател или о иномъ нѣкоемъ безмѣстпомъ об-
ную нищету? И како можемъ къ тому при-I личати? И иовинны гворити единымъ
части иди частемъ II (об. 31) мірскимъ бы-1 же лѣтъ есть хвалящимся въ законѣ и ти, апостолу глаголющу: не любите міра
н яжееуіъ вънірѣ? Аще кто любвтъміръ
сей, нѣстъ любве отча въ немъ. Зане все,
еже въ мірѣ похоть нлотска и похоть
очима и гордыни житейская, нѣстъ отъ
отца, но отъ міра естъ. Но міръ сей
преходитъ и похоть его. Творяй же волю
Божію пребываетъ вѣки. И въ мірѣ скорбъ имѣти будете, и
аще кто мвѣ служитъ, мнѣ да послѣ¬
дуетъ, рече Господь. Понеже стран¬
ный пришелци есмы на земли, съизый-
демъ ему внѣ града, поношеніе его но-
сяще. Не имамъ бо здѣ пребывающаго
мѣста, но грядущаго взыскаемъ. Нп бо
мощно есть Богу работати и мамонѣ.
Господень гласъ сей и неложенъ естъ.
А еже глаголете, яко продаютъ и ку¬
пятъ священичества же и игуменства
в богокръмствуютъ, яко же Іюда и Си¬
монъ вълхвъ. Но намъ естъ слово о
истинныхъ христіанѣхъ и постііицѣхъ,
яже сутъ чада тайнъ Божіихъ. ІІозпа
Господь II (32) сущіа его, и да отступитъ
отъ неправды всякъ, именуя имя Господ¬
не. Азъ же отвѣщ&ю къ симъ, рече вели¬
кій Деонисіе, аще священникъ удобре¬
ніе просвѣіцателное весма отпалъ естъ,
священническаго чина же и силы иже
непросвѣщателеаъ и непщуя Богу не
вндѣти, яже той събою разумѣлъ естъ,
и прелстити мнитъ, иже лжеимен-
ны отъ того отца нарицаемого и і преступленіемъ того Бога безчестящимъ.
И како священники изъивителіе Божіи,
|І (об,32) како нъзвѣстити имутъ людемъ
: божественныя добродѣтели, не увидѣв-
I ше тѣхъ силу? Или како просвѣщати
; имутъ иомрачеішіи? Млн како боже*
| ственнаго пренодадятъ Духа, ниже
; аіцс естъ Духъ Святый имствомъ и
і истинною вѣровавше? Слышите, свя-
щеннопачалници, убо и судіа, яковы
аще будутъ мнѣ мнитця, по изволеніи»
сердца людій нопущаются быти. Аще
блази суть или злы, дамъ, рече Го¬
сподь, младенца судіамъ, и отроча мало
новедетъ ихъ, сирѣчъ, неразумные со¬
владѣютъ ими. Или паки: пущу въ
нихъ пастыря небывалца, сирѣчъ, не-
; искусна, и послю на землю сію гладъ
, крѣпокъ, ни хлѣба, [н]и воды, но гладъ,
I еже не слышати слова Божіа. Но злая
сіа кто можетъ раздрушити, аще не са-
мѣмъ Богомъ посланъ будетъ, яже
Богъ святый съвѣща? Кто разоритъ и
' руку его высокую кто отвратитъ? Се бо и въ II (33) Огечпицѣ» повѣсть о
цари.Ѳоцѣ мучители яве представляетъ,
яко таковое отъ Бога попущеніе бы-
I ваетъ. И нави нѣкоего по явленію ан-
гелску отъ народа възведоша на сте-
; гіЬнъ святителскій, бѣ же сый блуд-
: никъ и злодѣй. И нѣкто отъ ирепо-
| добныхъ,' имы[й] дръзновевіе къ Богу, | іюмолися глаголя: Господи, почто по¬ Библиотека "Руниверс1