Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
059 * ПАЛИНОДІЯ >, 004. ЗАХАРІИ КОПЫСТВНОКАРО, 1в21 ГОДА. 560 ніи, Ѳессаліи, Ахаіи, по Дакіи прибе- Части II, роздѣлу II, артикулъ 6 2).
режной и средземной, по Мѵсіи, Дар-: даніи и Превалѣ, блаженному Петру, ^жъ всх0Дніи церкви заход-
княжати апостолскомѵ ня>хто прекоречи нюю отъ ересій очищали и, не важилсл». Зъ такихъ теды поважныхъ и побож-
ныхъ початковъ посилане легатовъ и
намѣстниковъ установене- въ самодер¬
жавный, Церкви Христовой шкодливый,
конецъ суть приведены. Которыми ся
отступникове, яко бы яимъ добрымъ въ
Церкви Христовой, звычайнымъ и пра-
вилнымъ, хлюбятъ, и презъ нихъ мон¬
арху своего становятъ, могши на око
видѣти въ канонѣ шестомъ св. первого
вселенского собору, такъ тому ихъ мо-
нарсѣ, якъ и всѣмъ иншимъ на онъ
часъ митрополитаномъ, теперь патріар¬
хомъ певнни границы быти заложены,
которыхъ, безъ нарушенья права цер-
ковного и безъ явного гвалту у хвалъ Ч
соборовыхъ, ведлугъ второго и четвер-
того канону св. второго вселенского со¬
бору, нѣ онъ, нѣ иншій которій пере-
скочити не моглъ. Што въ немъ тн-
ижъ Солунскій архіепископове постерег¬
ши, якъ противозаконное, не толко нод-
леглыми быти ему себе вызнати не зе-
зволили, але многій зъ нихъ, якъ въ той
матеріи, такъ и въ иншой, напротивъ
нему писали. Чого суть свѣдками въ
писмахъ своихъ напротивъ Римскому
епископови живыми Григорій и Нилъ
Кавасила, архіепископове Солунскій. За-
чимъ якъ зъ первопрестолства межи
патріархами, такъ и зъ тыхй вырод-
ныхъ легацій монарховъ въ Церкви Хри¬
стовой становити есть мало уважныхъ
отступниковъ зась, а не людій, правъ
рѵнодалныхъ вѣдомыхъ—повага. *) Толгт.: «у^алъ* презъ листы свои, папу и за-
ходныи костелы перестерега-
ли и исправляли, и ижъ епис-
копове Римскія, заразъ по всту-
пеныо своемъ на Римскую сто¬
лицу, передъ патріархами вѣру
; благочестивую вызнавати но¬
ви нни были, якъ и всѣ иншіи
патріархове взаемъ передъ ( С060Ю. ■ Есть і>ечъ правдивая, ижъ учители
| церкве восточной заходнін церквы отъ ересій очищали, вѣры научали, каноны
і посылали и исправляли, въ чомъ была
| потреба. Евсевій Памфилъ, епископъ
Кесарійскій, въ главѣ 14, книгъ чет-
і вертыхъ «Історіи Церковной> пишетъ, I ижъ около року 160-го св. ГІоликарпъ, ■ епископъ Смирненскій, пошедши до
і Риму, церковъ отъ блудовъ еретицкихъ очистилъ ц многихъ еретиковъ навер-
і нулъ, едну самую правду, которую отъ
і апостоловъ взялъ й которую церковъ по-
I дала, проиовѣдаючи. Въ «Сѵнаксару» Грецкомъ и въ «Про-
лозѣ», дня 17 ноемврія мѣсяца, чита-
’ емо, ижъ около року...3) Лазарь исповѣд¬
никъ зе всходиыхъ краіинъ былъ по¬
сланъ до старого Риму, абы ся заста- ■ влялъ за отческій и апостолскіи догмата
: и славно навернулъ противныхъ. А то было подъ часъ образоборцовъ. Отколь
знати, ижъ на той часъ въ Римѣ от-
1 ступовали св. отцевъ и апостолскихъ
догматъ и подаяій. Чому всходніи за-
бѣгаючи посылали до нихъ мужей учо- ! I *) Этотъ «артикулъ» находится и въ «Кнн-
I жидѣ* Наеаваила (об. 336 л.) и въ «Кингѣ о
1 вѣрѣ» (Москва, 1646, об. 236 л.;. 8) Въ подлинникѣ не выставлепо. Библиотека "Руниверс1