Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
41 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 42 Те$оі сіпіа шо\ѵа Ъуіа о та8Іо$\т-
згсгепіи аЬо озіаіпйи ропіагапіи; у
ровіаштііі, аЬу (1\ѵакгоб аЬо Ігиукгоб
іейпеши піе й\ѵі§сіё іейпедог йпіа. У іе-
Ьу рор іейеп оіілѵу іеу піе ^гі§сі4, аіе
7 роро\ѵ, а іейіі Іпміпо о віейті, рггу-
патпіеу іггеу рорі піесЬ Ь^. Такіе
оішу іейпеу й\ѵакгоС піей\ѵі§сіё, аіе. 2а
каійут гагет іпзг^і8). Такіе о таііейвіѵѵасіі у вІиЪаск, іі
рог2і|с1ше та Ьусіі руіапу, іейіі кіогу
іоп§ та, аЬо гопа т§іа, сЬоёЪу \ѵ си-
(Ігеу гіеті, іейу (ігидіеу піероуто^аб у
га йгидіе^о піе ійС. Те^оі. (іпіа ро оЬіесІгіе, сгуіапо 2Э)
ргамго оуса іЬишёпа ЭДкоІ8кіе§о па
ргезЬуіеѵішп у па геиівогіит пай рго-
Іорораті. А рго1ороро\\7іе аЬу Іусіпіаіпі
віигуіі и б. 2орЬіеу; а іі іо рггусі^і- зтаііка китет піе Ьуі. У йоЬггеЬу Іо \ѵ
зупойаіпе сопзіііисуе \ѵ!о/ус. 38) На полѣ: \Уіе1кіе гаЪоЪопу у аЬзиг-
йа сігіец зі§ и Кизі зсЬізтаііскіеу окоіо
Іедо закгатепіи озіаіпіедо ротагапіа: Ьо
аг 7 рортѵ гЬіегаіз, 7 Гогт сгупЦ, Ьо
кагйу рор з\ѵі§сі оіі^, каійу рор сЬогедо
зтагиіе, 7 ерізіоі, 7 е\ѵап§е1іу сгуіац, а
іпзге е\ѵап^е1іе т^сгугпот, а іпзге Ьіа-
1ут^1о\ѵот; паѵеі у Іогту рга\ѵйгшеу
Коз піе та Іедо вакгатепіи. А піе Іуіко
сЬогут, аіе у гйптут Ьеп закгатепі ой-
ргаѵиЦ у йаі$, а Іо \ѵзгу!ко ргоріег ассі-
реге. 2асгут Іег таіо кіо г Кизі Іеп закга¬
тепі рггіутиіе: Ъо со гогитезг, кіейу
рггіуйгіе 7 ророт, 7 йіакот. ріасіс у ка/-
йедо пакагтіс у парой* *, лѵоіі зіе йгп$і у Іедо
ротагапіа ойггеё. \Ѵі^с у Іо ротагуѵѵапіе
Ой 7 ророчиг сі^ікіе у ргеукге Ьуѵѵа, Ьо йіи-
діе сегетопіе, у піеіѵіейгіеё, кіог^йу зта
гпц, гтеіазгсга дйу Ьіаіаріес еіс., у піегсіе-
гаі§ Іеу оіімгу Ьа\ѵе1ш|, рггеіо іе/ сіесге ъ
сгіека. аі еіс. 2йгі\ѵі1Ьу зі§ каіЬоІік, ^йу
Ьу рггу Іут Ьуі. О йгидісЬ ггесгасЬ $гога
у тошс! *) На полѣ: Теп Ігаіа, Ь§<1$с зат Ьегеіу-
кіёт, іо Іеі у ргоіоророчг у ророѵг Ьеге-
гіеу паисга. Въ тогъ же день была рѣчь о елеосвя¬
щеніи или послѣднемъ помазаніи. По¬
становлено, дабы дважды или трижды въ
одинъ и тотъ же день одному попу не
святить и чтобы одинъ попъ елея не
святилъ, а 7 поповъ; а если семи не
найдется, то, по крайней мѣрѣ, трое.
Также одиого елея дважды не святить,
а для каждаго раза иное28). Также была рѣчь о бракахъ и свадь¬
бахъ, чтобы непремѣнно разспрашивали,
если кто жену имѣетъ, йли жена мужа,
хотя бы въ чужой землѣ, тогда—другой
не брать и за другого не идти. Въ тотъ же день послѣ обѣда было
читано о томъ, что о. игуменъ Николь¬
скій утверждается пресвитеромъ и ре¬
визоромъ надъ протопопами 20), а прото¬
попы чтобы понедѣльно служили у Св. схизмйтика кумомъ. И хорошо бы это вне¬
сти въ соборпое опредѣленіе. *8) Великія суевѣрія и нелѣпости творят¬
ся у схизматиковъ Русскихъ по отношенію
къ таинству елеосвященія: 7 поповъ соби¬
раются, 7 обрядовъ исполняютъ: каждый
попъ освящаетъ елей, каждый попъ боль-
наго мажетъ, читаютъ 7 посланій, 7 еван¬
гелій—одни для мужчинъ, другія для жен¬
щинъ; даже истинной формы для этого таин¬
ства не имѣетъ Русь. И не только для боль¬
ныхъ, но и для здоровыхъ совершаютъ это
таинство, и все это—ради взятки. Потому-
то весьма малое число изъ Русскихъ поль¬
зуется этнмъ таинствомъ: когда придется
платить 7 шопамъ, 7 дьячкамъ, каждаго на¬
поить и накормить, то, какъ ни думай, а
другому въ пору отказаться отъ этого таин¬
ства. Наконецъ, и самое помазываніе, произ¬
водимое 7 попами, бываетъ тяжело и против¬
но: долгая церемонія, мазанье Богъ-знаетъ
какихъ частей тѣла, особенно когда попа¬
дается женщина, причемъ ватою мура не
стираютъ, почему оно течетъ по всему тѣ¬
лу, и пр. и пр., словомъ—католикъ пришелъ
бы въ изумленіе, еслибъ при этомъ былъ.
О другихъ же вещахъ страшно и говорить! а§) Этотъ Нсаія, самъ еретикъ, научитъ
такой же ереси протопоповъ и поповъ. Библиотека "Руниверс1