Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
33 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 34 копкіийотеапо: яе сяіоѵіек яасяупа 8І§
ой ріойи тасіегяупвкіе^о, оргося йизяе,
іако у Айаш Во^іет 8іѵогяопу Ьуі Ъея
гіиаяе, ая тсіояуі \ѵ піе^о йисЬ яущсу
піевтіегіеіпу, а дйу іия йа, іо яуіе
ѵ вегси у $Іомгіе. Роіут о йивяаеЬ дгяекяпусЬ шока
Ьуіа, дйяіе щ ро йтіегсі? О іут іака
йесівіа: яе йивяе дгяевяпусЬ яаігяутапе
8^, Йо 8$йи озіаіпіецо па ро\ѵіеігяи іп
ригдаіогіо, Ьо іштщ: йивяа яроі я сіа-
іет дгяевяуіа, яроі іея я сіаіет та
еіегріеС 15 *). Татяе па іут вупойяіе розіапотѵііі,
аЬу Йуйо^ка и СЬгяейсіапіпа, апі СЬгяе-
бсіапка и Йуйотскі йяіесі ргяу гойяепіи
піе Ьгаіа. Те^оя йпіа 11, ро оЬіейяіе, яазіайвяу
йо коіа, оЬгаІі йериіаіотѵ 4 Йо сопві-
зіогішп, аЪу вргате вІисЬапо \\Т піея^о-
йасЬ у 8\ѵагасЬ ті^сіяу рораіпі, іак 8$й-
я^с у роя\ѵу йащс Ьея пацгойу, ая ро
8$йасЬ ^гіпу па кіоге^о райпіе. Роіут
сяуіапо капопу о кгясяепіи, уйоіояопо,
яе то&е у ЬаЬа кгясіб \ѵ "\\гаІіо\ѵцеу
роігяеЬіе, а ЬаЬу 1С) тащ щ іогту ой
роротс исяуС, іако кгясіС. О оіеіи аЪо оіпѵіе п), кіог$ па теіе-
посяпут (іп посіигпо) 8\ѵі§с^, щіу со
яозіапіе іеу оіілѵу ой ротаяапіа зі§, іо
яіе& і§ о!і\ѵ§, а піе сЬо\ѵаС: Ьо ргяей 15) На полѣ: У іи ѵѵіеікі еггог всЫзтаііскі,
яе ві§ іевясяе дгяев^пі піе т$сщ \ѵ ріекіе.
А Іийазя у Ъодася $йяіе 8^? ,в) На полѣ: \Уі^с Ъуіо у згкоіу па іакіе
ѣаѣу ѵ Кііотеіе яаіо/уе. 4Т) На полѣ: Та оіта йоЪгяе ророт \ѵу-
сЪойяі: Ъо ро іиігяпі па сяоіасѣ зтагиіе
т§яоѵ у піешазі, у ѵузтагпіе яа дгозя,
аѣо яа 2, а \ѵеятіе сяазет кіІкаяІоіусЬ ой
втапгоійіа. А сяе^о. тсші, піе теу зтагиіе,
Іейу яіе§с, а іа гяеся папзеат сяупі. РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА. Этотъ вопросъ такъ рѣшенъ: человѣкъ
зачинается отъ материнскаго плода,
безъ души, подобно Адайу, котораго
Богъ сотворилъ сперва безъ души, а
потомъ уже вдунулъ живущій, безсмерт¬
ный духъ, а когда онъ уже данъ, то
находится въ сердцѣ и головѣ. Потомъ о душахъ грѣшныхъ была
рѣчь, гдѣ, онѣ' находятся послѣ смерти?
Рѣшено такъ: души грѣшныхъ задержи¬
ваются до страшнаго .суда въ воздухѣ,
въ чистилищѣ, ибо, говорятъ, душа грѣ¬
шила вмѣстѣ съ тѣломъ, съ нимъ же и
должна терпѣть муку 15). Въ томъ же собраніи постановили,
чтобы Жидовка у христіанина, а также
христіанка у Жидовки дѣтей, при рож¬
деніи, не принимала. Того же 11 .сентября, послѣ обѣда,
выбрали 4-хъ депутатовъ въ консисто¬
рію, для слушанія дѣла въ случаѣ не¬
урядицъ и ссоръ между попами, причемъ
вызовы въ судъ производятся безплатно,
судебныя же пошлины падаютъ на одно¬
го виновнаго, по окончаніи суда. По¬
томъ читались правила о крещеніи, при¬
чемъ прибавлено, что можетъ и баба
крестить въ исключительномъ случаѣ, а
обучить бабъ обряду крещенія обязаны
попы 1в). О елеѣ или оііѵіе1'7), которымъ помазу-
ютъ на всенощной: остатокъ этого елея
отъ помазанія долженъ быть съѣденъ, а
не сохраненъ, ибо прежде одинъ и тотъ і5) и тутъ—величайшее схизматическое за¬
блужденіе, что грѣшные еіце не мучатся въ
аду! А Іуда и богачъ гдѣ находятся? *6) Слѣдовало основать для такихъ бабъ
и школы въ Кіевѣ! і7) Этотъ елей доставляетъ попамъ барышъ:
послѣ утрени попъ мажетъ лбы мущннъ и
женщинъ; вымажетъ на грошъ, или на 2, а
возьметъ иногда нѣсколько злотыхъ отъ это¬
го мазанья, тѣмъ болѣе, что оставшееся
должно быть съѣдено; а это производитъ
рвоту. 2 Библиотека "Руниверс