Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
43 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 44 зхут па пісЬ Ъуіо, іейу розЦріІі па Іо
ро дгозху 15. Татхе тотса Ъуіа, со розіощ розЦ-
ріС йо Сагу^гойи у раігуагзхе, аЬу іе
агіікиіу ргхеухгхаі у роі\ѵіегйхі! со
Ъ^йхіе роігхеЪпо. 17 йпіа, \ѵе схтсагіек, 8оЬог Ьуі о
схегпсасЬ, хеЪу схегпсу, \ѵей1и& ге$и-
1у 8. Вахуіе^о \ѵ тапазіугасЪ оЪзхсхе»
іо іезі сотіттііег, хуіі; а іейіі йозко-
паіе піе тохе Ъуйй, хеЪу ргхупатпіеу
ігареха, зіоі Ьуі зроіпу. Такхе іейіі ^
топазіуги схепііес Іаік ргозіу розіи-
зхейзітѵа 8іаг8хегаи піе Ь^йхіе оййа-
теаі, іейу ши іейС піе йаС у \ѵ тапа-
зіуги піе йорийсіС Ъуй2. Батата зіи-
Ыт, кгхсхепіа, котозі\ѵа аЬу схегпсу
хапіескаіі. Ргхейпіеузхут \ѵ тапазіугхе
зикпіа 1а1епйузхо\ѵа пай хІоіусЬ 4 аЬу
с(гохзха піе Ьуіа, а іпзхуш кохисЬ у
зіегті^а. Раза іей\ѵаЪпеео хайпепш піе
позіб, а іейіі зі§ и кіоге^о хпауйхіе, іе¬
йу шщЬ у оййаС па роігхеЬ? тапа-
8іугзк%. Вгасітѵа ой ерівкоро^ таід, Ъуйй
тсоіпе30), йіа хаігхушапіа МаЬосхезііа31). Ка роіощте схазу схегпот піе
розігхудаб, іейіі піе Ъ§й% 32) \ѵ №о1-
зкіт тапазіуги па розіизхейзітеіе. Софіи; а такъ какъ протопопамъ это
было тяжело, то они согласились пла¬
тить по 15 грошей. Говорено было также о томъ, сколько
назначить посламъ въ Царьградъ и что
послать въ даръ патріарху, чтобы онъ
просмотрѣлъ соборныя постановленія и,
если найдетъ потребнымъ, утвердилъ. 17 сентября, въ четвергъ, происхо¬
дилъ соборъ о чернецахъ, дабы они, по
уставу Св. Василія, жили въ монасты¬
ряхъ общежительно; а если не можетъ
быть установлено полное общежитіе, то,
но крайности, чтобы трапеза была об¬
щая. Также если послушникъ не будетъ
подчиняться настоятелю, тогда не до¬
пускать его до трапезы и исключить
изъ монастыря. Вѣнчать, крестить, ку¬
миться чернецамъ не дозволяется. Глав¬
нѣйшія лица въ монастырѣ носятъ рясу
изъ французскаго сукна не дороже 4 зо¬
лотыхъ; а другіе — кожухъ и сермягу.
Шелковаго пояса никто не долженъ но¬
сить, а еслибы у кого нашелся, то ото¬
брать въ пользу монастыря. Братства пусть не подчиняются30) епи¬
скопамъ, для сохраненія благочестія ЗІ). На будущее время чернецовъ не по¬
стригать, если не будутъ32) послушни¬
ками въ Никольскомъ монастырѣ. ®°) На полѣ: АЬу ро кохаски зтео^ѵоіпіе
хуіі, Ьех разіегха у ргхеіохопедо. ІТтеах,
схуіеіпіки, іако МоЬіІа па ЪгаізічѵасЬ зсЬі-
вт§ іипйиіе, у \ѵі§сеу зхе^сот, кгажют,
йиЪоіо\ѵкот ^ хаігхутапіи зсЬізту иіаі$с,
х теіайху \ѵ!айуко^ ісЬ теуітиіе: со іезі х
теіеікф хпіе\ѵа^ \ѵ!айук, хе рап Ьгаісхук
зсЫзтаіук, тіто зтее^о те!айук§, ойхутеа
8І§ Йо раігіагсЬу, Ъоійотепіка Тигескіедо.
А хаіуга со тохе і$с, кахйу тохе зоЪіе
копкіийотеас. 81) Рядомъ въ скобкахъ, но другимъ шриф¬
томъ: (аЬо зсЬізту). 83) На полѣ: В$й$ іат тіеб харгате§ йо
кегехуеу. 80) Чтобы жили своевольно, по-козацки,
безъ пастыря и начальника. Обрати внима¬
ніе, читатель, какъ Могила посѣваетъ въ
братствахъ схизму и исключаетъ ихъ изъ
вѣдѣнія владыкъ, довѣряясь болѣе сапож¬
никамъ, портвымъ, пустяшнымъ людямъ въ
сохраненіи схизмы, что крайне повосно
для владыкъ, а именно, что господинъ-брат-
чикъ-схизматикъ, помимо своего владыки,
будетъ обращаться къ патріарху, подданно*
му Турецкому. А чтб изъ этого можетъ вый¬
ти, каждый самъ можетъ заключить. 31) Рядомъ въ скобкахъ, но другимъ шриф¬
томъ: (или СХИ8МЫ). зя) Тамъ они будутъ поучаться въ ереси. Библиотека "Руниверс1