Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
47 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 48 Іггузкі, кіогу Іакхе ріеідгхутоѵаі йо
Сагудгойгкіедо раігіагсііу-СупНа, скс^с
ой піеро іпГопшжапу Ітіх о піекіогусіі
агІікиІасЬ \ѵіагу ё\ѵіеіеу каіііоііскіеу.
АІіС пай зройхіедѵапіе зіузхаі х изі іедо
у г каіЬесЬізти іедо \ѵусху1а1 Ьеге-
іускіе паикі, дйхіе Іуіко й\ѵа закга-
тепіа зіаполѵі, у тойіііѵѵу хайизхпе
піероігхеЪпе у итагіут- піерохуіесхпе
Ьуйй ІѵѵіепЫ; хпозі у схуёсіес, у зро-
■ѵѵіейй кар!апо\ѵі йо иска; паисга, іе
дгхесііу схкоѵкіеколѵі ойризхсхапе Ьуѵѵаіа
Іазкі}, у йагетпіе Ъех хазкщ; у о -за-
кгатепсіе еисітгізііеу ро Ьегеіуски
гохитіе. Тох у х атЬопу КопзЦпІіпо-
роізкіеу ро\ѵіайапе ЪуС зіузхаі, о сгут
йовіаіесхпіе \ѵ різтасЬ Іедо осхуѵі'ізіе'^о
у §игщ,ІоЫі\ѵо&:і реіпе^о ётеіайка хпау-
йгіезг. йасхут, піехпаіахзху иг Тигкоцге-
суеу ргамгйхтеу лѵіагу, Йо зіоіісе з\ѵі§-
іеу арозіоізкіеу Кхутзкісу ийаі зі§ у
хіатЦй оігхутаі Іо, схе$о рохіріаіа
йизха іеро. Тат у іоЪіе гайх§, пагойхіе
Визкі, зхикаС ргачгйхшеу \ѵіагу, а піе
ро Тигко^гесуасЬ х Віззигтапу. путешествовалъ къ Цареградскому пат¬
ріарху Кириллу, желая получить отъ
него наставленіе въ нѣкоторыхъ вопро¬
сахъ святой католической вѣры. Но, во¬
преки ожиданію, услышалъ отъ него са¬
мого и прочелъ въ его катихизисѣ ере¬
тическое ученіе: патріархъ допускаетъ
только два таинства, заунокойныя мо¬
литвы считаетъ ненужными и для мерт¬
выхъ безполезными, уничтожаетъ чисти¬
лище и тайную исповѣдь; учитъ, что
грѣхи отпускаются по милосердію и
просто безъ заслугъ; даже таинство евха¬
ристіи понимаетъ еретически. Тоже са¬
мое Смотрицкій слышалъ проповѣдуе¬
мымъ съ Константинопольскаго амвона.
Все это ты найдешь въ подробности въ
сочиненіяхъ этого очевидца и благоче¬
стиваго свидѣтеля. Не найдя въ Турко-
Греціи истинной вѣры, Смотрицкій обра¬
тился къ святому Гимскому престолу и
оттуда получилъ то, чего жаждала его
душа. Тамъ и тебѣ совѣтую, Русскій
народъ, искать истинной вѣры, а не
въ Турко-Греціи, у басурмановъ. Ѵаіе. Прости. Издано по старопечатному экземпляру, хранящемуся въ Императорской Публичной Библіотекѣ. —— Библиотека "Руниверс1