Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
659 V ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 660 Не пречимо, же Мартинъ, папа, моно-
оелити,Римскія еретики, въ Римѣ прокли-
налЪ;вгоакъже и то признаваемо,же наего
ныклятю не гожъ досить было. СобсГръ 1)
абовѣмъ шестый Константинополскій
досконале выклялъ вожовъ ихъ, мено-
вите: Ѳеодора Фаранского, Кира Але¬
ксандрійскою,* Гоноріа, Римского папу,
Сергіа, Пирра, Петра, Павла Констан-
тінополскихъ, Макарія Антіохійского,
Стефана и ІІоліхронія, его учениковъ.
О чомъ читай шестого собору Констан-
тинополского канонъ первый; также въ
-Пролозѣ», мѣсяця сеитеврія дня 14.
Отступникъ, припоминагочи поменен-
ныхъ еретиковъ моноѳелитовъ, Онорія,
папу Римского, опустилъ, хотячи, снатъ,
въ томъ костелови Римскому придобри-
тися. Ано фалпгемъ заробляти на доб¬
ро трудно! Бовѣмъ и въ Грецкихъ и въ
Словенскихъ «Прологахъ», также и въ
канонѣ 6 собору, и въ Латинскихъ кни¬
гахъ «Концилійныхъ» естъ вмразне опи¬
сано, ижъ Онорій, біскупъ Римскій,
сполечне зъ ившими за еретика естъ
осуженъ и проклятъ. А же Мартинъ, папа Римскій, въ
Римѣ помененныи еретики за приво¬
домъ Максима Исповѣдника прокли¬
налъ— не дивъ! Гдыжъ не самъ Римскій
толко то чинилъ, але чинити то звык-
ли и всходніи патріархове, попережаючи
вселенскій соборъ, своихъ епископовъ
собравши, еретиійвъ выклинали. Якъ
учинилъ Петръ Александрійскій патрі¬
архъ, который передъ соборомъ все¬
ленскимъ первымъ на помѣстномъ сво¬
емъ соборѣ Дрія выклялъ. О чомъ Со-
кратесъ въ книзѣ первой въ гл. 3.
Флавіанъ, Константинополскій патрі¬
архъ, Егтиха еретика передъ вторымъ
соборомъ вселенскимъ выклялъ и зло- 1) Въ подлинникѣ ошибка: «собралъ*. У
Толстова и У идольскаго правильно жилъ. О чомъ Евагрій, въ книзѣ 1, въ
главѣ 9. Ровне теды и иныи патріар¬
хове еретиковъ выклинали и складали
передъ икуменицвими соборами, якъ и
Римскій. Мѣлъ абовѣмъ кождый зъ
пыхъ модъ въ своихъ епархіяхъ тако¬
выхъ судити, якъ и Римскій въ епар¬
хіи своей, а потомъ на соборахъ все¬
ленскихъ досконалѣй соборне судили
тыхъ же и выклинали. А шго зъ «Минеи» о Мартинѣ пра¬
витъ, то не толко о Мартинѣ, Рим¬
скомъ епископѣ, але о многихъ св. патрі¬
архахъ, который подъ часъ ересій
жили, реченно въ церковныхъ гѵмнахъ
найдуется, а особливе въ «Минеяхъ»
о Василіи, Григоріи, Хрисостомѣ, Аѳа¬
насіи и Кѵріллѣ, ижъ они ереси отъ
церкве отогнали и церковь чйсту за-
ховали. Наконецъ стороны блаженною Фотія,
патріархи Константиноыолского, мови-
мо, ижъ розгнѣванный на него це-
саръ Василій Македонъ за то, же онъ
его про грѣхъ мужеубійства отъ церкве
отлучилъ и<въ вѣрними молитися ему
не хотѣлъ позволяти, соборъ на него
собралъ. На которомъ престола осу-
женъ былъ, а Игнатій приверненъ. На
которомъ соборѣ были, ведлугъ звычаю,
послы папежскіи и патріарховъ всход-
ныхъ. Соборъ теды судилъ Фотія, а
не самъ приватне презъ послы свои
папа Римскій Адріанъ, которого послы
безъ собору такъ бы много въ Констан-
тінополго могли, якъ въ Римѣ которого
о 2) нашихъ могутъ». 2) Ундол.: «отъ*. Библиотека "Руниверс1