Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
863 «ПАЛИНОДІЯ>, СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 864 панства, въ Македоніи и Греціи своего
панованя фундамента мѣлъ и держалъ;
Римское въ Римѣ. Грецкое повторе или
Греко-Римское христіанское царство
въ Византіи, то естъ въ Константино¬
полю, на всходѣ и на заходѣ, преслав¬
ное и премудрое, которое презъ лѣтъ
1150 и надъ то трвало. Великорос¬
сійское або Московское, Измаилское або
Турецкое, и Татарское, Аламанское або
Нѣмецкое, Испанское, Французское,
Ляцкое или Полское, Угорское, Ангел-
ское, Ческое, Шведское, Дунское. Тыи,
мовлю, были царства. Многій зъ ныхъ и теперъ еще суть.
Але всѣ тыи кролевства и князства
устанутъ. А намъ зась христіяномъ не
земніи царства служатъ, але небесное
вѣчне пребываючее указано и нагото-
вано. Яко о предреченныхъ нѣкото¬
рыхъ царствахъ Даніилъ Пророкъ мо¬
вячи пророковалъ тыми словы: «и во
днехъ царей тѣхъ воставитъ Богъ не¬
бесный (небесное) царство, еже во вѣки
не розсыплется, и царство его людемъ
инѣмъ не останетъ, отончитъ !) и из-
вѣетъ вся царства, а то станетъ на
вѣки» 2). До того царства Іоаннъ Кре¬
ститель взывалъ 3). До тогожъ и самъ
Іисусъ Христосъ взывалъ насъ, якъ мо-
витъ въ еѵангеліахъ: «почалъ Іисусъ
проповѣдати, и мовитъ: покайтеся, при-
ближилося бовѣмъ царство небесное»1).
А на тоежъ царство взывати ученики
свои посилаючи мовитъ: «до нихъ иду-
чи проповѣдайте мовячи, ижъ нрибли-
жилося царство небесное» *). Не цар-
ствовати теды тутъ на земли Христосъ
насъ послалъ, але чашу смерти с) за Ч Въ теперешнемъ Славянскомъ текстѣ: «ИСТЯПТЪ ». *) Даніилъ, гл. 2, ст. 44 *) Мате., гл. 3; Марк., гл. 1. Ч Матѳ., гл. 4, ст. 17. 5) Матѳ., гл. 10, ст. 7. Ч Матѳ., гл. 20; Іоан., гл. 18. 1 Господа Іисуса Христа и за вѣру его
1 пити, якъ самъ Іисусъ Христосъ уче-
і никомъ своимъ Іакови и Іоаннову ра-
чилъ показати и якъ тойже до всѣхъ
учениковъ своихъ мовити рачилъ: «вы
есте которіисте трвали при мнѣ въ на-
пастехъ моихъ, а пре тожъ якъ ми
отказалъ отецъ мой кролевство, такъ я
отказую вамъ, абысте гли и нили на
трапезѣ моей въ царствѣ моемъ, и сѣ-
; дѣли на престолѣ судячи двѣнадеся-
I темъ поколѣнямъ Израилскимъ» п). ; Уважай, ижъ не на земли царство и
| учты своимъ ученикомъ Христосъ от¬
казалъ, але въ небѣ, отъ земного цар¬
ства перенеслъ насъ на небесное, якъ
апостолъ св. написалъ мовячи: «дякуй-
мо Богу Отцу, который насъ годнима
і учинилъ, абысмо были участниками дѣ-
дицства святыхъ въ свѣтлости, который
! выбавилъ насъ зъ моци темности, и
• перенеслъ въ царство Сына любве
| своея» 8). Мовлю: Богъ не на земное, але на
небесное царство возвалъ, якъ насъ о
томъ многій писма святого свѣдоцства
научаютъ и упевняютъ. Ап. Павелъ въ
епистоліи 1-й къ Солуняномъ мовитъ:
«абысмо ходили достойно Богови, ко¬
торый призвалъ насъ во свое царство
и въ славу» 9), и «наше бовѣмъ житіе
естъ на небесѣхъ» 10) и «не естесте южъ
болшъ странни и иришелци, але сожи-
теліе святымъ, и присніи Богу» п), и
«вышній нашъ Іерусалимъ свободній
естъ, который естъ маткою всѣмъ 7) Лук., гл. 22, ст. 28—30.
я) Колос., гл 1, ст. 12-13: «благодаря ще
Бога и Отца призвавшаго васі> въ прича¬
стіе наслѣдія святыхъ во свѣтѣ, иже изба-
ви насъ отъ власти темныя и престави въ
царство Сына любве своея» ч) 1 Солун., гл. 2, ст. 12. *°) Филипис., іл. 3, ст. 20. ‘Ч Ефес., гл. 2, стЛ9. Библиотека "Руниверс1