Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1163 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАГ1И КОНЫСТЕБСКАГО, 1621 ГОДА. 1164 церкви пишетъ, который, рекши то о
Грекахъ и Руси, же- суть христіане и
же суть въ церкви Божей, наводитъ:
«Копстантинополская столица зъ ин-
шими столицами, которіи апостолскими
всѣ старый называли, мы, што ближей
Траціи мѣшкаемо, вѣдаемо, же естъ
цѣлая, которой Богъ далъ найти ласку
въ очахъ Солимана, Турецкого тирана,
якобы другому пойманомѵ Іосифови,
абы такъ была завше правдивая обѣтни-
ца оная, же брамы пекелныи не могутъ
перемочи противко церкви, ани про¬
тивно апостолекимъ столицамъ*. Столица Александрійская. Александрійская столица также естъ
апостолская. Никифоръ Каллистъ въ
кинзѣ 2, въ главѣ 35 пишетъ, же
Петръ святый Марка еѵапгелисту тамъ
першимъ хиротонисалъ епископомъ (а
не зъ Риму его послалъ). Тотъ Але¬
ксандрійскій патріархъ власвымъ естъ на-
стуиникомъ Петровымъ, а за тымъ и
столица тая естъ апостолскою. Тойже
Никифоръ въ книзѣ 3, въ главѣ 1 пи¬
шетъ, же Егѵиетъ и Ливію той и овъ
зъ апостоловъ навертали. Въ Бароніу-
шу Латинскомъ року 325 читалемъ:
«Александрійскую, мовитъ, церковъ
сиоею учинили Петръ и Павелъ презі.
блаж. Марка». Александрійскій епископове здавна
въ двохъ діадимахъ и зъ двѣма епи¬
трахилями литоргисуютъ '), а называ-
ны суть «папою, патріархою и судіею
всего свѣта». О чомъ и пророкъ Езе-
кіилъ пророковалъ въ главѣ 30 мовя*
чи: «Еаііат ішШіа іп Аіехашіііа», «и
учиню суды въ Александріи»: а въ Грец¬
комъ: хаі &еХа> ёхтеХеоеі хріагіс ётгі тт|Ѵ
Аі’уоіггоѵ хаі ОёХооаі -ршріоеі оті гіраі 6 Корю;. Въ Иллирической: «и
сотвори судъ въ Египтѣ и разумѣютъ,
яко азъ есмь Господь» 2). Егѵпетъ зъ
Александріею едино, и блиско себе тыи
мѣста, и патріарсѣ Александрійскому
подлежатъ, и тамъ на частѣ седитъ 3 4). Розумѣю, же пе отъ часовъ Кирилла
Александрійского тую такъ великую
почесть и прерогативу иатріархове
Александрійскій носятъ, гдыжъ еще и
Аѳанасія св. Александрійского напою
называно, яко читаемо въ апологіяхъ
сѵнодалныхъ и Пахимереса, въ «Пара-
фрасеосъ» на Діонѵсія. Зачимъ столица
Александрійская и соборами вселен¬
скими естъ и зъ своимъ патріархою
учщена: 1 Никейскій, 6; Халкид. 28;
6 Конст., 36. Столица Антіохійская. Церковь Антіохійская по Іерусалим-
: ской естъ вторая апостолская столица
и надъ всѣ предъ тымъ славнѣйшая.
А фундовали оную апостолове Петръ и
Павелъ, яко св. Игнатій въ опистоліи
своей до Магвенсіановъ пишетъ: «въ
Антіохіи найпервѣй суть названы хри¬
стіане, гды тамъ Петръ и Павелъ фун¬
довали». Хрисостомъ Антіохію «головою всего
свѣта» зоветъ въ омиліи 3, до люду
Антіохійского: «и межи мѣсты першая
Антіохія, яко корону л кую, предивное
христіанъ одержала назвиско». Антіохію еще называно ѲеотгоХи, «Бо-
1 жій Градъ »*). Зачимъ и соборы вселен¬
скій и патріарху оной почтили высоце: , въ Никеи 6; въ Халкидонѣ 28; въ 1-мъ
Константинополскомъ, 36. Сѵнодъ Констатгтиітоиолскій вторый *) Никифоръ, КН. 1-1, гл. 34; 2 гед. 20. 2) Іезекіиль, гл. 30, ст. 19. 3) «Книжица* Наѳанаила, Унд.: ссудитъ* 4) Евагрій, ки. 1, гл. 3. Библиотека "Руниверс1