Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
31 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 32 Те^ог йпіа ро оЪіейгіе газіайвгу йо
коіа, сгуіапо капопу, аЬу піеисгопе^о
па рору піе рой\ѵі§саС. Такхе роро\ѵі,
капопоту И) піеѵтйотети, зроѵіейгі піе-
йоризсхаС зІисЬаС. Такге ророчгі, чг ро-
йеуггепіи іакіт Ъ§й%сети, у Іети ро-
роуѵі, кіогу йгид% гощ та ако тіаі, (11а
хасіпеѵ ровиіу іа), йаіки, (Іо оЬг2%йко\ѵ
сегкіе\ѵпус1і піерггуризгсгаб, рой уѵіесг-
пут гаігасепіет. А роіут і. т. осіес
теігороіііа чѵпіозі нкагре па Ъгаізінго
Іжоиѵзкіе \Ѵпіе1хт2І§сіа Раппу Магуеу,
2е, пай гакаг іе§о, йгикиі% хі§»і: еиап-
деііе, вІийеЬпікі еіс., со ві§ іт піе &ой-
гі, у гакагаі рой к1%1\ѵ% 13), аѣу йайеп
піе \ѵагу1 зі§ ІусЬ хі%§ киро\ѵаС. 11 йпіа зерІетЪга. N3 рогаппеу
зсііайзсе то\ѵа Ьуіа г оусет Івакіт
окоіо йивз вргауѵіейііѵуск, дйяіе в$.
Осіес Ігакі икагочгаі іе Ьуйй \ѵ гаіи
гіептут; а і. т. осіес теігороіііа—ѵѵ
піеЪіе “). А ро йіидіеу сопігомгешеу, ар-
реііасу^, о Іо ѵуіосгуіі Йо раігуагску
Копвіапііпороівкіе^о. Роіут о йивгу сгктіесяеу то\ѵа Ьу¬
іа, гк%й віе йаіе, сгу ой гойгісоѵ, сгу
ой Во§а Іиоггопа Ьуѵа? То руіапіеіак и) На полѣ: А рор капопізіа? ,а) На полѣ: Шс г Іедо, Ьо йа\ѵзгу сЫор
(ѵіайусе 50, а сгазет у 100 кор, аііё оп рор.
8ітопіа Іат ѵѵа/у, піе дойпозс у папка. ,3) На полѣ Касзеу па згкоіу Кііоѵзкіе
у па йгпкагпі§ 1§ к1((1\ѵе Ьуіо ніо/уё. и) На полѣ: Раігг, каіЬоІіки, іак го/пе
Іппіетапіе всЬІвтаІікои о йпзгасЬ аз.: ріег-
\ѵеу ротеіесЫеІі іе Ьусій « піеЪіе, аіе Ьех
йозкопаіозсі, роіут—ѵ гаіи зіетпут. На
озіаіек а/ арреііаііа о пісЬ Йо раІгіагсЬу.
А кіейу раІгіагсЬа со сгѵагіедо о пісЬ ро-
иіе?! Въ тотъ же день, послѣ обѣда, опять
собравшись, читали правила, чтобы не¬
образованнаго въ попы не посвящать,
а также, чтобы попу, незнающему уста¬
ва и), было воспрещено исповѣдовать;
также попу, находящемуся въ какомъ
либо подозрѣніи, и тому, который есть
или былъ женатъ во второй разъ,
запрещается служить-и исполнять тре¬
бы, несмотря ни на какіе посулы и
дары ,2). Потомъ его милость о. ми¬
трополитъ внесъ жалобу на Львов-
ское Успенское братство, которое, не¬
смотря на его запрещеніе, печатаетъ
Евангелія, Служебники и проч., что
братству не приличествуетъ, и запре¬
тилъ, подъ страхомъ отлученія отъ
церкви 13), дабы никто не смѣлъ поку¬
пать эти книги. 11 сентября. На утреннемъ собраніи о. Исакій говорилъ о томъ, гдѣ нахо¬
дятся души праведныхъ, и указывалъ,
что онѣ должны быть въ земномъ раѣ,
а его милость отецъ митрополитъ утвер¬
ждалъ, что—въ небѣ ,4). Послѣ долгаго
спора, рѣшили послать объ этомъ къ
Константинопольскому патріарху, для
разъясненія. Потомъ была рѣчь о душѣ человѣ¬
ческой, откуда она дается: отъ родите¬
лей, или отъ Бога бываетъ сотворена? н) А гдѣ же попъ, знающій уставъ? Это—пустяки: хлопъ, давшій владыкѣ
50, а ииогда сто копъ, дѣлается попомъ.
Тамъ продажность много значитъ, а не до¬
стоинство и наука. **) Было бы лучше обратить это проклятіе
па Кіевскія школы и на Кіевскую книго¬
печатню. и) Зри, католикъ, какія у схизматиковъ
различныя мнѣнія о душахъ святыхъ: спер¬
ва овп полагали ихъ въ небѣ, во въ состоя¬
ніи несовершенномъ; потомъ — въ земномъ
раѣ; наконецъ — послали къ патріарху. А
если патріархъ выскажетъ объ этомъ четвер¬
тое мнѣніе? Библиотека "Руниверс1