Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
571 ПАЛИНОДІЯ>. «ЮЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕІІСКАГО, 1621 ГОДА. 57*2 2. 1>ъ уживанью того канону біску-
пове Рвмскіи не были, и въ онымъ ся
но Юлію жаденъ зъ біскуповъ Римскихъ
на соборахъ не оповѣдалъ и не зажи¬
валъ и не просилъ о вложене его въ
соборовыи дѣи. 3. Жаденъ съ неважныхъ всходнихъ
ѵчителевъ и иреводниковъ каноновъ,
того канону, нрезъ Іюліа въ своемъ ли¬
стѣ вепомненого, не припоминаютъ, венцъ
и на то иоглядати, ижъ и Сократесъ и
Созоменёсъ не пишутъ, абы гой канонъ
былъ въ Церкви, але яко исторію пра¬
вятъ, мовячи, ижъ Іуліусъ, біскупъ Рим¬
скій, въ своемъ листѣ то написалъ. А поневажъ самъ толко Іюлій о немъ
пишетъ, а еще на свою особу кгрун-
туетъ его, а зверхности нрава на другого
жаденъ самъ собѣ нанисовати и привла-
іцати не можетъ,—прето лріймати оного
неможна, якожъ и на онъ часъ владзы
таковой, зъ яковою ся Іюлій кусилъ, не
пріймано. Даетъ то вѣдати Сократесъ
Сходястикъ въ книзѣ 2, а въ главѣ 11,
мовитъ бовѣмъ въ тыи слова: «сѵнодъ
Антіохійскій, кгды ся собралъ, за спол-
нымъ зданьемъ епистолію написали, презъ
которую Іуліа остро строфуютъ и ука-
зуютъ мовячи, если которіи судомъ ихъ
отъ церкве суть отдалени, справы тоей
абы не судилъ, абовѣмъ гды онъ Нова¬
та зъ Церкве выгналъ былъ, они ся
тому не противили. То епископове всход-
ніи Іюліѳви, епископу Римскому, презъ
епистолію ознаймили». Поты Сократесъ.
Тоежъ зъ Антіохіи поткало Іюліа, што
п отъ собору Карѳагенского Келестина,
яко въ епистоліи, до него отъ собору.
Карѳагенского писаной, видимо. Але слу-
хай, ижъ и Константинополскому пат-
ріареѣ таковоежъ право евѣдчатъ быти
историкове церковный, а меновите Со¬
кратесъ въ книзѣ 7, въ главѣ 28: «за¬
конъ, мовитъ, росказуетъ, абы жаденъ
епископомъ не былъ поставленый безъ зданья и владзы епископа Константи-
і нололского». А по Латинѣ такъ: «Ьех
іиЪеі, пе<ііш ерізсориз сіезі^иеіиг аЪзчие
| «епіепііа еі аиІогіШе ерізсорі Сопзіап-
ііпороііз». Читай о томъ же Іюлій на-
. ступуючій, блиско артикулъ 1-й. РОЗДАЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ Части II, гоздѣлу IV, артикулъ 1. Ижъ соборъ Сардикійскій не
есть вселенскій, и жена за-
ходнюю толко епархію каноны,
на немъ у чинены и, с тягаются. Отповѣ дѣвши. за помочью Божіею, на
два первый отъ отстуцниковъ на пока¬
занье церковного монархи нриведеныи
знаки, и марность ихъ доводне пока¬
завши, же хотяжъ папежъ былъ перво-
престолникомъ, то есть [первой патріар¬
хальной столицы епископомъ] 1), не южъ
заразъ* за тымъ и удѣльнымъ надъ снол-
иатріархами своими и всею церковію былъ
монархою, и же безъ папежа соборы об-
ходити ся могутъ, и были обхожены,
не толко помѣстный, але и вселенскій
((хотяжъ бовѣмъ Сократъ, въ главѣ 13,
книги второй, и Созоменосъ, въ главѣ 9,
книги третей гисторіи своей церковной,
зъ Юліуша, папы Римского, повѣдаютъ
заказано быти, абы выроки безъ зданья
Римского епископа въ церкви не были
чинены. Еднакъ якъ Юлій то зъ себе
самого, а не зъ жадной ухвалы соборо¬
вой мовилт>, такъ и они безъ жадного
доводу голый слова Юліевы способомъ
історійнымъ реферовали. Зъ самого то
домыслу и мнѣманья своего Юлій мо-
вилъ, якобы соборъ обходити не естъ
речъ слушпая, о которого бы обхоженю
біскупъ Римскій и костелъ его не былъ
увѣдомленъ. А ижъ всходніи еиископо- ’) Возстановлено по списку Толстова. Библиотека "Руниверс1