Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
619 * ПАЛИНОДІЯ*, СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 620 чинили, але радили, строфовали, нано-!
минали, помагали, абыся то въ церкви
Христовой не дѣяло; просили, даючи о
ныхъ свѣдоцство, ижъ суть православ¬
ный. ДЛто не толко Римскій чинилъ, !
але Іерусалимскій, и Антіохійскій, и !
Александрійскій, и Константинополскій |
и нижшихъ січъТицъ епискоиове, гды ся |
того потреба указала, же свѣдочныи и !
причинныи за спол-енископами, до нихъ I
утекаючимись, давали листы до епархій,
.неналежачихъ своему ряду и дозорови. И то належитъ вѣдати зъ исторій
церковныхъ, ижъ Аѳанасій св. за лис¬
тами біскѵпа Римского столицы и разу
не дошолъ, ено за царскими и сѵноду
Іерусалимского, яко ся нижей покажетъ,
въ роздѣлѣ шестомъ, артикулѣ 1. Не
покажутъ теды отступникове жадной
аппеляціи св. Аѳанасій, который хотяжъ
много барзо мѣлъ овказій аппеловати,
якъ то въ Константинополи, въ Тирѣ,
и въ Аримінѣ не разъ несправедливе су¬
женъ бывши и много терпѣвши, и на
выгнане до Галліи засланъ бывши, не
аппелёвалъ, еднакъ толко, якъ ся южъ
поменило, для помочи и ратунку, гды
моглъ мѣти часъ и волности переѣзду
на заходъ, до цесаря и до епископа Рим¬
ского утекался. Вшакъже отъгеретіковъукривженыи,
або отъ своихъ епископовъ, або митро-
политановъ, любъ патріарховъ не толко ;
до Риму ся утекали, але и до другихъ |
апостолскихъ столицъ исходныхъ. Што ■
ся видѣти даетъ якъ зъ многыхъ ин-
шихъ прикладовъ, такъ и зъ ового, о
которомъ пишетъ Сократесъ въ книзѣ
6, въ главѣ 9, и Созоменъ, въ книзѣ
8, главѣ 13, ижъ Аммоній и Ісрдоръ, |
інбкове, до Констаптинополя пошли
гды имъ Ѳеофилъ, патріарха Алексан¬
дрійскій тяжокъ былъ и насилствовалъ
имъ, которыхъ Іоанъ св. Златоустый
любезно принялъ и въ церкви молнти- і ся не заборонялъ, до причащеній ед-
еакъ Таинъ Пречистыхъ не допустилъ,
ажъ бы первѣй была справа розсужена.
А причина зась, для которой ся до
Константинополя удали были, была тая,
абы презъ Іоанна Златоустого могли
доступити до царя, жебы за его нака¬
зомъ отъ Ѳеофила, зоставали въ покою.
Што Златоустый справуючи, писалъ до
Ѳеофила, абы ихъ до сполечности
принялъ, гдыжъ о Богу право розумѣ-
ли; а если бы хотѣлъ, абы ся презъ
судъ справа отправовала, абы послалъ
кого доводити на ныхъ. А якъ презъ
то Константинополскій надъ- Алексан¬
дрійскимъ самовладства не можетъ со¬
бѣ привлащати, такъ и Римскій, же
вѣкоторыи до него удавалися, не мо¬
жетъ собѣ привлащати права аппеля¬
ціи. ІІоневажъ не якъ до судіи аппе-
люючи, але якъ отъ брата ратунку
подлугъ права тоеижъ вѣры жадаючи
прибѣгали. Части II, роздѣлу V, артикулъ 5. Ижъ Златоустыйсв. аппеляціи
до Римского епископа не чи¬
нилъ жадной. О св. Іоаннѣ Хрисостомѣ тоежъ по¬
вѣдаю, ижъ въ той которую отнеслъ
кривду отъ Ѳеофила и единомыслѳнни-
ковъ его, до біскупа Римского не ап-
пеловалъ, то есть до суду ся его не
отзывалъ; але ся отзывалъ до вселен-
ского сѵнода. Што же ся такъ, якъ по¬
вѣдаю, маетъ—историкове церковный
достовѣрвіи выразними словы вѣдати
даютъ. Мовитъ бовѣмъ Созоменъ, въ
книзѣ «Історіи» своей осмой, въ главѣ
17: «а гды чотирикротъ былъ позыванъ
(Іоанъ Златоустый), до вселенского сѵ¬
ноду аппеловалъ. Лечъ они (Ѳеофилъ
и его соборъ) иного цп>чого за высту¬
повъ ему не даючи, ено ижъ позыва- Библиотека "Руниверс1