Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
599 <палинодія», сои. захаріи черезъ старосту оскарженъ въ томъ
былъ Цеціліанъ передъ цесаромъ Кон-
стантіномъ Великимъ. Въ которую
скаргу цесаръ- возрѣти хотѣвши, судъ
о томъ злецилъ епископомъ, Мелхіадови
Римскому, Матернови Агриппенскому,
Ретиціеви Августѣ Дуненскому и Ма-
рінови Арелятенскому, обвиненной о-
собѣ и поводовой сторонѣ само-семымъ
до Риму на судъ ставитись росказавши.
Были сужены. Найденъ невиненъ бы-
ти Цеціліанъ и уволненъ. Донатістове
отъ суду папежского аппеловали до це-
сара Константіна, который, аппеляцію
ихъ принявши, справу тую повторе въ
Арелятѣ въ земли Французской, въ ко¬
торой и самъ подъ тотъ часъ былъ,
соборне судити росказалъ. И стался
декретъ первому подобный по Цеціліа-
ну. Отъ которого Донатове, якъ и отъ
первого, зась до Константіна цесаря
аппелловали. Который аппеляцію ихъ и
тую принялъ: самъ за нею справу тую
судилъ, Донатистовъ винними быти
декретовалъ, а Цеціліана невиннимъ.
И такъ тая справа за декретомъ це¬
сарскимъ конецъ свой взяла. О чомъ
всемъ читай, хто зезволитъ, Еѵсевіа
историка въ главѣ 5, книги десятой,
Оптата *)—въ книгѣ 1 напротивъ Пар-
меніана и Августина въ посланіи 68,
162 и 166. Аппеляціа теды шла отъ суду па-
пезского, которой ся не противилъ па-
пежъ Мелхіадъ, которому о нарушене
права, если на то Бозское якое мѣлъ,
шло. Зъ чого слушне Константінъ Ве¬
ликій строфованъ быти моглъ и наученъ,
якъ новый* христіанинъ, абы ся того
не важилъ, свѣтскимъ судею будучи,
што якобы судовы навышшого одного
церковного судіи належати мѣло. Не *) Здѣсь подра8уиѣвается произведеніе
Оптата, въ семи книгахъ—«Бе всйівтаіе
Бооаіівіогит». КОІІЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 600 спротивилсл тому и Цеціліанъ, который
отъ суду до суду въ невинности своей,
отъ декрету до декрету былъ потяганъ;
не мовилъ «южъ мя впрокъ найвыш-
шого судіи невиннымъ быти узналъ и
волнымъ учинилъ». Але и Мелхіадъ, па¬
па Римскій, отъ себе анпеловати допу¬
стилъ, и Цеціліанъ, примасъ метропо-
литанъ Карѳагінскій, за аппеляціею на
судъ инпшхъ епископовъ, по декрету
южъ папежскомъ ставился и былъ су¬
женъ. Бо если за преложеньемъ скарги
огь Донатістовъ на Цеціліана овыи
слова цесаръ реклъ «судіевъ отъ ме-
не просите, а я самъ суду Христового
чекаю», поготовю—суду того ткнутися
и аппеляціи допустити до себе не ва¬
жилъ бы ся былъ благочестивый и
велце побожный той цесаръ, гды бы
былъ въ томъ отъ Мелхіада, якъ бы
отъ найвишшого судіи напомненъ, и о
правѣ томъ, самому папѣ Римскому
отъ самого Христа Богомъ даномъ,
увѣдомленъ. Але же права такого жад-
ного, не рекучи Бозского, але еще и
людского (бо ся то передъ соборомъ
Сардікійскомъ дѣядо, на которомъ пра¬
во аппеляціи папѣ Римскому въ сторо¬
нахъ заходныхъ волное есть ухвалецо),
не мѣлъ, о чомъ бы цесаря былъ увѣ¬
домилъ. Явная теды речъ, же якъ на
аппеляцію до себе зо всего свѣта су¬
довъ жадного права ня> Бозского, кѣ
людского папа Римскій не маетъ, и ап¬
пеляціа отъ суду, его до суду инпшхъ
епископовъ идетъ, и до суду цесарского,
то есть до суду духовного и до суду
свѣтского,—такъ не есть судіею най-
вышшимъ. Части II, роздѣлу ІУ, артикулъ 6. Аппеляціа до патріархи Код-
стантинополского належитъ, а отъ него нюгдѣ нейдетъ. Показалося, за помочю Божею, зъ Библиотека "Руниверс1