Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1157 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПНСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 1158 умѣй—Никейского собору). А на 2-й
пѣсни мовитъ, ижъ «старшенствовалъ». Въ книзѣ «О отступленіи .ІГатинни-
ковъ отъ церкве всходней» почесть Ан¬
тіохійскою престола такую находимо:
«превысокого престола въ Антіохійской
церкви первонрестолному великому па-
тріарсѣ и апостолообразиому мужу кѵръ
Петру, Домнинъ, милостію Божіею Гран-
денскій и Аквилейскій архіепископъ». Іоаннъ Хрисостомъ, въ омиліи третей
до люду Антіохійскою, Антіохію «го¬
ловою всего свѣта» зоветъ. Въ «Мшіеи», генваря 29, на прине¬
сеніе мощемъ Игнатія Богоносца, въ
канонѣ, пѣснь 3: «едішомудра тя Хри¬
стосъ апостоломъ добрѣ вѣдый ностави
всѣмъ церквамъ учителя». А патріарха Антіохійскій титулъ но¬
ситъ такій: «Аоанасій, милостію Божіею
святѣйшій патріаріхь Божого града Ве¬
ликой Антіохіи, Келесиріи, Месопотаміи,
обои Келисиріи, Иверіи, Суріи и всего
Востока». А печать носитъ на воску бѣломъ—
образъ Петра апостола со крестомъ *). • О натрі архахъ Іерусалим¬
скихъ. Найпершій и найвышшій архіерей и
пастыръ и фундаторъ вѣры въ Іеруса¬
лимѣ самъ Збавитель нашъ Господь и
Богъ Іисусъ Христось. Тая естъ най-
вышшая столица найвышшого пастыря
Іисуса Христа, по которому св. Іаковъ,
братъ по плоти Христовъ, а сынъ Іо¬
сифа Обручника, найпершимъ еписко¬
помъ въ Іерусалимѣ былъ отъ Іисуса
Христа хиротонисаный. Читай о немъ
въ части 1-й, роздѣлу 3, артикулъ 3. Въ «Минеи», марта 18, Кѵриллана- *) Въ Круссіи, въ «Турко-Греціи», кн. 7;
І61. 507, 296, 460, 135. тріарху Іерусалимскою на стихирахъ
«учителемъ началнйкъ». Въ канонѣ,
на сѣдальнѣ: «палицею божественною
упаслъ еси стадо, яко настыра и учи¬
теля великаго восхваляемъ • тя». На
початку канона, въ краегранесіи: «Кѵ-
рилла пою началника соборомъ». Въ «Пролозѣ», генваря 15, въ житіи
св. Козлы пишетъ: «Козма Маюмскимъ
епископомъ поставленъ былъ отъ Іеру¬
салимскою первосѣдалника». Въ «Пролозѣ» февраля 21, въ стиху:
«блаженъ еси умеръ, Захарія, первосѣ-
далниче земли, блаженной». А патріарха Іерусалимскій титулъ
носитъ такій: «Ѳеофанъ, милостію Бо¬
жіею святѣйшій и блаженнѣйшій па¬
тріархъ святого града Іерусалима, свя¬
того Сіону, Сѵріи, Финикіи, Аравіи,
обонъ-полъ Іордана, Кана, Галилеи и
всей Палестины». А печать носитъ на чирвопомъ воску
—образъ Воскресенія Господня. Естъ патріархъ Великой Россіи: «Фи¬
ларетъ, милостію Божіею святѣйшій
патріархъ Великой и Малой Россіи, и
до послѣднихъ Великого Окіану». О розличныхъ архіереохъ. Еще и о другихъ многихъ еписко¬
пахъ. Тыи иныи находятся титулы, ме¬
жи иными ирипомяпу св. Иринея, епи¬
скопа Люгдунского, о которомъ Епифа¬
ній въ ереси 24, и въ «Пролозѣ» ав¬
густа 21, пишетъ: «блаженный Ириней
намѣстникомъ былъ блаженныхъ апо¬
столовъ . И вѣдай, ижъ церковъ наша
всѣхъ святителювъ престола «апосто¬
ловъ намѣстниками» зоветь. Въ тропару, дня 3 септеврія, свя-
щенномученика Анѳима, которій всѣмъ
священномученикомъ чтется. Святого Іерофея, епископа Аѳиней-
ского, той былъ на соборѣ ономъ аао- ♦ Библиотека "Руниверс1