Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
Г» 5 Г> " ПАЛИНОДІЯ », ГОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 656 Христовы, а овцами суть- взглядомъ
пасучого ихъ Христа Господа. Везъ
жадного теды не ркучи доводу, але и
безъ жадной слушиости,—всѣхъ стану
духовного выіпгаихъ и вижшихъ прело-
жоныхъ всходинхъ баранками и овцами
папежскими отступникъ называетъ. По-
неважъ оны нп>гды ся нлчіими овцами
и баранками быти не знали, толко од¬
ного своего вѣчного пастиря, который
за нмхъ душу свою положилъ, Іисуса
Христа. А папа Римскій былъ имъ
спол-епископъ, спол-пастиръ одинъ за
всѣхъ, а не одинъ мѣсто всѣхъ, ров¬
ный всѣмъ, а не выдѣлный отъ всѣхъ.
Выдѣляютъ его отступникове зъ межи
епископовъ: сами узрятъ— якъ зась его,
не ркучи межи епископами, але и межи
овцами задержатъ! НІтожъ далѣй отступникъ: «не мо-
вятъ, мовитъ, ани> патріархъ жаденъ,
аня> цесарь, аня> цесаровая, же ты
до насъ нтъчого не маетъ, але всѣ ему
съ локорою подлегаютъ и въ карности
о милосердье просятъ>. Мовимо и мы: не
мовитъ Тимооей, патріархъ Алексан¬
дрійскій, до Анатоліа, патріархи Кон-
стантинополского, анп> Ѳеодосій цесарь
до Амвросія, епископа Медіоланскою,
наконецъ, аня> другій Ѳеодосій цесаръ
до простого .инока, же ты до насъ ни>-
чого не маешъ: але съ покорою кож-
дый своему зъ ныхъ подлегаетъ, ко¬
рится и о розгрѣшене проситъ. Штожъ
та—до самовластелства або до навыіи-
шого судійства?! Иле*до Кирилла и Келестіна, мовлю:
ачколвекъ Кирилъ св. мѣлъ злецене
собѣ отъ папы Римскою Келестиеа,
вотумъ *), которое абы вмѣсто него
былъ мовилъ, вшакъ же не якъ на¬
мѣстникъ, поготовю—не якъ легатъ па-
пежскій вотовалъ и соборови тому пре- *) Латин. ѵоінш. сидовалъ; але якъ первый патріархъ
на исходныхъ сторонахъ по Констан-
тинополскомъ, о которого на томъ со¬
борѣ шло. Поневажъ бовѣмъ на собо¬
рахъ вселенскихъ найпершая поваж-
ность зоставала при патріархахт> (а
шло на томъ соборѣ о потуплене од¬
ного великого патріархи, то естъ Кон-
стантинополского, которому прихилный
былъ другый патріархъ, то естъ Антіо¬
хійскій), зъ охотою теды Кирилъ во¬
тумъ Келестиново мѣти зезволилъ, абы
и своею патріархалною поважностю, и
поважностю папы Римскою, якъ спол-
патріархи, и третею патріархи Іеруса¬
лимскою поважностю, который на томъ
соборѣ былъ, Ювеналія, на патріарху
по первомъ первого декретъ феровалъ,
которому бы сл ниосто слуіпне спроги-
вити не моглъ. А што отступникъ \ъ «Соборника»
приводитъ — басни приводитъ! Роз-
умѣетъ, снатъ, же кождое писмо естъ
писмо богодухновенное. Укажу и я ему
зъ тыхъ же «Соборниковъ», за иншею
оказіею, вь артикулѣ... роздѣлу... *) ча¬
сти сей второй: штб если будетъ ему
въ смакъ, самъ то обачитъ! Святый
того собору отцы въ декретѣ, которымъ
Несторія потупляютъ, такъ мовдтъ:
такъ церковными канонами, якъ ли¬
стомъ святѣйшого спол-отца я сослу¬
жителя Келестина, епископа церкве Рим¬
ской,. примушени, и то не безъ частыхъ
слезъ, до вынесеня напротивъ ему сего
срогого декрету пришлисмо». То за-
мкнене декрету святыхъ отецъ—правди¬
вое, въ «Гисторіи церковной» отъ Еѵаг-
рія въ главѣ 4, книги I описанное, и
въ книгахъ сЪборовыхъ, въ томѣ 1, въ
дѣяхъ собору сею третею найдуючееся,
а отъ отступника приведенный де¬
кретъ-басни суть, а не декретъ! Ре- ’) «Артикулъ» и <ро8дѣлъ» не обозначены. Библиотека "Руниверс1