Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
763 <ПАЛИНОДІЯ>, СОЧ. ЗАХАРІИ Константинъ, срогій Аріанінъ, кръваво
ересь свою впроважалъ, Никейскій со¬
боръ зневажаючи. За которого жили и
нреслѣдоване отъ него терпѣли Аѳана¬
сій Александрійскій, Павелъ Констан-
тинополскій и иніи многій, а поддан¬
ства ему выказати и сами не хотѣли,
и иншихъ не учили. Апостата Іюліанъ,
отступивши православной вѣры, балво-
хвалство отворилъ и христіанъ до бал-
вохвалства тиранско приневолилъ, церк-"
ви имъ отбиралъ и псовалъ. По немъ
подобный ему другій окрутцый еретикъ
Валенсъ Аріанінъ наступилъ и ересь
свою, нреслѣдуючи правовѣрныхъ, ко-
ренилъ. За которыхъ жили Василій Ве¬
ликій, Григорій Богословъ и иніи мно¬
гій и терпливе то зносили, а до ребе-
ліи христіанъ не приводили и иншого
цара обрати не радили. Нужь, подъ часъ
ереси Евтихіанской моноѳелитской, Ана¬
стасій царъ и Константинъ Ногонатъ,
на которыхъ еднакъ папежове Римскій
не повставали и подданства имъ не
выповѣдали, хоть великое отъ нихъ
преслѣдоване мѣли. Тогды за Ѳеодора
папежа, [въ] Константинополю олтаръ
Латинскій обалено *). Тогды и Мартинъ
папежъ пойманъ былъ, и въ заточене
засланъ. И Юстініанъ Вторый Сергія
напежа поймати росказалъ. Германъ,
патріархъ Константинополскій, святый
мужъ и маючій великую повагу у на¬
роду, того еретикъ образоборца Леонъ
Исавръ, не могучи на свою сторону на-
мовити, зъ столица зогналъ, а онъ усту¬
пилъ, на цесаря жадныхъ бунтовъ не
иодыймуючи. Уважай же, православній чителнику,
и розсужай, же тіи помененіи патріар-
хове и папежове болпііи причины мѣли
до царей, не важилися еднакъ ребел-
лизовати и зъ подданства выбиватися, 44) Вароній, б4н. КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 764 и царей иныхъ собѣ не чинили. А гды
южъ всѣ немалъ ереси были потлу-
млены, и гды пришло до царей благо¬
честивыхъ Константина и Ирины, за
которыхъ обхоженъ былъ 7 соборъ все¬
ленскій, тогды Леонъ Третій цесаромъ
своимъ подданство выповѣдѣлъ, всю
заходнюю сторону зъ владзы ихъ от-
торвалъ, и короля царемъ заходнимъ
короновалъ. Што стало ся великою церк-
ве причиною роздертя царства, заразъ
и церкви заходной отъ всходной че¬
резъ папежовъ Римскихъ. То тутъ на
око видишъ, чителнику православный,
ижъ царство Римское безъ жадной слуш-
ной причины цесаремъ православнымъ
папежъ Римскій отнялъ, и одно на
двое розервалъ: Франкомъ себе и всѣ
заходніи краины зъ Римомъ поддалъ.
А то то естъ одна, которую заходила
церковъ учинила, злость, зъ злости лю-
боначаліа папежевъ Римскихъ виник-
лаа и уросченаа, котораа врихлѣ по¬
томъ за поданемъ презъ тыхъ же дру¬
гой до розорваняся причины, схисму
въ церкви Христовой выростила* и за¬
ходнюю церковъ отъ всходной и отъ
всей святой каѳолической, то естъ со¬
борной церкве отлучила и отдѣлною
учинила, яковою въ той схисмѣ и до¬
нынѣ зостаетъ. А за поднесенемъ и повстанемъ той
1-й злости, котораа, якомъ реклъ, ве¬
ликую причину до проклятой схисмы
подала, тогдыжъ заразъ въ тойже за¬
ходной церкви вылегати почала и злость
другаа, котораа другую еще болшую
до тоижъ проклятой схисмы причину
подала, справила еи и по сесь день въ
собѣ еи пѣстуетъ. Гды абовѣмъ за то-
гожъ папежа Леона Третего ве Фран¬
ціи вѣру семи вселенскихъ соборовъ
Франкове покажи лися нарушати, то
! естъ до символу вселенского вызнаня
вѣры прикладати почали овый ирида- Библиотека "Руниверс1