Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
751 •ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХЛГІИ КОІіиП'КІК'КЛГО, 1021 ГОДА. 752 нихъ часть оный писма, нрезъ себе иод-
писаныи, постаралися, же ихъ достали.
Додалъ имъ тежъ въ томъ помочи самъ
царъ Василій: и онъ бовѣмъ зрозумѣлъ,
ижъ много ся нрезъ то столица Кон-
стаытииополской и церкве всходней на*
рушити мѣло, вендъ и бискунъ збытне
бы ся иротивъ праву канономъ и при-
вилеемъ подносити моглъ. Уважъ рево¬
кацію тыхъ, который ся, яко введеніи
на той синодъ, подписали были. Ува¬
жай за тымъ и знесене и зонсоване
всѣхъ дѣевъ того соборища. Соборища
того, на Фотія чиненого, Грецы н»гды
не пріймовали. Бовѣмъ и коли на со¬
борованы ономъ во Флорентіи были '),
а Юліанъ кардиналъ зъ того жъ собо¬
рища бралъ собѣ штось на доводъ, Гре¬
цы оповѣдѣлися, ижъ того осмого со¬
борища не держатъ и не маютъ, або-
нѣмъ за Иоанна, повѣдаютъ, осмый
другій синодъ вселенскій отправованый
естъ, который першій онъ за Адріана
отправованый, зопсовалъ и Фотія при¬
вернулъ. И не мѣлъ Юліанъ штб бы
отповмдѣлъ, тылко то: «зъ той боязни
васъ вызволяю, нрезацнѣйшіи отцеве,
гдыжъ нпічого зъ того конциліуыъ си-
рѣчъ осмого не будетъ ся приводити,
але поневажъ въ томъ свитку нѣкото¬
рый шестого и семого синоду дѣи суть
писаный, для тогожъ тыи видѣти хо¬
тѣли бысмы, а о осмомъ соборѣ мы не
дбаеыъ.» Поты Юліанъ. И слушне, за-
нравды, ижъ, якомъ реклъ, въ великомъ
розерваню самихъ всходнихъ, межи со¬
бою роздѣленыхъ, здѣланое было оно
зборнско, и малую часть мѣлъ призво-
ляючую, и таяжъ капотомъ вызнавала,
же естъ ошукана. Тымъ часомъ новый свары межи Рим¬
скою и КонстантинОполскою столицами
о Болгарію всчалися. Игнатій Адріано- ’) Синодъ Флорентійскій, сессія 6. ви и Іоанови Осмому моцою ся заста-
новлялъ, венцъ и пословѳ патріарховъ
всходнихъ, который на осмый синодъ
прибыли были, велце боронили, а особ-
ливе Игнатій праву своему патріаршему
па Болгарію нячого уближати презъ
Римского бискѵпа не допущалъ, за що
отъ Иоанна папежа*) Игнатій екскомму-
никовапый естъ. Въ которой екскомму-
ннкацін и умеръ, святый еднакъ и чу-
дани свѣтлый естъ Игнатій. Лечъ яс¬
ный доводъ, ижъ папежовъ Римскихъ
клятвы на патріархи всходніи и за
тымъ и на тыхъ, которіи патріаршеской
[діоцезіи]3) подлежатъ, важны не сѵтъ
и обавятися ихъ не треба. О то Игна¬
тія клялъ и отъ папежа нерозрѣшеный
умерлъ, а онъ предся святымъ естъ и
чудами его Богъ прославилъ. По смерти
Игнатія, Фотій, зъ выгнанья призваный,
столицу Константинополскую обнялъ и
сполечность зъ Иоанномъ падежомъ мѣлъ
и листы до себе оба писали сполечности,
згоды и любве. Надъ то Иоанъ синодъ
онъ за Адріана знеслъ и зопсовалъ.
А же то правда — Іоанна папежа въ
листѣ посланомъ своемъ на синодъ до
Константинополя даного слова суть тыи:
«Ѵоіигаиз ргаеіегеа, иі согаш ипіѵегза
зупосіо рготи1§еІиг, циосі зунойиз ЬаЬііа
абѵегзит ебісіит раІгіагсЬат РЬоііит
іетроге Абгіані запсііззітідие рарае,
іит Еотае, Іит Сопзіапііпороіі аЬЬіпс
ЬаЬеаіиг пиііа е( іггііа еі питегеіиг сиш
аііа запсіа зупоііо. > А по Руску такъ:
< Хочемъ тежъ, абы предъ всѣмъ сино¬
домъ оголошено было, ижъ синодъ спра-
вованый противъ нредреченому патріар-
сѣ Фотію за Адріана, святѣйшого папы,
такъ въ Римѣ, якъ и въ Константино¬
поля, отъ того часу ни [за]4) што ііо- 7) Іоавпь Осмый. еиистолія 78, НЬг. 3,
сар. 12 н 13. *) Исправлено во списку Ундольскаго • 4) Исправлено по списку Увдольскаго. Библиотека "Руниверс1