Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
811 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 812 маетъ вѣру, тывжъ таемннцы, тоежъ | ди, а своими поосажали, которихъ Богъ
благочестіе церковное, вкоротцѣ рек-і презъ несправедливость ихъ, яко пре-
ши—всю святую старожитность туюжъ ; любодѣевъ неналежнихъ фроновъ и цер-
теперъ маетъ подъ невѣрнимъ, яко нѣг- ' ковнихъ правъ, тяжшихъ вѣжъ Сара-
ды подъ поганскими цесарами до лѣтъ | ценовъ гвалтовнивовъ, недолго на тихъ
Константина Великого будучи, которую ! столицахъ терпѣлъ, але яъ безчестіемъ
мѣла будучи на свободѣ, вынявши умен-1 согналъ ихъ зъ нихъ. А гды тыижъ
шене правдивнхъ хвалцовъ Божихъ, але ! мѣста и столици опановали потомъ Тур-
то при недовѣдомыхъ судбахъ Божіихъ ци, столицъ за ласкою Божею патріар-
зоставати маетъ. Которнй Іакова лю-! халныхъ не ткнулися,. патриарховъ, на
билъ, и Исава зненавидѣлъ первый,: которихъ вѣдали Христіаномъ много
н»жъ ся родили. И того тежъ безнечне належати, не вигоняли, але ихъ при
мовити не могу, абы ми не было отпо-1 своихъ нравахъ и прерогативахъ, кото-
вѣдено, якъ нѣколи: «поневажъ многій 1 рыи мѣли за християнскихъ цесарей,
суть тыи, который сутъ везвани, а мало 1 зоставили. Што есть оказалый чудъ и тыхъ, который сутъ выбрани* ‘). Есть, есть, и на востоцѣ, есть въ
Греціи, и въ Македоніи, естъ въ Бул-
гаріи, Сербіи, въ Молдавіи, естъ въ
Малой Россіи, естъ и въ Великой Рос¬
сіи премного святыхъ и чудотворцовъ,
который ся зъ тымъ ве пописуютъ, але
сокровени суть, яко и за Иліи оніи
се ямъ тисящъ, который не дали хвалы явная надъ святою всходною церковію
сила Божія, которая ся надъ нею «въ
немочи еи виконала» ’), и по сесь день
виконываетъ. Зачимъ то, што естъ церк¬
ви Христовы власное, въ святой церк¬
ви всходной выконываючееся видимо,
которая нлчого у себе славнѣйшого
мѣти не хочетъ надъ поношеніе Хрис¬
тово, которое носитъ уставичне межи и колѣна своего Ваалови не склонили, і такъ срогими имене Христова преслѣ- и послушенства чужому не отдали. Не
естъ то теды святой всходной церкви
въ пригану, же естъ подана подъ утра-
пене тѣла, абы Духъ еи былъзбавленъ
въ часъ второго пришестя Христова,
але есть ей то въ честь и похвалу, же
подъ такъ срокгвмъ имене христіан¬
ской) окрутникомъ свободу маетъ ду¬
ховную, маетъ рядъ цѣлый церковный
на всѣхъ чотирохъ патріархалныхъ сто- довцами, нимъ хлюбится. На крови або-
вѣмъ Христовой въ поручаню его уфун-
дована бывши церковъ Христова, кро¬
вію мученическою уросчена, кровію и
въ досконалость привожена будучи, уста¬
вичне, ово зъ бож. ап. Павломъ спѣ-
ваетъ: «мнѣ же да не будетъ хвалить¬
ся, точію о крестѣ Господа нашего Іи¬
суса Христа» * * 3); не дай того, Боже, абымъ ся я чимъ иншимъ хлюбила,
лицахъ, чого подъ Латинниками, ркомо ' але толко мукою, бѣдами, утисками,
подъ христіаны и братіею, нѣгды мѣти | преслѣдованемъ и смертію, то естъ
не моглъ. Опановали были Латинникове крестомъ Христа Бога моего, < прозъ Іерусалимъ и Антіохію, а потомъ и Кон¬
стантинополь, а такъ ся неласкаве до
тамошнихъ христіанъ ставили, же за¬
разъ зо всѣхъ тихъ столицъ благоче-
стнвихъ патріарховъ Грековъ повиганя- ') 3 Царсти., гд. 19; Римл., гл. 11. который свѣтъ мнѣ естъ распятъ, а я
свѣту» 4). Такъ теды въ собѣ о крестѣ ’) 2 Корни., гл. 12, ст; 9: «сила моя въ не¬ мощи совершается». 3.) Галат., гл. 6, ст. И. ‘) Галат., гл. 6, ст. 14: «имжѳ мвѣ міръ
распяся, и азъ міру». Библиотека "Руниверс1