Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
77 ДІАРІУШЪ АѲАНАСІЯ ФИЛИППОВИЧА, 1646 ГОДА. 78 ріепііа еі орегшп зсіепііа еі (1І8сіі>1іпа»
еіс. еіс. и8^ие асі йпет. АНедогісе ех Ьізіогіа поп пиііі іпіеі-
Іі^ипі: Іосо (1исІ8—СЬгізІитаиІ МісЬазІе
АгсЬапееІит, Іосо ессіезіаз — рориіиш
огіЬойохиш, Іосо іп сгисе ітадіпіз Веі-
рагав —іиЬат іеггіЬіІіз, іийіііі сиш ші-
зегісогйіа зі^пійсагі, иат еі розіеа, с][ио(1
іасіипі езі, тахіте шігасиіо зит езі. Тгапзасііз ди^иіз аппіз розі гей-
йіІат.Висі МозсЬоѵіІісо Ьапс Ьізіогіаш,
^иаш іЬійет аппо 1638 шагііі іп теі-
гісіз сопзсгірзегипі, ісіет АіЬапазіиз
РЬіІіротсісг, аппо 1643 шагііі йесішо,
Іегіа зехіа, е шегійіе, Іегііа Ьога,
іп9) сотііііз цепегаІіЬиз Уагзаѵіас рег-
зресіа пітіа регзесиііопе йсіеі Огшсае,
пат ійет АіЬапазіиз, Іипс ехрІогаЬаІ
ргіѵііе^іит рѴо ессіезіа огІЬойоха Вгс-
зіепзі, зей сопзі^паге іііий, ай оЫаІіо-
пет Ігі^іпіа Іаіегогит поІеЬапІ. ВісеЪапІ
ѳпіт зіЬі ^иа8І сапсеііагіиз Кайяіѵіі
еі ѵісесапсеііагіиз Тгіяпа, зиЪ апаіЬе-
шаіе а Рара Кошапо, ргоІііЬіІит еззе
пе иііо тойо ййез Впеса сгезсегеі. Ео
аиіет Іетроге, иі зирга, йісіиз АіЬа-
пазіиз (зрігііи сегіе Ъопо), іап^иат
зирріісапйо еі іизііііат йезійегапйо рег
іта^іпет іп сгисе Веаііззіітв Ѵігдіпіз
Беірагае, іп зеріеш ѵоІишіпіЬиз, Ііпіеіз
зі&іііаііт риІсЬге йерісіат, зішиі еііаш
сит Ьізіогіа МозсЬоѵіІіса, диш егаі сиі-
ІіЬеІ іта&іпі аррепза, іп агсе риЫісе
зепаіиш, апіе сопзресіит ге§із а^геззиз |
саизадие іийісіаіі согаш ге§е йігиріа,
ІгайійіІіта§іпет ипат, шагдіпіЪиз йеа-
игаііз риІсЬеггіте огпаіат еі Іюіозегісо
оЬѵоІиІат, ге§і Роіопіае Ѵіайізіао ^иаг-
Іо, 8епа^о^іЬи8^ие зі§ШаІіт поп пиіііз,
іихіа ехі^епііат 4іІи1огиш ірзогит, еі
Ііз еііат іп сотііііз еайеш йога •)•) Отсюда и до конца «точки» изложено
по-Русски ниже, см. столб. 87 и 38, а также
91 и 92. рег йіасопиш зішиі оріітиш оЪейіеп-
Іет, пошіпе Ьеопііит, сит іпзсгірііопе
Іаіі: ІЙ‘°) сігсо, зегеппіззіте гех,йотіпе поз-
Іег сіетепііззіте, Ьос тігасиНпп йіѵі-
пит та§езІаІі ѵезігаз ге^аіі ргороиііиг,
иі ипіо іпаіейісіа йеіеаіиг, еі епіт езі
тахііре ас тахіте таіейісіа іиге ій соп-
ѵепіепіі еѵійепіег йетопзігаіиг. О ѵае, | ѵж, ѵееЬиіс, срп йеѵіпсіиз езі апаіііетаіе
| а раіге зрігііиаіі, Іе^іііте зіЬі іііаіо.
Ѵеііі, ѵезіга ге^аііз та^езіаз, ій іпіеп-
(Іеге, рго іппаіа Іиа Ьопііаіе еі іига-
тепіо ге^аіі ѵезіго, иі геіі^іо (ігяеса
гайісііиз ^иіе^а^ геййаіиг, ипіо аиіет
таіейісіа егайісеіиг, зі Ьапс еѵегіегі-
Ііз еі огіЬойохаіп ййет расаѵегіііз, Ге-
Іісііег ѵезігоз Ігайисеііз аппоз. 8і аиіет
поп расаѵегіііз ййет ѵегат Огшсат
еі поп егайісаѵегіііз ипіопет таіейіс-
Іат, ехрегіетіпі ігат Веі. йат еі епіт
Ігиііпаз іпіизііііое іодиаш ірзит сепігит
Іеіі^египі, іат таііііа Ііитапа шойит
тахіте ехсеззіі, ѵіѵез аиіет іп Ьоті-
піЬиз огІЬойохіз йейсіипі еі тахіте йе-
Ьііііапіиг. ТаІіЬиз іЩие ІешрогіЬиз Ві-
ѵіпа роіепііа айѵепіі; иі ѵійеііз, Ьаес
ітадо іп сгисе Веаііззітт Ѵігдіпіз Іи-
Ьа езі еі зідпит ргазоссирапз ІеггіЬіІе
іийісіит Веі, диой ѵеге айѵепіге йеЬеІ
іихіа еѵап^еііит запсіит: Ьеаіоз еіес-
Іоз тіііеі ай Кедпит Стіогит, шаіе-
йісіоз аиіет ргоігийеі (аіі, тізегаЬіІе)
ай іпіегоз іп заесиіа зтсиіогит. Nоѵі
сопігагіит Гоге Ьиіс сапіеііаз ^иетріат
Еагаопет йигіогет іарійе, Іиіигит
еііат еі АЬгаЬаатит ййеіет Вео ^иі
сгейійегіі. Іп ИЬего Ьос розііит езі
агЬіІгіо Ьотіпіз. Е1і"е ІіЬі циой ріасеі
йо пес Іетриз ЬаЬез. Въ Кіеви, подъ часъ того Латинско-
го шкрипту и вырозумѣнья, барзо ме- ,0) Отсюда и до конца также переведено
сзк выше, сшлб- 74 п 75. Библиотека "Руниверс1