Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
581 «ПАЛИНОДІЯ», <04. ЛЛХЛРІИ КОПЫГТЕШ'КАГО, 1Г)21 ГОДА. 582 естъ вѣдомо, ижъ отцеве собору Карта-
гінского забороняютъ, абы Римскій епис¬
копъ въ предѣловъ, то естъ въ границъ
своей діецезіи, въ судами не вмскако-
валъ. И чинячи декретъ противно онымъ
змышленнымъ канономъ, до собо])у подъ
титуломъ каноновъ Никейскихъ вношс-
нымъ, и отметуючи ихъ и анпеляціи
до Рима забороняючи, такій канонъ, въ
личбѣ 31, выдали: < абы иресвѵтерове и
діаконы и иніи нижшіи клирикове, въ
справахъ, которіи маютъ, если бы на
своихъ епископовъ суды ѵтяжали, со¬
сѣдній епископове пехай ихъ ве/слуха¬
ютъ, и въ своихъ епископовъ призводе-
немъ которіи межи ними заходятъ
неснаски, отъ ныхъ призванный еписко¬
пове нехай иомеркѵютъ. Пре то если
бы и отъ нихъ а апелляцію нодняти роз-
умѣли, нехай не ашгелюютъ до суду,
который естъ за моремъ, але до при¬
масовъ своихъ провинцій, якъ и о епис¬
копахъ частокротъ естъ постановлено.
А которіи до заморскихъ сѵнодовъ аи-
пеллюютъ, отъ жадного въ Африцѣ Д°
сполечности абы пе были принята».
Поты канонъ. На который Балсамонъ,
патріарха Антиохійскій, выкладъ чи¬
нячи, такъ ку концу мовитъ: «а поне-
важъ каноны тыи въ Карѳагінѣ^або въ
Африцѣ выданы суть, впіеляко замор¬
скими судами будутъ названы—суды
Римскій. Уважаиже, мовитъ, ижъ нада-
рёмне ся хлюбятъ Римской церкве на-1
слѣдовцы або нреложопіи, мовячи, же!
она маетъ зо всѣхъ церквій [о] неснас-1
кахъ або питаняхъ презъ аппеляцію1
росиравляти. Если бовѣмъ не допу¬
щается ей тыхъ апнеляцій, которіи суть
въ Африцѣ, судити, далеко болшъ того
права не будетъ мѣти на иныи краиньр.
То Балсамонъ. Такъ же выкладаетъ той
канонъ и Матѳей Канониста, въ соста¬
вѣ 4, главѣ 9. •) Толст.: «приволепьемъ». Другій канонъ 125, а въ Латинскомъ.
126 собору Карѳагінского, который до»
Риму забороняетъ анпеляціи, мовячи::
<а если бы и отъ тыхъ епископовъ аіт- ■
пеловати не хотѣли, нехайже не аппс-
люютъ, ено до сѵнодовъ Африканскихъ,
або до примасовъ своихъ провинцій..
А который до заморскихъ сторонъ ан-
иеловати нохотѣлъ бы, ш отъ кого въ.
Африцѣ до сполечности пе маетъ быти г
припущенъ '. На которіи канону топы
слова Балсамонъ выкладъ чинитъ такій::
«а еслибы и тыхъ, до которыхъ аиие- •
ловилъ, декретъ ему не подобался, не‘ ; маетъ до заморскихъ сѵнодовъ аипело-
; вати. то естъ который въ Римѣ быва--
] ютъ; але до ближнихъ, то естъ до сѵ--
! йодовъ Африканскихъ, або до нров/ьн-*
| цій митрополита новъ, тыхъ епископовъ*
: который нервѣй судилиТо Балсамонъ.. А што отстунникове приводятъ ка¬
нонъ Кароагінскій 20-й. теды неправо»
его приводятъ. Межи иными написали::
«вину дадутъ суди», а въ Латинскихъ*
и въ Грецкихъ и въ Славенскихъ, якъ*
ся южъ номенило, написано: «до спо--
лечности отъ жадного абы не были при--
нятто естъ тыи, который бы за море?
анпеловали. Потваряютъ Балсамона иі
въ томъ вмкладѣ, который приводятъ,,
ано власный Балсамоновъ естъ той, ко-*
торый я быти положилемъ. Фалшуючик
теды отступникоце писма, которыхъ наі
ноднертье своей справы уживаютъ. вѣ--
дати ясне даютъ, ижъ правды по собѣ»
не маютъ. А жебымъ речъ тую о забороненной 1
аппелляціи Римскому епископови, и въ*
своей діецезіи выразне указалъ, речъі
якъ ся въ (‘обѣ точила, для тебе, пра- *
вославный, прекладаю, абысь вѣдалъ,,
якою причиною побужены св. отцеве \
собору Карѳагінского такій о аппелля--
ціи декретъ п) учинили. Римскій панаі 7) канонъ 125. Библиотека "Руниверс1