Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
81 ДІАРІУШЪ АѲАНАСІЯ ФИЛИППОВИЧА, 1646 ГОДА. 82 шихъ зичливый въ Святомъ Духу отецъ,
пастыръ и богомолца Петръ Могила,
архіепископъ,метрополитъ Кіевскій, ру¬
кою власною». Который же тотъ листъ,
за поданемъ до книгъ особы верхуме-
нованое, естъ до книгъ гродскихъ Бе-
рестейскихъ уписанъ, съ которыхъ и
сесь выписъ, подъ печатю врадовою и
съ подписомъ руки писарское, его ми-
лости отцу Аѳанасію, игумену мона¬
стыря св. Сѵмеона естъ выданъ. Пи¬
санъ у Берестю». За тымъ листомъ метрополитанскимъ.
а найбарзѣй за волею Бозскою, мѣш-
калемъ въ Берестью въ покою часъ не¬
малый. Въ томъ оддано ми листъ отъ
наеа Зычевского, слуги и юристы его
милости пана Казановского, зъ Вар¬
шавы, о запечатованю привилея въ тыо
слова: «Велебный въ Бозѣ, милостивый
отче игумене Берестейскій, мой вел-
цѳ милостивый отче и давнцй до-
бродѣю! Любо то ваша милость вт
Варшавѣ, зъ одважного вашей ми¬
лости моего милостивого отца рго-
дгеззи, для іттіпепПа, которое ессіезіа
СЬгізіі по всѣ дни свои терпѣла регі-
сиіа и цѣлости геіі^іопіз зециезігоѵапо
было, сопсІиДоѵаІет я, еднакъ, жесь
то ваша милость яеіо ге1і"іопіз паѵіз
ессіезіае СЬгізІі на такъ великомъ оцеани
рогісиіо іит Доіоге орргеззіопе циоіі-
(ііапа асі ехігетит аШаіи 8рігНиз Вапсіі
Дисіиз (Ііѵіпо сит ДізрепДіо ѵііае іп
сопзресЦі Оотіпі еі КеіриЫісда ргосез-
зіі. Въ томъ теды рази тотъ сопашеп
вашей милости оддано стараню моему
и праци. И любо Дигит егаі сопіга
віітиіит саісигаге, іахіі еднакъ Беиз,
же ведлугъ іпіепііе] вапгей милости
справилемъ, и тотъ привилей запеча-
тованый маю. А якъ паномъ братіамъ
вашей милости обѣцалемъ Дати знати,
даю зъ умыслу, нанявши козака, и нишу 1 до нихъ особливе. Рачъ ваша милость,
ех ойісіо зио, абы якъ найпрудшей вы-
силали,. бо гез сит регзопез іІІизігіЬиз
а§і1ліг, и на прудкомъ коню потреба, и
сама моя рада естъ, бо гды южъ до
Кракова отъѣде, трудно будетъ и што
выречи, оныхъ зегіо упоминати, абы
прудко присилали. Тому козакови му-
силемъ за дорогу 15 золотыхъ, аД га*
Ііопега десять, а ваша милость маете
му дати тамъ пять, а притомъ абысь
его ваша милость Ьитапіззіше (иі зо-
Іеі) Припяти рачилъ, и ему и коневи,
нимъ его ваша милость одправишъ, не
жалуючи стравы. Ширей выписалемъ до
наловъ братій вашей милости. Ваша
милость зъ того листу вырозумѣти бу¬
детъ рачилъ. А я тежъ особливой за
послуги мои хути ихъ милостей выгле-
даю. А вашу милость, моего милостиво¬
го отца, котораго я а тіпогеппііаіе аДДі-
йіт ку собѣ зналемъ, нрошу, абысь мя
въ молитвахъ своихъ святыхъ не пре-
поминалъ при офери святой, ііегаіо о
огешиз прошу. А затымъ всѣмъ ихъ
милостямъ отцемъ чоломъ бъючи, ва¬
шей милости, моему милостивому отцу,
якъ найпилней съ послугами моими
оддаюся. Зъ Варшавы 3 мая 1644. Ва¬
шей милости моего милостивого отца
и добродѣя зычливый слуга Вавринецъ
Зычевскій>. Заразъ по томъ листи, великіе ути-
ски и кривды отъ иновѣрныхъ и одъ
уніатовъ проклятыхъ мѣлемъ (о чомъ
естъ пижей въ «Новинахъ»), ижъ взно-
вилася першая церковная справа. Въ
тотъ часъ взято мя до вязеня одъ ко-
і роля пана (якъ бы о Дмитровича, ца-
! ревича Московского) до Варшавы, и
былемъ въ оковахъ презъ рокъ и болшъ.
Тамъ же я, зъ везеня указавши не-
1 винность мою взглядомъ царевича Мо¬
сковского, объясняю о собѣ нендзномъ,
же естемъ слугою Бозскимъ и въ лкой Библиотека "Руниверс1