Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1225 ПОСЛАНІЯ СТАРЦА АРТЕМІЯ, XVI ВѢКА. 1226 преданныя, и вмѣсто еже окаяти себе
и ридати страсте[й] своихъ, на конечную
гордыню взяшася. Сіи суть человѣци
неискусніи, духа не имуще, тѣмже от¬
метаютъ духовное жителство, нова же
нѣкая къ составленію плотскаго житія
законополагающе, точію не глаголюще:
яко ни Христосъ, нижё апостолы, ни
отъ святыхъ не научи, яже мы днесь
изобрѣтохомъ2). О, презорства || (21) и
гордости суемудреннаго ихъ разумаійаще
Господь, даже до плоти снити изволивый,
несъвръшенно показа намъ ученіе, кая
будетъ ина надежда Христіаномъ? По-
чтоже и пастыря и дверъ овцамъ себе
нменова: овца моя, рече, гласа моего
послушаютъ, по чюжимъ же не идутъ,
но бѣжать отъ него, и вси елико ихъ
пріиде, не послани отъ мене, татіе бяху
и разбойннци. И паки: азъ есмъ путь
и истинна и животъ, и никтоже мо-'
жегъ пріити во отцу токмо мною. Почто-;
же и Павелъ повелѣ блюстися отъ тво-!
рящихъ распря и соблазны, паче уче¬
нія еѵангельскаго, и нижё ангела съ
небесе послушати, аще не таже бла-
говѣститъ. А понеже слышахъ, яко укавяюще.
старого пса напекосте мя3), и въ правду,
ибо песъ, егда услышитъ незнаемаго !
гласа, не престаетъ брехая, дондеже
извѣстно узритъ, кто естъ, иже не двер-
ми хотя внити въ храмъ господина
его. Сице и мы нострадахомъ: гласъ то¬
чію Іаковль, руцѣ же || (об.2І) Исавовѣ
ощутивше, послѣди хотящее быти против¬
леніе являюща, якоже и о онѣхъ бнсть.
Тайна бо уже дѣется безаконію точію
одръжа и нынѣ дондеже отъ среды
будутъ, Господу глаголющу: уне естъ ( *)*)На полѣ позднѣйшимъ почеркомъ: «под¬
носятся во умѣ, яко ни свптіи того разумѣша>. *) На подѣ позднѣйшею рукою: «пса на-
рпцадн автора сего». потопленну быти въ пучинѣ морстѣй,
неже да соблазнитъ кто единаго отъ
малыхъ си[хъ] вѣрующихъ въ мя. Вы же колико съблазнисте вѣрныхъ
ученіемъ вашимъ, якоже нѣкимъ отъ
| нихъ Жидовску съборищу пріити, де-
сятословіа ради, и похвалити, да иже
онѣхъ апостолу въпіющу: аще виною,
аще истинною Христосъ проповѣдуемъ
есть, и о семъ радѵюся, понеже и ны¬
нѣ аще умнымъ, аще ли чювствѳннммъ
благостояніемъ Христосъ почитаемъ
естъ, радоватися и срадоватися другъ
[ другу долж[н]н есмы. Рече бо, молю же
I вы, братіе, именемъ Господа нашего Іису¬
са Христа, да тоже глаголете вси и да
не будетъ въ васъ распря, да есте же
съвръшени въ той же мысли и въ томъ
же нравѣ. И паки: исноі|(22)лните мою
радость, да тоже мудрствуйте вси, ту же
любовъ имуще, единодушни, единомысля¬
ще, ни едино же что но рвенію или по
тщеславью, но смиренномудріемъ другъ
друга предночитающе и не бывайте му¬
дры въ собѣ. Писано бо естъ: горе въ собѣ
разумнымъ и предъ собою художнымъ.
Должни есми, рече, мы, силнм, немощи
немощныхъ носити, а не себѣ угаждати,
кождо бо васъ ближнему да угаждаетъ
въ благое къ созданію, ибо Христосъ
не собѣ угоди. И индѣ: не своя си ко-
ждо блюдуще, но дружняго смотряйте.
Не забудемъ повѣствующаго въ науче¬
ніе наше, идѣже глаголетъ: сво[бо]денъ
сый ото всѣхъ, всѣмъ събѣ поработихъ,
да множайшихъ приобрящу; быхъ Iво¬
доемъ, яко Іюдей, да Іудея приобрящу;
подзаконнымъ, яко подзаконенъ, да
подзаконные приобрящу; всѣмъ быхъ
всякъ, да всяко нѣкіаспасу. Се же творю
благовѣстіа ради, да совнесу нѣчто къ не¬
му отъ себе. || (об.22) Глаголетъ бо: и аще
что приложиши ко двѣма сребреникомъ?
азъ, егда възвращуся, въздамъ ти. То¬
чію о семъ, яко да исцѣлѣетъ раздро- Библиотека "Руниверс