Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
461 ПАЛИНОДІЯ». СОЧ. ЗАХАГШ КОІІЫОТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 462 (Ііегию ро88е сіісі яепіогеіп Ьос езі рѵаев- поганинъ и мытарь» ь), а не мовитъ
Ъііегиіп». А Августинъ такъ: «заисте: «повѣжъ Петрови», и не мовитъ «кто
въ лѣтѣхъ подешлого, а яко писмо мо- бы не послу халъ Петра», але «Церкве». витъ «полногодній» можная речъ назвати
старцемъ, то есть ирезвитеромъ. Тако-
воежъ тежъ имя Петръ собѣ я инымъ
превзятымъ давалъ, яко въ первомъ его Петръ абовѣмъ въ Церкви естъ, а не
естъ самъ Церковью. Другая оказія — часу приближаняся
муки Христовы, оная прозба матки т) посланіи, въ главѣ 5 читаемо. Павелъ і сыновъ Зеведеовыхъ, Іякова и Іоанна,
теды якъ отъ всѣхъ апостоловъ напо- абы сидѣли одинъ по правици, а другій
слѣднѣйшій, вѣдаючи Петра апостола по лѣвици Христа во царствіи Его. Чо-
быти межи всѣми апостолами боліпого го не одержали, и овшемъ противное
и старѣйшого лѣты, възваньемъ, обцо- тому услышали. «Десять абовѣмъ то по¬
вянемъ со Христомъ, справами знаме- слышавши обряжались за то на тыхъ
нитыми, честію и иншими многими пре- двохъ. Зачимъ Христосъ Господь при-
рогативами всѣми тыми персодалными , звавши всѣхъ ихъ, реклъ до нихъ: вѣ-
оказале почтенного, іполъ навидѣти его | даете, ижъ княжата народомъ господ¬
не якъ удѣлного Церкви монарху, але , ствуютъ ними и вельможи владнутъ имм:
якъ верховного апостола. але не такъ будетъ межи вами» 8). И декретуючи впрокъ чинитъ: «хто бы ме- Части I, роздѣлу II, артикулъ Л Ижъ Іисусъ Христосъ по собѣ
пастыремъ головнымъ Церкви
самого ед иного Петра не учи-
н и л ъ. жи вами хотѣлъ быти болшимъ, нехай
будетъ вамъ слуга, а который бы хо¬
тѣлъ быти межи вами первымъ, нехай
будетъ всѣмъ вамъ неводникъ» 9). То
не монарха. Третія оказія, яко Лука еѵангелистъ
Зо всѣхъ теды вышприведеныхъ свѣ-: въ главѣ 22, зачало 108, пишетъ: «стал-
доцтвъ, притомъ и зъ выводовъ поме-; ся споръ межи апостолами, который бы
ненннхъ а вельце важныхъ показуется ' здался межи ними быти болшій» ю). Кото-
ясне и выразне, ижъ Іисусъ Христосъ, рый споръ любоначалія Христосъ потлу-
Избавитель нашъ, Петра одиного по со-1 мляючи, жадного зъ нихъ старшимъ и
бѣ головного пастыра не зоставилъ. Къ | болшнмъ не учинилъ и). Заисте и тутъ
тому придаю и то, же килка оказій, то
естъ причинъ подавалося Іисусу Хри-1
стови Петра по собѣ одного самого па¬
стыремъ головнымъ и найвыппнею въ Церкви головою быти показати. Чнмъ
ігды бы былъ, певне бы его и Хри¬
стосъ показалъ былъ, и апостолове по¬
томъ эЬ такого знали бы его были. Але ся речъ противная, тому най- в) ст. 17. 7) Матѳ. гл. 20, ст. 20—23. 8) Тамъ же, 24—26: «И слышавше десять
негодоваша о обою брату. Івсусъ же при¬
звавъ ихъ рече: вѣете яко князи языкъ го¬
сподствуютъ ими, и велицыи обладаютъ ими.
Не такоже будетъ въ васъ». я) Тамъ же, ст. 26—27: «иже аще хощетъ дуетъ. Иле теды до Христа, естъ во! въ васъ вящшій быти, да будетъ вамъ слу- етангеліи оказія першая, у Матѳея въ ! г\\ижѳ аще Х0ТТЪ въ ““ йы™ "ер‘
х > ' ѵ „ | вый, буди вамъ рабъ», главѣ 18, кгдн оный послѣдній судъ ока-; )0) ^ 24; .Бнсть же и Л])Я ю нихъ< кій залъ, мовячи: «церкви оповѣжъ, а хто ■ явится ихъ быти-болій*. не послухаетъ церкве, нехай будетъ якъ {) Тамъ же. ст. 25—30. Библиотека "Руниверс1