Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
609 ПАЛИНОДІЯ», ООЧ. ЗАХАРІИ первое достоинство навернутися и но-
винитися ^умѣти! Якъ св. его нродкове
умѣли и покой въ Церкви Христовой
презъ тысячу лѣтъ своею таковою но-
важною у мѣстностью держали, розор-
ваньямъ (хоть барзо тяжкій зъ розмаи-
тыхъ причинъ повставали) фундоватися
и ширити не допуіцали, тымъ самымъ
найбарзѣй, же барзѣй браті| е]ю отъ бра¬
тіи и спол-епископамИ отъ епископовъ
знаны быти зезволяли, а не монарха¬
ми церковными и не удѣлными надъ
архіерейми Христовыми панами. РОЗДАЛЪ пятый Части II, роздѣлу V, артикулъ 1. И ж ъ до Р и м с ко г о папы н е а п-
п е л о в а л ъ с в. Ф л а в і а н ъ, п а т р і-
а ]) х а К о н с т а н т и н о и о л с к і й. Вывши отступникове презъ св. от-
цевъ собору КарѳагінскоГо ухвалу зъ
аппеляціи овшеки визут#, предся по-
хутнываютъ собѣ и, «якъ мухи зъ окро*
пу, отрясуются». А хотячи покдзати, же
якобы и по соборѣ Карѳагі искомъ зо
всего свѣта до папы Римского аипел-
ляціа шла, удаютъ, якобы св. Флавіащь,
патріарха Константинополскій, мѣлъ до
Риму аппеловати, штб якобы. въ «Со-
борнику» Словенскомъ, мѣсяцл лінца
16 дня, описано мѣло быти. Лечъ нил-
но шукаючи и не одинъ «Соборникъ»
переглядаючи, жадного писма о Фла-
віанѣ не нашолемъ. Вшакъ же и зъ
самого отступникового уданя небытіе
тое аппеляціи показуется. Написалъ
абовѣмъ: «а благословенный Флавіанъ
заразъ писалъ до Риму (то естъ аипе-
ловавйш)». Тутъ ся присмотри частью
тому, ижъ иншая естъ речъ «аппело¬
вати а ингаая—«писати и ознаймо-1
вати о чомъ», частью—зась овому, же 1 РУССКАЯ І1СТОРІІЯКСКАЛ БИ Ь ЛЮТИКА. КОПЫОТКНСКАГО, 1621 ГОДА. 610 то, штб въ пареноесѣ 2) положилъ от-
ступцикъ, зъ своей думы ркомо то
текстъ выкладаючи положилъ. «Зъ
тексту, абовѣмъ мовитъ, же писалъ до
! Риму», а зъ своей думы угадуетъ «то
: естъ аппеловавтии». Въ чомъ обоемъ на
свою душу съ правдою ся оподаль роз-
'минулъ; бо якъ «писати» не естъ «ап-
■ неловати % такъ свой вымислъ покла-
дати не естъ текстъ ириводити, іп^б
I обое онъ безъ встыду чинитъ. ! Лечъ абы иомененцый :}) Флавіанъ
I штб писати мѣлъ до папы Римского
I Леона о соборѣ Діоскоровомъ—есть ов-
| шеки речъ вонпливая и непевная згола
повѣсть. Доходимо того напродъ зъ са¬
мого жъ признаня отстѵпникова. Пи¬
шетъ бовѣмъ: «листу того Флавіанового
не маемо». Если его теперъ нёмашъ,
то снятъ и не было. Подобнѣйшая, за-
правды, была речъ—быти написанному
і у насъ листови Флавіановому, якъ на¬
шему, шьжли папы Римского Леона.
ГІовторе: історикове церковныхъ и сѵ-
нодалныхъ дѣевъ, Еѵагрій въ книзѣ 1,
въ главахъ 8, 9 и 10 и Никифоръ Кал¬
листъ, въ квизѣ 14, въ главѣ 47-й, опи-
суючи той вторый Ёфескій розбойниче-
скій Діоскоровъ зборъ и то, штб на
немъ Флавіанъ утерпѣлъ, о аппеляціи
яѣ однымъ словомъ зменки не учинили.
Потрете: Никифоръ Калистъ на поме-
неномъ мѣстцу, Іоаннъ Зоиарасъ, въ
томѣ 3, пишутъ, ижъ тамъ же на со¬
борѣ, скоро по зложенню Флавіана, зъ
направы Діоскора и Хрисафіа заразъ
немилостивно бито его, и «ногами топ¬
тано, и зъ синоду выкинено. По кото¬
ромъ збитю, третего дня животъ бла¬
женно скончалъ, гды самъ Діоскоръ но¬
гами на животъ правды поборителя * 202) гарсѵНга.; - вставленное: вставочное
предложеніе. я) Въ рукописи «то мененный». У Тол
стона правильно 20 Библиотека "Руниверс1