Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1159 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 1160 столскомъ на успеніе Пресвятой Бого¬
родица первымъ межи апостолами. Бъ
«Пролозѣ», октоврія 4, и Діонѵсій въ
книзѣ «О священныхъ Боскихъ именахъ». Въ «Ми>неи>, декавріа 6, о Николѣ
св. третій тропаръ: «православія на-
ставниче, благочестія учителю, вселеи-
нѣй свѣтилниче». На стиховнахъ: «ра¬
дуйся, пастыру великій, столпе церков¬
ный, вѣрнымъ утвержденіе». Въ «Мм>неи», аирг'ля 2, па вечерни
о св. Титѣ: «Что тя именуемъ бого¬
духновенно головою православиой церк-
ве Христовы». Мѣсяца генвара 17, въ кондаку:
«Антоніе, отче огцемъ». Тогожъ мѣсяца 19, Макарія Егѵпетеко-
го: «отчеотцемъ, блаженне,нреподобне». Въ «Патерику», слово о любви 26:
«Пришелъ, мовитъ, айва Иларіонъ къ
отцу Антонію въ гору, и ревлъ Анто¬
ній: добрѣ пришелъ, деннице, сходячи
рано. А отецъ Иларіонъ ревлъ ему:
покой тебѣ, столпе свѣтлый, носячій
весь свѣтъ». | Въ < Ми>неи» февраля 12, Алексія
архіепископа всея Россіи, на великой
вечерни, именуетъ «Петру верховному
ревнителя и Павлу снаслѣднвка». И
нижей, въ другомъ стиху: «столпа церк¬
ви иедвижима». На литіи: «Христо¬
вымъ апостоломъ подобннкъ былъ еси,
и вселенную всю просвЬщаеши». У
тропари: «яко апостоломъ сопрестолие
Алексіе». Въ канонѣ, на 3 пѣсни:
«всевѣдый Богъ освящаетъ тя своей
церкви пастыря изрядна, и увѣряетъ то-
бѣ свое стадо, Алексіе, якожеи Петрови». О архіепископахъ: Ахридон-
скомъ, Карѳагенскомъ, Кѵпр-
скомъ, Иверскомъ и Некій-
с к о м ъ. Суть еще чотыри головныя архіепи-
сконове, который въ діоцезіяхъ своихъ | | сами о собѣ головами суть, и хирото-
, пію отъ своихъ епископовъ нріймутъ *),
. яко то: Первый архіепископъ Юстиніаіііп
і ■ Первой, Ахридону и всей Болгаріи,
■ і когорій въ епархіяхъ своихъ такую
• | владзу варовануіо собѣ маетъ, яко и
! столица аностолская Римская. А епар-
і хіи его суть: Дакія Сродземпая, Дакія
| Набережная, Мисія Вторая, Дарданія
I и Превалѣтана епархія, и Вторая Ма-
і кедонія, и Вторая ІІанонія, Семиград-
| ская *) земля Каривлахія а), Молдавія
I Угорская земля, Австрія, Каринтія
і и Карніолія. Читай о томъ Юстиніана
і царя «Иривнілія» или повелю 131, I листъ 265, и новслю 11, л. 39. А той
I архіепископъ Ахридонскій титулъ но¬
ситъ такііі: «1]ет{)ъ, милостію Божіею
блаженнѣйшій архіепископъ Первой
Юстиніаніи, Ахридону и всей Болга¬
ріи». Другій архіепископъ Юстиніаніи Вто¬
рой въ Кѵирѣ островѣ, отчизны Ѳео-
I доры, жоны Юстипіаиовы. Тую архі¬
епископію Кѵдрскую третій соборъ
Ефескій учтилъ и унриіиьлевалъ. О чомъ
читай канонъ тогожъ собору осмый, и
канонъ ЗУ шестого Константииопол-
ского собору, и выклады на то блажеи-
іюіо Ѳеодора Балсамона, патріархи
А[нтіохійского] *)• Третій архіепископъ Юстиніаніи Кар-
фаипы. О томъ читай Юстиніанову
уставу 31. Четвертый архіепископъ — Иверіи.
Того сѵнодъ Антіохійскій почтилъ въ
лѣта святѣйшого великой Антіохіи
патріархи кѵръ Петра. Па которомъ
сѵнодѣ поставлено естъ, абы волна» и *) Армеионулъ. г) На нолѣ: «Травсильнанія». 3) 11а волѣ: «Мултаны».
і *) Добавлено но списку Толстова. Библиотека "Руниверс1