Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
36 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 36 Іут іейп§ у 1%г о1ічг§ па ІусЬ нгвіе-
посгпусЬ (посІигаасЬ) Ыо§овІаѵіопо. О оіпѵіе па таз1о5іѵі§сепіи, аЬо 08-
іаіпіт ротагапіи, со кіе говіапіе, вра-
ІіС, у ѵуіеіе роро\ѵ (Іо й\ѵі§сепіа Іедо
вакгатепіи. О вроѵіейгі ,8) у гог^ггезгепіи ско-
ѴусЬ у 2І0(І2Іеіоѵ, іако ісЬ гог^ггевгаС. Вуіа Іег гогішта г розіапоѵѵіепіа
капоппецо вѵі§іа игосгувіе йні^сіб у
ргагпікі. ОЪсЬой ’9) аЬо ргосеввіа окоіо сегк\ѵіе
та Ъуйй па теврак, Іо іеві, рггестко
віоѣси, іак у \ѵ оКагги. . \Ѵ ргосеввуеу 20) па рорггеЬаск, рггей
сіаіет, а піе га сіаіет, рорі таі% ійС. 12 (Іпіа веріетЬга гапо гавіайвгу,
сгуіапо каіЬесЬівт 2‘), росг^игвгу ой
віоига: «\ѵ іейп§ вні§Ц роигвгесЬпф у
аровіоівк^ Сегкіе\ѵ», у со Іо гпасгу: «н
Сегкіеѵ»? Роіут о ІісгЬіе вакгатеп4о\ѵ сегкіеѵ-
пусЬ сгуіапо, кіогусі» іеві 7: 1. Кггеві, 2. Мігорошагапіе аЬо СЬгівто, 3. ЕисЬа-
гівііа, 4. 8ро\ѵіей2, 5. ЗчаевгсгеЛвІѵѵо, 6. МаІйеАзІіѵо, 7. Мавіовѵѵіавгсгепіе аЬо
овіаіпіе ротагапіе. Татке о іогтасЬ
Ьуіа то\ѵа, а овоЫініе о Гогтіе ЕисЬа-
гівііеу22), 2 руіапіа оуса Рапкгаііа, \ѵ кіо- ,в) На полѣ: Рггей іут зсЬізтаІісу рорі
у піе зроѵіайаіі гіойгіеіочг, Ьо ісЬ роі^ріа-
1і, у іегаг іаказ зроѵіейі ѵ%ір1ша. *9) На полѣ: 8пас (На (.едо, аЬу гойпозс
Ьуіа ой каіЬоІіскіеу ргосеззіеу: ѵізгуіко и
зсЬізтаіікоѵ та ѵучггоі! **) На полѣ: То іиг ро каіЬоІіски. **) На полѣ: 'ѴГ каіЬоІіскіт Козсіеіе сгу-
іац: ЯУ іейп§ з. РоітесЬп§ у Арозіоізка
Сегкіе\ѵ“, а піе:„\ѵ Сегкіеѵѵ“: ЬоСегкіеѵ гпа¬
сгу грготайгепіе \ѵіегпусЬ, кіоге іезі г Іпй-
гі, а ту Іайгіе піе ѵіеггуту. ”) На полѣ: Іезіі тѵ сгут іако, » іут
пкагаіі ріпрзііѵо з\ѵе зсііізтаіусу, хе йоЦй же елей благословляли во вреия нѣ¬
сколькихъ всенощныхъ. Елей на елеосвященіи или послѣд¬
немъ помазаніи, если образуется его
остатокъ, долженъ быть сожженъ, и
сколько поповъ должно быть для совер¬
шенія этого таинства. Объисповѣди,8)и разрѣшеніи больныхъ
и преступниковъ, какъ разрѣшать ихъ. Была также рѣчь, на основаніи уста¬
ва, какъ проводить торжественные и
обыкновенные праздники. Крестный. ходъ 19) кругомъ церкви
долженъ быть на-вспять, т. е. противъ
солнца, какъ и въ олтарѣ. Въ процессіи “) на похоронахъ попы
должны идти передъ тѣломъ, а не за
тѣіомъ. 12 сентября, въ утреннемъ собраніи,
читали Катихизисъ21), начиная отъ сло¬
ва: «во единую святую соборную и апо¬
стольскую Церковь», и что значитъ сло¬
во: «въ Церковь»? Потомъ о количествѣ церковныхъ
таинствъ читано, которыхъ 7: 1. Кре¬
щеніе, 2. Мѵропомазаніе, 3. Евхарис¬
тія, 4. Покаяніе, 5. Священство, 6. Бракъ, 7. Елеосвященіе или послѣднее помаза¬
ніе. Была также рѣчь и о формахъ та¬
инствъ,особенно—о формѣ причащенія22),
вслѣдствіе вопроса о. Панкратія, въ ка- * **),в) До этого, нѣроторые попы-схизматики
исповѣдывали преступниковъ, потому что
ихъ осуждали, и теперь какая-то сомни¬
тельная исповѣдь! ,9) Вѣроятно, для того, чтобы была раз¬
ница отъ католической процессіи: все у
схизматиковъ—навыворотъ! *°) Это уже по-католически. **) Въ католической Церкви читаютъ: «И
единую святую соборную и апостольскую
«Церковь», а не «въ Церковь»: Церковь зна¬
читъ собраніе вѣрующихъ, которое соста¬
вляется изъ людей, а мы въ людей не вѣ¬
руемъ. **) Если въ чемъ, такъ это здѣсь выка¬
зали глупость свою схизматики, невѣдавшіе Библиотека "Руниверс