Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
45 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 46 18 Дпіа Досгуіапо капопомг у ро-
віаштіопо, аЬу ѵвгувікіе тапавіугкі
иіеікіе у таіе піе Ьуіу ЛтДоѵапе Ъег
Ыоео8ІаѵіеЛ8І\ѵа ерізкороѵ у Ьег рггу-
чгііеіоѵ. А ѵ кіогут тапаяіугки піе
Ь$Дгіе Ьгасі 8, а рггупатпіеу 6 г ро-
8Іи82пікаті, піета зі§ іат іЬитеп
гчгаС іЬшпепет, іуіко га зіагса, у іо
роД пасгаіет іпвге§о мгі^кзгедо іпапа.
віуги. Ро сгетіс33), оргосг врочгіеДпіка, га-
Деп піе та сЬоДгій. Сгегпсу у сгегпісе аЬу ві§ піе \Уа-
ѣуіі ро \ѵ8ІасЬ у тіавіасЬ шіевгкаС, іеДпо
ѵ тапавіуги, роД ровіивгейвіѵет віа-
гивгкі іакіеу бѵгіаДошеу. Вгаі кіогукоіѵѵіек итгге \ѵ тапа-
віугге кіогут, іеДу ромгіппі Ьгасіа, г
роѵіппоЗсі сЬггейсіайвкіеу, \ѵ каёДуіп
тапавіугге іггу 1ііиг§іе га Дизге іе§о
оДргачгіС роД к1%1мг%. Сопсіивіо. 2 сгут До раігіагсЬу До Са-гу^гоДи
ровіоіѵ \ѵурга\ѵіС у со раігіагвге га
ргас% ровіаб, кеЬу чѵгДу піе г доіуті
г§кота До піе§о рггіуёб. Рггевігода. Багапша іѵоіа арреііаііа, пагоДгіе
Кивкі, До раігіагсЬу Копвіапіупороівкіе-
до, піе іуіко всЬівтаііка, аіе у Ьегеіука:
Ъо гіатЦД піе оЬіайпіепіе у роімгіегДге-
піе агіікиіоѵ мгіагу вѵі§іеу каіЬо-
Ііскіеу оДпіезіевг, аіе гасгеу габтіепіе
у ѵувгросепіе г \ѵіагу ргаѵДгтеу іат
гпауДгіевг. А га піе вргоѣоѵаі іе@о па
воЬіе оп §мгі§іеу раті$сі осіес 8то- 18 сентября окончено чтеніе правилъ
и постановлено, чтобы всѣ монастырьки,
большіе и малые, не были основываемы
безъ благословенія епископовъ и безъ
привилегій. А въ которомъ монастырь-
кѣ не будетъ 8-ми человѣкъ братьи
или, по крайности, 6-ти съ послушни¬
ками, то тамъ игумена не звать игуме¬
номъ, а только старцемъ, и то подъ
началомъ другого большаго монастыря. Къ черницамъ никто не имѣетъ пра¬
ва 33) ходить, кромѣ духовника. Чернецы и черницы не должны поз¬
волять себѣ жить въ деревняхъ и горо¬
дахъ, но только въ монастыряхъ, а по¬
слѣднія—подъ началомъ какой-либо по¬
чтенной старушки. Если кто-либо изъ братьи умретъ въ
которомъ монастырѣ, тогда братья каж¬
даго монастыря обязана, но христіан¬
скому долгу, отслужить три литургіи.за
упокой его души, подъ страхомъ про¬
клятія. Заключеніе. Съ чѣмъ отправить пословъ въ Царе¬
градъ патріарху и что послать патріарху
за трудъ, дабы, по крайности, не съ
голыми руками къ нему придти. Предостереженіе. Напрасно твое, народъ Русскій, обра¬
щеніе къ Константинопольскому па¬
тріарху, не только схизматику, но и ере¬
тику: отъ него ты получишь не объясне¬
ніе н утвержденіе артикуловъ святой
католической вѣры, но скорѣе—затем¬
неніе и обезображеніе истинной вѣры.
Это испыталъ на себѣ блаженной памя¬
ти отецъ Смотрицкій, который также и) На полѣ: .. ■ сгета/еісіе піе гакагаіі, **) ... почему же вы не запретили, что-
аѣу сгегпсу г сгегпісаті мг іеДпут іпапа- бы чернецы не жили съ черницами въ одномъ
віугп піе шіевгкаіі? монастырѣ? - Библиотека "Руниверс1