Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
641 ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 642 арховъ посвячали, о чомъ Леонъ и Сим-
пликій папежове Римскій, въ листахъ ;
своихъ вѣдати даютъ. Иоложя>мъ-же
еще и домовый припадокъ на прикладъ.
Мартинъ Кромеръ [въ] Хроникѣ своей, |
въ книзѣ осмнадцатой, околу року 1415
пишетъ, ижъ Ягелла Владислава кроля :
Елжбѣту Грановскую, четвертую жену,
юруновалъ Янъ Решовскій, арцібіскупъ 1
Лвовскій. Части II, роздѣлу VI, артикулъ 5. 0 Ф л ав і а н ѣ и Ѳеофилактѣ, па¬
тріархахъ Константи н оп о л-
скихъ, ижъ ового папежъРим-
скій не посвячалъ и оного на столицу не приверталъ. Ижъ Флавіанъ, патріархъ Констан-
тинополскій, презъ Леона папу на сто¬
лицу не былъ приверненъ, показалемъ
то на передѣ въ артикулѣ 1, роздѣлу 5,
части второй доводне, гдѣ тя, право¬
славный чителнику, отсилаю. Якъ бо¬
камъ моглъ быти приверненъ, гдѣ на
соборѣ зложеня своего, отъ Діоскора бу¬
дучи барзо збитый, третего дня умерлъ? А стороны патріархи Ѳеофилакта, ко¬
торому, мовятъ отступникове, зъ Риму і
иослове папежскіи сакру принесли, естъ
щирый фалшъ, и нигды того й одною
итѳрою отступникове не покажутъ, абы
юли патріархове палліушъ або сакру
отъ папежа брати мѣли. Бо если то
правда, же безъ палліуша, отъ папежа
Римского посланого, патріарха быти не
можетъ, не въ Ѳеофилактѣ патріарсѣ,
юторый южъ около тисячного отъ Рож¬
дества Христова року на столицы па-
гріархалной сидѣлъ, але въ далпшхъ
патріархахъ показати то мѣли. Зонара 1 Кедринъ и Куропалатесъ, історикове, которіи, того вѣку исторію пишучи и о
Ѳеофилактѣ томъ припоминаючи, о са-
крѣ той и о послахъ зъ Риму не на¬
писали. Што гды бы было певне, якъ
речи поважной написати не занехали
бы. Зачимъ кройницѣ Словацкой такъ
много въ томъ, если ся то въ ней най-
дуетъ, дана быти маетъ вѣра, якъ и
овой Люітпранда, біскупа Кремоненско-
го, повѣсти. Который отъ цесаря за-
ходного Оттона до цесаря всходного
Никифора Фоки посломъ будучи, потомъ
въ релляціи того своего поселства, по
многихъ иншихъ передъ Оттономъ це-
саромъ правилъ о якихсь палліушахъ
I —речъ наколи небывалую и на всходѣ
I неслыханую. ІІрето якъ теды сяя * * 21Кре-
| моненского біскупа, такъ и оная зъ Сло-
| вацкой кройники отъ отступниковъ на¬
шихъ приведенная повѣсть—вѣры не
естъ годна, а згола—обѣ тщого2) орѣха
важны. РОЗДАЛЪ СЕМОЙ Части II, роздѣлу VII, артикулъ 1. Ижъ біскупъ Римскій найвыш-
іп и м ъ судіею н е е с т ъ. Доводячи отступникъ Креуза монар-
' хіи церковной и въ ней Римского епи-
|скопа монарху быти становячи, пятый
I того доводу знакъ покладаетъ —найвыш-
! шее судійство: якобы папа Римскій, якъ
| н&йвшпшій судія, судилъ, зметалъ и вы-
клиналъ патріархи и иншее духовенство
и станы свѣцкіи на исходныхъ сторонахъ.
. Чого якъ неправдиве доводитъ и зъса-
; мыхъ тыхъ прикладовъ, которыхъ на
1 свой доводъ уживаетъ, явне, правосдав-
1 ный чителнику, обачити можешъ. А
1 особливе зъ ового, же гды своего мо- *) Леонъ, посланіе 56 и 57; Симпликій,
■осланіе ІЯ и 15. РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ВМіі.ІІОТГ.КЛ. *) Въ спискѣ' У идольскаго: «обѣдшого»,
р. выѣденнаго. 21 Библиотека "Руниверс1