Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
633 ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫОТЕНГКАГО, 1621 ГОДА. 634 цю и зъ оружіемъ на тя. И принялъ
знову столицу свою Навелъ». Поты въ
«Пролозѣ» Славенскомъ и Грецкомъ. А же якъ Павелъ, такъ и Аѳанасій
св. не за біскупа Римского Іюліа лис¬
тами былъ принятый на столицу свою,
але за листами и поважностю царей Кон¬
станта Римского и Константія Констан-
тннополского, о чомъ Сократъ, історикъ
церковный, въ главѣ 18, книги второй
выразними словы вѣдати даетъ, поло¬
живши въ писма свои листы въ той
справѣ обохъ тыхъ царей. Листъ Кон-
станса, православного цесаря Римского,
до Константія Аріанина, цесаря Кон-
стантинополского, такъся въ собѣ маетъ:
♦ суть тутъ у мене Аѳанасій и Павелъ,
которые, якъ ми дано справу, для бла-
гочестіа суть выгнаны. Если теды обѣ-
цати будетъ свои имъ столици привер¬
нута, и тыхъ, который имъ въ томъ
неправи, понарати, пошлю тыхъ мужей
до тебе. А если отмовишъ то тымъ спо¬
собомъ учинити. теды хочю, абысь за-
певне вѣдалъ, же я тамъ самъ иду и,
мимо волю твою, столицы ихъ приверну
нмъ>. «Што, мовитъ історикъ 3), гды
Константія дошло, барзо ся :іафрасо-
валъ и стрвожилъ а, вобравши секты
Аріанской епископовъ, ради оныхъ, што
бы въ томъ разѣ чинити, шукалъ. Ко¬
торый радили ему, абы рачей за тымъ
таковымъ отпѳвѣднымъ листомъ до сто¬
лицъ своихъ привернулъ ихъ, нядсли
вцутрную войну подыймовалъ.И на-тыхъ-
мѣстъ, мовитъ історикъ, Констансъ це-
саръ Римскій, — Павла, епископа Кон-
стантинополского, зъ двома епископами
к листами своими и зъ листами собо¬
ровыми, до Константинополя зъ Риму вы¬
слалъ. А Аѳанасій, обавллючися лкихъ
тамъ отъ Аріанъ потварій, зосталъ въ
Аавилеи. До которого три листы писалъ самъ Константій, цесарь Константино-
полскій, упевняючи его, абы ся, нгьчо-
го необавляючи, до него прибылъ, обѣ-
цуючи ему столицу его Александрій-
скуА привернута. А такъ, за третямъ
Константіевымъ листомъ, ѣхалъ до Кон¬
стантинополя и столицу свою, за по-
зволенемъ цесарскимъ, одержалъ». То
Сократъ. Фалпіъ то теды явный, што
отступникове отколсь правятъ, якобы
за листами Юлія папы Павелъ Кон-
стантинополскій и Аѳанасій Алексан¬
дрійскій, патріархове, до столицъ своихъ
были привернены! Видятъ облудникове,
читаютъ и вѣдаютъ, а толко невѣдо¬
мымъ людемъ въ очи мглу фалшу пу¬
щаютъ, абы свѣтлости правды видѣти не
могли. Въ главѣ зась девятнадцатой тоижъ
второй книги, Сократъ, розмову Кон-
стантіа цесаря зъ Аѳанасіемъ св. опи-
суючи, цесаря въ овыи слова мовячого
до Аѳанасія приводитъ: «столицу' епис¬
копства твоего, за соборовымъ судомъ
и нашимъ зезволенемъ,одыскалесь». Не
мовитъ «за судомъ біскупа Римского
Іюліа». Также о томъ вѣдати даютъ въ
писмахъ своихъ, Созоменъ въ книзѣ 3,
въ главахъ 19, 20, 21, пишетъ и самъ
Аѳанасій, въ «Алпологіи» второй, Кас-
сіодоръ, въ книзѣ 4, въ главѣ 36, и Ни¬
кифоръ Каллистъ, въ книзѣ 9, въ гла¬
вѣ 2. Писалъ той 4) листъ Юлій, папа Рим¬
скій, не за Аѳанасіемъ до цесаря, але
черезъ Аѳанасія до Александріянъ, утѣ-
шаючи ихъ приверненьемъ пастыря ихъ
на свою ему власную столицу и до охот-
ного а вдячного отъ ныхъ его принята
побужаючи ихъ, што на приверненье въ
зверхность папезскую приводите—есть
«зъ кременяводу вытискатн»1.А што Со¬
зоменъ припоминаетъ, же Юлій Аѳа¬
насіева и нѣкоторымъ инымъ столицп •) Сократъ Схоластикъ. *) Въ подлинникѣ ошибка: •ти*. Библиотека "Руниверс1