Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
31 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 38 гу сгав у рггег кіоге 8Іо\ѵа 88Іаѵа зі§
закгашепі ЕисЬагІ8ііеу?Го йіидіш зрогге,
арреііасщ, \ѵуіосгу1і (Іо раігуагсЬу. Тедой йпіа ро оЬіейгіе сгуіапо ка-
попу, аЬу 2уйот кисЬагкі Низкіе піе-
зіийуіу, у йеЪу ті§за Кий и Йуйотѵ піе
кирочгаіа, Ъо розкготтзгу у роріида-
ѵтзгу сііггейсіапот рггейащ. 14 йпіа зеріетЪга ѵ ропіейгіаіек га-
по іедо тС осіес теігороіііа рагасііз
аЬо йаіотзге га Ьозройапт \Ѵо1озкісЬ 23)
у га зчгоісіі ронгіппусі), ге тегузікіт
йисЬотейзімгет, ойргатотаі. Тедой йпіа ро оЬіейгіе сгуіапо ка
іЬесЬізт, росг^лѵзгу ой іуск 8Іо\ѵ: «осге-
кі'іѵат сіаі гтагіуск ѵзіапіа» ай йо
койса. Роіут «Оусге пазг» ѵзгузіек у 9
Ыайейзі\ѵ, Іо іезі Ъеаіііийіпез. А ро¬
іут сгуіапо ргаѵо па Ъгасіѵѵо Кііоѵзкіе,
у ргойЪ§ і. т. осіес теігороіііа \ѵпо-
8ІІ йо зоѣоги, аЬу зіагапіе мгіесгпуті
сгазу исгупіі о згкоіаск КінтзкісЬ:
дйуй зі§ іо, точй, г нйеікіт козгіет у
зіагапіет сі§йкіт нгургаѵйіо. Татге
гпоѵи рггуротпіаі, йеЪу гекіог Кііоѵѵ-
Йкі г ро1іс% зіийуі. 15 йпіа веріетЬга гапо йосгуіапо
каіЬесЬізти, ѵ кіогут озоЫідѵіе сгуіа-
по о \Ѵіегге, МііойСі у Кайгіеу. А ро-
іут о розіасЬ розіапошопусЬ у ргіѵѵаі-
пусЬ, у о піейгіеІасЬ у зчгі§ІасЬ, ѵ
кіоге іебЦЬу кіо зіид аЪо роййапусЬ ой
гоЬоі піешѵоіпіі, іейіі ргозіу, ойідсгус
до ой сегкѵѵіе у рггек1§іу іезі; а іейіі
зѵіезгсгепік, іедо г зийезгсгеЛзіѵѵа
гггисій у рггек1§іу., А ро оЬіейгіе іедой йпіа руіапо: іейіі * **)піе иіейгіеіі у піе шейгд о Гоппіе ЕасЬа-
гізііеу. 2асгут у закгатепіи ргапйгіѵедо
піе тодіі тіес: Ьо Гогта йаі еззе геі. **) На полѣ: А сгети піе га кгоіоѵг Роі-
акісЬ, кіогуск йоЬгойгіеувічг гагучга. 2пас,
Ѵоіозгупа, ЬоМотлтика Тпгескіедо! кое время и при какихъ словахъ совер
шается таинство причащенія? Послѣ дол¬
гаго спора, рѣшили обратиться къ пат¬
ріарху. Въ тотъ же день, послѣ обѣда, чи¬
тали правила, чтобы Русскія кухарки
не служили Жидамъ, и чтобы Русь не
покупала мяса у Жидовъ, которые, об¬
рѣзавъ и осквернивъ его, продаютъ хри¬
стіанамъ. 14 сентября, въ понедѣльникъ утромъ,
его милость о. митрополитъ служилъ, Со
всѣмъ духовенствомъ, заупокойную обѣд¬
ню за Валашскихъ.23) господарей и за
своихъ родственниковъ. Въ тотъ же день, послѣ обѣда, чи¬
тали катихизисъ, начавши отъ «чаю
воскресенія мертвыхъ» и вплоть до кон¬
ца; потомъ весь «Отче нашъ» и 9 бла¬
женствъ. Потомъ былъ читанъ уставъ
Кіевскаго братства, при чемъ его ми¬
лость о, митрополитъ просилъ соборъ,
дабы онъ навсегда обезпечилъ Кіевскія
школы, такъ какъ все это, говорилъ онъ,
устроено большими суммами и усилен¬
нымъ стараніемъ. Тутъ же онъ снова
припомнилъ, чтобы Кіевскій ректоръ
служилъ съ набедренникомъ. 15 сентября утромъ было окончено
чтеніе катихизиса: читали о вѣрѣ, люб¬
ви и надеждѣ. А потомъ объ устано¬
вленныхъ и частныхъ постахъ, о воскре¬
сныхъ дняхъ и праздникахъ: простой че¬
ловѣкъ, неуволившій въ праздникъ слугъ
или крестьянъ своихъ отъ работъ, от¬
лучается отъ церкви и предается про¬
клятію; священникъ — лишается своего
сана и проклинается. Въ тотъ же день послѣ обѣда былъ и невѣдующіе доселѣ объ обрядѣ прича¬
щенія, почему и не могли имѣть истиннаго
таинства, ибо форма даетъ ему силу. м) А почему же не за Польскихъ коро¬
лей, благодѣяніями которыхъ пользуется?
А то—за Валаха, Турецкаго подданнаго! * Библиотека "Руниверс1