Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
715 710 ѵ ПАЛИНОДІЯ», соч. злхлгіи справуетъ властелско, росказовне. Пер-
вѣй зо всѣми епископами полг однимъ
правомъ, теперъ *>жъ законодавецъ,
жаднимъ правамъ церковнимъ иеподлег-
лій монарха неслуіпне удается. Л то
былъ, якомъ пред|>еклъ, Римского епи¬
скопа первій привадей и первая пре¬
рогатива. Другій привя>лей Римского епископа
былъ, ижъ онъ, презъ поважность сто-
лечного цесарского мѣста Риму, п . пре¬
ній былъ тымъ, ижъ способнѣй быти
моглъ до даньл помочи укривжевимъ,
матчи тамъ же заразъ и цесаря, и се¬
натъ, которихъ владаею всѣмъ всюды
укривженимъ лацно помочъ и рату-
нокъ податися моглъ. до которого мно¬
гимъ въ кривдахъ утечка была и лю¬
бая, и пожитечнаа, поневажъ все ся
любовне справовало, поважне, а часто-
кротъ и скутечне. Лечъ скоро то, што
ся зъ любви дѣяло, въ повинность отъ
Римскихъ епископовъ и въ вѣчное нѣ-
якое право затягатися почало. На-тихъ-
мѣстъ ся тому спротивили епископове
веходніи подъ часъ собору Антіохій-
ского и Сардикійского; спротивилися
епископове Африканскій подъ часъ со¬
боровъ Карѳагинскихъ. Теперъ зась все
ся южъ тое обернуло вт. тиранію, ко¬
торую усилуютъ епископове Римскій,
абы всѣхъ епископовъ кривды, въ анпе-
ляцію иоднеслыи, не черезъ иншого ко
го, толко черезъ его вмрокъ конецъ
свой брали. Зачимъ што передъ тымъ
полюбовный и самъ иншихъ епископовъ
судови подлеглый узнавца, то южъ те¬
перь лавмшшій, б»а чіему судови нсиод-
леглый судіа выставляется. А то былъ
другій Римского епископа привилей и
прерогатива. Третій—тогожъ привилей былъ, ижъ
для лререченихъ двохъ привилеовъ пре¬
рогативъ въ такъ винеслой и оказалой
поважности Римскій епископъ зоставши, КОИЫСТШ'КАГО, 1021 ГОДА. то есть, ижъ былъ правъ церковнихъ
и уфалъ соборовихъ заховывачъ ігал-
ный а гвалтовникомъ ихъ отмститель
ооважный я укривжонимъ ломочникъ
любовный, а въ-головахъ, ижъ былъ вѣ¬
ры православной посторожца и оборон¬
ца готовый, стался оттоль звязкомъ ва-
выборнѣйшдмъ въ сполечности церков¬
ной. Взявши абовѣмъ Римская церковъ
отъ переднѣйпгахъ апостоловъ вѣру
православную и туюжъ потомъ на со¬
борахъ вселенскихъ оголошеппую, на
писмѣ вмданую и до вѣчного уживаня
поданую, презъ долгій вѣкъ держала и
ховала у себе непорочну и непорушну,
презъ што во всемъ христіанствѣ, якомъ
реклъ, славна зоставши, звязкомъ спо-
лечаости православаихъ церквій стала-
ся достовѣрнимъ. А хотяжъ Римскій
бискупъ особливіи свои въ почести тол¬
ко прерогативы мѣлъ, однимъ еднакъ
зъ межи патриарховъ, во всемъ собѣ
ровішхъ, посполу зъ ними, а они зъ
нимъ церввою Христовою рядячи, епи¬
скопомъ былъ и спол-еиископомъ. А гди
ему ириигло и старожитную вѣру въ
визнаню еи и душезбавенной таемни-
цы въ уживааю норушнти, вмѣсто звлз-
ку сполечности церковной, стался нсща-
сливымъ розвязкомъ и охаемъ плодови¬
тымъ отцемъ. На што и квесь заходній
костелъ, тяжко стогнучи, обтлжливе на¬
рекаетъ— черезъ него одного отъ церк-
ве Христовы всходнсй отщепленый и
но рознихъ сектахъ розогнаній бывши,
которій, зась подъ свою владзу затяг-
нути усилуючи, южъ ся не Римскимъ
епископомъ титулуетъ, але еоископоыъ
повшехнимъ, то естъ всѣхъ иншихъ
епископовъ (якъ о томъ на початку
сего артикулу приведеній св. Григо¬
рій, епископъ Римскій, вѣдати дастъ)
зъ достоинства епископского и влад-
зи здираетъ* а самъ одивч. всего свѣ¬
та епископомъ зоставати усилуетъ. Библиотека "Руниверс1