Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
611 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНОКАГО, 1621 ГОДА. 612 змерлого наскакалъ и наступовалъ. Ес¬
ли теды заразъ, не спущенъ бывши зъ
собору, такъ барзо побитъ и змордо-
вапъ былъ, же третего дня умерлъ,
якожъ до Риму писати моглъ? Всѣ ся
тамъ подъ тотъ часъ порозбѣгали, а
другій началнѣйшіи ноневолне мусѣли
ся на той* ч тамъ фалшивый соборъ под-
писовати. Иле зась до листу папы Римского, о
которомъ вспоминаетъ отступникъ, же
читанъ былъ на соборѣ вселенскомъ чет^
вертомъ, то есть Ха л кидо искомъ,—былъ
писаній до Флавіана еще предъ собо¬
ромъ Ефескимъ Діоскоровымъ нротивко
Еѵтихіа. Показуетъ то Никифоръ въ
книзѣ 15, въ главѣ 30: бовѣмъ межи
иними, который тамъ на четвертомъ со¬
борѣ покладаютъ, на Діоскора жалоба¬
ми, и то на него покладано, же листу
блаж. папы Леона читати не допустилъ
до блаженнѣйшого Флавіана отъ него
писано[гэ]. Тоежъ намъ о томъ повѣ¬
даетъ и Герардъ Воссіусъ, латинникъ.
который листы Леоновы при книзѣ Гри¬
горіи, чудотворца Неокесарійского, вы¬
далъ. Писалъ, заправды, и Флавіанъ до
Леона, але добре еще передъ своимъ
отъ Діоскора зложенемъ, а не по зло- ■
женю, и [въ]1) отписѣ на той Флавіа-
новъ листъ Леоновомъ жадной взменви
нёмашъ о Діоскорѣ и о зложеню Фла¬
віана. И предреченный Воссіусъ, нре-
водникъ, въ нотахъ своихъ жадной ап-
иеляціи не показуетъ. А такъ зъ того тамъ листу и зъ тыхъ
словъ, который противникъ вписалъ въ
свой шкриптъ, жадного доводу нёмачпъ
о апелляціи; ено то есть 2), же мовитъ
згоршенья на правдивую вѣру отъ ду¬
ховныхъ виникнули, и же Евтихій въ *) Исправлено по Толстовскому списку.
а) Въ рукописи ошибка: «тоежъ»., У Тол¬
стова правильно. шаленство зашолъ>. Обачъ же, право¬
славный, если тыи и тымъ подобный
слова могутъ аппеляцію становити?
Облуда, заправды, облуда, и тѣнь щи-
рости въ собѣ немаючая! «Писалъ, мо¬
витъ, Флавіанъ до Римского лапы Ле¬
она» ерго—«аппеловалъ до него!» Такъ
мы власнеможемоаргументовати: «при¬
велъ на свѣдоцство Креуза листъ Фла-
віановъ», ерго— «зфалшовалъ его»! Части II, роздѣлу У, артикулъ 2. И жъ жадной аппеляціи не было
зъ собору моноѳелитского, якъ
презъ иншихъ благочестивыхъ
епископовъ, такъ и презъ
святого Максима. На другій прикладъ—о аппеляціи, въ
которомъ правятъ отступникове, якобы
«патріархове всходніе Пѵръ, Кѵръ, Сер¬
гій и Цетръ зъ иншими епископами и зъ
самымъ цесаремъ, первѣй Іракліемъ, а
потомъ зъ Констансомъ, згромадивши
соборъ постановили фалшивую науку,
яко[бы]3) Сынъ Божій мѣлъ одну волю
и одно дѣйство, цо втѣленю своемъ;
отъ которого собору много епископовъ
всходныхъ аппеловало до папежа, о чомъ,
мовятъ, широко естъ написано йъ «Со-
борникахъ\ въ животѣ св. Мартина па¬
пы и Максима Исповѣдника ■>. То от-
ступникове. Што якъ нравдиве правятъ, зъ того
самого, православный чителнику, пороз-
умѣти можешъ, ижъ повѣдаютъ соборъ
пѣякійсь геретицкій, обхоженъ быти за
чотырохъ патріарховъ Константинопол-
скихъ, по собѣ настунуючихъ—Сергія,
Игра, Павла и Негра, бо передъ Пе¬
тромъ былъ Павелъ, которыхъ на сто¬
лицы той сѣдѣнье займуетъ лѣтъ около
чотирдесяти. Лечъ мы такъ долгого за ч) Добавлено ио Толстовскому списку. Библиотека "Руниверс1