Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
29 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 30 ргамговіамгпе сегкіе\ѵпе хі§§і, і^гукіега
йо мгугогитіеша впаДпут Роізкіт; іѵ
кіогусЬ хі$*асЬ тѵіеіе М§До\ѵ Ьеге-
ІускісЬп). А іак кіогу іако\ѵуск хіщ
Довіаі, у опе сгуіаі, у зат іаклѵіеггуі,
у Дгіщіск іакге \ѵіеггуС паисгаі. 2а-
сгут лѵіеіе скгге&іапотс оДраДІо 0(1
\ѵіагу пазгеу \ѵ гогтаііе кегегуе, у
іак сегкіеѵ рг/ерігащ, рггета^ащ у
газтесащ. Іе§о тС осіес теігороіііа, іо
ѵіДг^с, сЬсе іо изрокоіС у гшши До
ріегтегеу рга\ѵойсі рг2у\ѵіе$С: каікесЫзт
зріза\ѵз2у 2 \ѵіе!к% 08іг02П0$сі% у хѵіеі-
кіт ге\ѵіДо\ѵапіет різт сегкіемгпуск,
кіоге^о рипсіа рггеД тсаз, рггеоймгіесопу
зоЬогге, >ѵпозі у рокІаДа. Ріепѵзгу, о
мгугпапіи \ѵіагу, аЬу тезгузсу рга\ѵо-
з1а\ѵпі іеДпако тѵіеггуіі у \ѵу2па\ѵа1і>. А
ро сгуіапіи каіііескізти, ровіоѵѵ віи-
скапо ро8еІ8і\ѵа ай До \ѵіес20га. I іак
ві§ іеп Д/іей зкойсгуі. 10 Дпіа веріеткга зсЬаДгка гаппа
Ьуіа, па кіогеу парггоЛ С2уіапе Ъуіу
капойу, іако тащ скггсіС, у іако окоіо
Рггепа&ѵѵі§і82еу ойагу ві$ врга\ѵчжаС, у
іакіе кіеііску тащ ЪуДй, згеЬгпе, аЬо
сушоте, а піе іпакаге 7 8). Окоіо 8ІиЬоѵг
іег ораіггпіе ро8і§ро\ѵаС. А роіут
оЬгосіІі щ До сгуіапіа каікескізши—о
(ІизгасЬ 8рга\ѵіеД1і\ѵуск, ге 8% \ѵ піеЪіе
мг г§каск Во/уск у \ѵ кго1езі\ѵіе, іеДпак
Ьег ДозкопаІойСі9), о в^Дгіе рагіісиіагпут
кагДё^о гагаг ро йтіегсі. Татіе іаЬакі
2ака2апо позеш рій10). 7) На полѣ: Кяіоді Іи каііюііскіе пагуба
Ьегеіускіті.’ 8) На полѣ: \ѴгДуГ: товд Ъус у гіоіе,
дДгіе зі§ то/е 8іаі;. 9) На полѣ: Ти зсЬівгаа! Ріег^еу ро ка-
(Ьоііски о Дизгаск гогитіе, а роіут ро
асЬізтаііски, &Ду іт Довкопаіеу гаріаіу піе
рггугпатѵа. ,0) На полѣ: \Ѵіес #гЬа, аЬо сиут іпвяут. нымъ для пониманія, книги, превратно
выдавая ихъ за православныя церков¬
ныя. Въ этихъ книгахъ находится мно¬
го еретическихъ заблужденій 7). И кто
эти книги имѣлъ и ихъ читалъ, тотъ и
самъ по нимъ вѣровалъ, и другихъ тому
же научалъ. Почему многіе христіане от¬
пали отъ вѣры нашей и вдались въ раз¬
личныя ереси, и утѣсняютъ Церковь, на¬
силуютъ и повергаютъ въ скорбь. Его ми¬
лость, о. митрополитъ хочетъ это успо¬
коить и возстановить истинное правосла¬
віе: съ этою цѣлью онъ написалъ, на осно¬
ваніи тщательнаго изученія священнаго
писанія, катихизисъ, пункты котораго
представляетъ на ваше, преосвященный
соборъ, разсмотрѣніе. Сперва, о симво¬
лѣ вѣры, дабы всѣ православные оди¬
наково вѣрили и исповѣдывали». По
прочтеніи катихизиса,послы правили свои
посольства вплоть до вечера. И такъ
этотъ день кончился. Сентября 10-го собраніе было раннее,
на которомъ сперва читались правила,
какъ нужно крестить, какъ совершать свя¬
тѣйшую жертву (литургію), и какіе поти¬
ры должны быть, серебряные, или оловян¬
ные, а не иные 8). А также и при вѣн¬
чаніи быть осмотрительнѣе. Потомъ
опять вернулись къ чтенію катихизиса—
о душахъ праведныхъ, что онѣ хотя и
въ небѣ, въ рукахъ Божіихъ и въ цар¬
ствѣ небесномъ, но въ состояніи еще
несовершенномъ э);о частномъ судѣ, осо¬
бо для каждаго, тотчасъ послѣ смерти.
Въ этомъ же засѣданіи запрещено вби¬
рать въ себя носомъ табакъ ,0). 7) Здѣсь книги католическія называетъ
еретическими. 8) Вѣдь могутъ быть и золотые, гдѣ это
по средствамъ. •) Здѣсь — схизма: сперва разсуждаетъ о
душахъ святыхъ по-католическн; а потомъ,
какъ схизматикъ, непрпзиаюіцій за ними прк-
ва на полную мзду. ,0) Скорѣе—ртомъ, или чѣмъ другимъ. Библиотека "Руниверс1