Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
30 КІЕВСКІЙ СОЁОГЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 40 теяувсу па Іо я"0(1піе ро/\ѵо1а? ялѵ!«явгсга
7 7пас7пус1і роя!о\ѵ іЬитешж, тіапо-
\ѵісіе па іе іггу ггесгу: ріепѵвга, па 24
ргегЪуІегоѵг \ѵтува(І70пусѣ па 8$<1 в\ѵіе-
згсгепісгезкі аЬо роролѵвкі, хеЬу опі
8^(І2ІІі, іако карііиіа. Бги^а: /еЬу оѵса
І/аіа, іЬиіпепа Хікоівкіе^о, га гіокіога 24)
у Ніеоіо^а рггугпаіі. Тггесіа: гоЬу гек-
ІОГ 82ко1 КІІО\Ѵ8кІСІ1 2 рОІІО}: Г*) 8Іи2ѴІ
у СІ10СІ2І1. 10 <1піа зеріешЪга гапо, «Іосгуіапо
капоінж, \ѵ кіогусЬ іо паіегіі, аЬу па
вІигЬіе Вогеу Йаіоивіе^о у 8. Вагуіедо,
па регепо8Іе, піе иржіаіі па гіеіпі§,
іако рггесі Мавѵѵі^ізгут Закгатепіет,
іуіко /еЬу па «ѵѵоптіт, 8\ѵіаіаіа 8\уіа-
іуш» у па «80 вігасіют Вогут», іо іеві,
па е1ел\гаііеу 2С). /птѵи іо ролѵіоггопо іер;о чіпіа, аЪу
сгегпсу у сгегпісе \ѵ кито8і\ѵо ві§ піе
\ѵс1а\ѵа1і. Такге іпотсіегпік 21) піе та
ЬуС \ѵ киткі\ѵо ргозгопу, аіе йеЪу іуіко
Кивіп Кизіпомі ргху сііггсіе китет Ьуі. постаатенъ вопросъ: согласятся ли всѣ,
особенно изъ болѣе важныхъ пословъ,
игуменовъ, па слѣдующія три предложе¬
нія? Именно: первое — 24 священника,
выбираемые въ судъ священническій или
поповскій, дабы они судилй, подобно
капитулу. Второе: чтобы о. Исаія, Ни¬
кольскій игуменъ, былъ признанъ док¬
торомъ **) богословія. Третье: чтобы рек¬
торъ Кіевскихъ школъ служилъ и хо¬
дилъ съ набедренникомъ25). 16 сентября утромъ окончено чтеніе
правилъ, въ которыхъ нашли, чтобы на
литургіи Златоуста и Св. Василія, во
время переноса Св. Даровъ, не падали
бы предстоящіе въ храмѣ на землю, а
только ігри произнесеніи: «Вонмемъ, свя¬
тая святымъ» и «Со страхомъ Божіимъ»,
т. е. при возношеніи даровъ 2Г>). Снова было повторено, въ тотъ день,
чтобы чернецы и черницы не куми¬
лись. Также иновѣрный 21) не можетъ
быть приглашаемъ въ кумовья, а чтобы
у Русскаго при крестинахъ былъ толь¬
ко Русскій. а4) На нолѣ: II зсЬізтаіікоте рорі діирі
па Докіогзі\ѵо іѣеоіодіеу кгетещ. А ко
до? Негеіука. а5) На полѣ: Та роііса іезі іо іпзідпіит
агсЬітапсігііагит, а іеп гекіог, піе
агсѣітапПгіЦ, г рог\ѵо1епіа роро\ѵзкіе§о,
та іеу роіісу гайумас. ав) На полѣ: Міаіез сіоіо/ус, зсЪізтаііки,
/е у дсіу зі§ розтсі^са у роДпозі. закгатепі,
#<1у рор тоіѵі, «іѵѵоіа о<1 іжнсіі» еіс., <Іоіе-
§о тіаіез <1о1о/ус у.е дДу зі§ роДпозі закга¬
тепі, /еЪу мг йгтеонкі йгтеопіопо: Ъо йе уі
(тгесіеу піеѵѵоіпо <1г\ѵопіс у кггуйоѵ па
сегктеіасЬ тіес: рггеіо гогитіез/, йе у ѵ
Роізгсге піеѵѵоіпо. ѵ) На полѣ: Іштіетікіет гогитіе іи 1а-
сіппікочѵ, аЪу и Кизі сігіесі піекггсііі у
китзіѵѵо піе Ъуіі Ьгапі. ТосЬу іако/ ргоѵо-
саіі Ъ§<і$с, каіЬоІісу Іасіппісу шіеІіЬу
гакагас, аЪу йабеп каіЬоІік и Кизі па зсЬі- 94) У схизматиковъ глупые попы преступ¬
но возводятъ въ доктора богословія. А кого?
Еретика. аб) Этотъ набедренникъ есть знакъ архп-
мандричьяго сана, а Кіевскій ректоръ, не-
будучи архимандритомъ, получаетъ, съ по¬
повскаго позволенія, право носить набедрен¬
никъ. 26) Ты, схизматикъ, долженъ былъ еще
| прибавить: «когда освящаютъ и возносятъ
| потиръ съ дарами, когда попъ говоритъ: ! Твоя отъ Твоихъ» и пр. Еще ты бы долженъ
прибавить, что когда возносятъ потиръ, то
чтобы въ колокольчикъ звонили; но въ Гре¬
ціи не дозволено звонить и крестовъ на
церквахъ имѣть, потому ты думаешь, что
| и въ Польшѣ нельзя! | ”) Подъ «иновѣрнымъ» здѣсь разумѣются I латинники: они не должны у Русскихъ кре¬
стить дѣтей и быть кумовьями. Вызванные
на это, катоДики-латпнники, должны воспре¬
тить каждому католику быть у Русскаго Библиотека "Руниверс1