Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
1007 ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІН КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА* 1008 А што ся ткпетъ Исидора, той поты
былъ митрополитомъ Кіевскимъ, поки
въ сполечности церкве всходной и подъ
послушенствомъ своего и Россіи нале-
житого патріархи Копстантинополско-
го зоставалъ. А того часу, якъ ся па-
пежеви поддалъ, ірзо Расіо * *) южъ мит¬
рополитомъ не былъ. И для того, гды
зъ Флорептіи припалъ, отъ Россовъ не
былъ принятъ и на столицы митропо¬
ліи Кіевской не седѣлъ и нючого не
справовалъ, але взятъ былъ до вязенья.
Зъ которого ушедши, южъ ся болшъ
до Россовъ пе верталъ. Такъ Богъ пре¬
стола митрополіи Кіевской хранилъ. И
жаденъ отъ патріархи Константинопол-
ского того Исидора, по отступленіи его>
за митрополита не признавалъ. Яко
Юда отъ того часу, якъ Христа зра-
дилъ и выдалъ, гожъ не былъ апосто¬
ломъ, хоть па него апостолове не со¬
боровали и не дебетовали,—такъ же и
Исидоръ. Тоежъ и о тыхъ митрополитѣхъ и епи¬
скопахъ розумѣти, которыхъ въ Бере-
стю ексархове патрияршескіи зъ своимъ
соборомъ зложили и выкляли. А же въ
церквахъ матеріалныхъ, и на маетно¬
стяхъ ссдятъ, то отъ могутства вла-
стелій мірскихъ маютъ, а не ведлугъ
каноновъ святыхъ соборовъ, анп> за ве-
званемъ отъ клиру духовного и люду
правовѣрвого, и не суть правдивыми
епископами, але ѵіоіепіі іпѵазогев, ин-
трузове 2), и таковыми, яковыи подъ
часъ Аріанской, Еѵтихіанской, иконо¬
борской ереси седѣли на престолѣхъ въ
Греціи. А першій митрополитъ Кіевскій, име¬ *) Въ спискахъ Уид. и Толстова пояснено
па полѣ: «самымъ тымъ выступкомъ». *) отъ іпігшіеге—вталкивать, впнхпвать,
навязывать; іпігазіо—вторженіе, насильное
вступленіе въ какую либо должность. немъ Михаилъ 3), родомъ Гречинъ
былъ, отъ патріархи Сергія поданій.
Што и самъ отступникъ Креуза 4) нри-
знаваетъ, пишучи, ижъ року тисячного
былъ поданій на митрополію Михаилъ.
А того року Сергій сидѣлъ на столици
патріаршой. О чомъ читай въ «Хроно¬
логіи» Маргварда, а въ Бароніушу року 099. Тотъ, ведлугъ самихъ же отступ¬
никовъ нашихъ, не отъ Хрисоверга, алѳ
отъ Сергія былъ посланій 1-й митро¬
политъ. А што въ Роскихъ нѣкоторыхъ
писмахъ находится, якобы Володимѳръ
мѣлъ взяти митрополита отъ Фотія пат¬
ріархи, тѳды розумѣлъ бымъ, ижъ зъ
омылки Сергія зовутъ Фотіемъ, для того,
ижъ онъ зъ роду Фотія ншолъ (якъ о
томъ припоминаетъ Зонара), любъ тежъ
для того, ижъ пѳршое оцое частное,
то естъ нѣкоторыхъ Россовъ крещеніе
было за царя Василія Македона и за
Фотія патріархи, отъ которого на той
часъ, безъ вшелякой вонпливости, да-
ный былъ лкій святитель. Леонтій Гречинъ отъ патріархи Кон-
стантинополского Еѵстафія, року 6500
поданый и въ послушенствѣ еготрвалъ.
Ту въ Кіевскомъ столѳчномъ «ІІоминни-
ку» положено Іону. Ѳеопентъ Гречинъ отъ патріярхи Кон¬
станта нополского Алексія Студита по-
свяченій около року 6547 и въ послу¬
шенствѣ того трвалъ. Ту въ Кіевскомъ
«Поминнику» положено Кирила. Лѣта
отъ созданія міру 6545 мѣсяца ноем-
врія 4 дня, небу подобная и прѳчудная
церковъ св. Софіи въ Кіевѣ посвячена
естъ за царя и великого князя Яро¬
слава, который тую церковь муровалъ.
Той и книги Греческій на Словенскій
языкъ перекладалъ и монастыри многій
фундовалъ и книгами церквп» и духов- 8) На полѣ: «року 6496—988». 4) Слнчи выше, стіб. 227-й. Библиотека "Руниверс1