Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
27 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 28 Схуйемгвкі па іпіеувси М&івіатѵвкіе^о
ерівкора Ковво\ѵа. А ха піш агсЬішап-
йгуіа 81искі 8ашие1 8хусік. А ой рга-
\ѵе§о сЬоги, ройіе Рапкгаііа, оСіес Іхаіа,
іЬитеп Шкоівкі. А ро пісЬ рогх%йпіе
іЬитепі, * ргоіороро\ѵіе у рорі хавіейіі
коіо рогх%йпіе ѵей!и°; хіѵусхаіи. Іе^о
тС оСіес теігороіііа исхупіі йііщ% то-
>ѵ§ о ргху§о1;о\ѵаши ві§ о вупойи па-
Іехпут. А ро йокойсхепіи то\ѵгу іе#о
тСі, тіеіі шотс§ лѵіайуктѵе йо оуса
теігороіііу, йхцЖищс ши ха іак$ огиІобС
равІегвк%. Роіѵт оЬгаІітагвхаІка Затиеіа
Зхусіка агсЬітапйгуЦ 81искіе§о, кіогу,
хавіайвху втсоіе тіеувсе, ргхукахаі \ѵвхуі-
кіети воЬого\ѵі, аЬу ві§ лѵ ігге'іхѵобСі
хасЬолѵаІі 5) у §ойхіпу пахпасхопеу во-
Ьоги рііполѵаіі. Кахаіиігх ро віийѣіе Войеу гаппеу,
кахапіе исхупіі обіес Охепо\ѵісх, гек-
іог вхкоі Кііо\ѵвкісЬ, §йхіе йангаі \ѵу-
тсойу вупойоіѵ тсвхуШсЬ, кіогусЬ \ѵіе-
касіі, у ха ко§о, у о схут Ъуіу, у со па
кіогут вупойхіе віап§1о. ІІкахаІ роіут
роігхеЬ^ діѵаНхшпф іегахпіеувхе^о ву¬
пойи, у вкойсхуі. Роіут тагвхаіек
ороѵйейхіаі, ій обіес Іхаіа (і), ІЬитеп
№ко1вкі, ша йовіаіесхпіе оро\ѵгіейхіеС,
ха ргхусхупа іе§о воЪоги, у ргхукахаі,
аЬу х рііпобсщ вІисЬаІі. Мота іейу Іе-
$о Іхау іака: «8тсі§1у у хЬгапу Ьоцопобпу хіюг-
хе! Iх Сегкмгі павхеу Кивкіеу хі$- $$і 81о\ѵіепвкіе щ, кіогусЬ піе \\тіе1е
в\ѵіевхсхепісу Кивсу гохиіпіеіі: со \ѵі-
йх^с ргхесітаісу у Ііегеіусу пайпікотаіі
хі$§, ргхурівищс у орасхпіе ийащс ха 6) На нолѣ: Япаё, /е рорі Кивсу \ѵ 1ю-
геіісу у \ѵ іаѣасе коеЬащ. 6) На полѣ: I/ о Іут Іхау сх^віо \ѵ Іут
воЪогхе Ъ^йхіе татіапка, тавх о пігп мгіе-
йхіес, сгуіеіпіки, /е піеіуіко іеп Ігаіа ісві
іайотіут всііівтаіікіет, аіе іѵіавпут іезі
Ьегеіукіет, каЬѵіпівіе ек\ скаго. А подлѣ лѣваго клироса о. Соф¬
роній Чижевскій на мѣстѣ Мстиславль-
скаго епископа Коссова; а за нимъ
Слуцкій архимандритъ Самуилъ Ши¬
тикъ. А отъ праваго клироса, подлѣ
Панкратія, о. Исаія, Никольскій игу¬
менъ. А за ними, по порядку, игумены,
протопопы и попы расположились, по обы¬
чаю. Его милость о. митрополитъ сказалъ
длинную рѣчь о надлежащихъ пригото¬
вленіяхъ къ собору; послѣ него говорили
владыки и благодарили митрополита за
пастырскую заботливость. Затѣмъ выбра¬
ли предсѣдателемъ Слуцкаго архимандри¬
та Самуила Шитика, который, занявъ
свое мѣсто, предложилъ всему собору со¬
хранять себя въ трезвости5) и помнить ча¬
сы, назначенные для засѣданія собора. На другой день по окончаніи ранней
обѣдни, о. Оксеновичъ, ректоръ Кіев¬
скихъ школъ, говорилъ проповѣдь, въ
которой обозрѣлъ всѣ соборы, разныхъ
вѣковъ, при комъ и для чего они со¬
зывались, и что на нихъ было поста¬
новлено; затѣмъ указалъ на настоятель¬
ную необходимость теперешняго собора.
Послѣ этого предсѣдатель заявилъ, что
о. Исаія г), Никольскій игуменъ, по¬
дробно изложитъ причины настоящаго
собора, и пригласилъ присутствующихъ
отнестись со вниманіемъ къ этой рѣчи.
Рѣчь Исаіи была слѣдующая: «Освященный, избранный и богонос¬
ный соборъ! Въ нашей Русской Церкви
есть Слсявянскія книги, которыя немно¬
гіе Русскіе священники понимали. За¬
мѣтивъ это, противники и еретики на¬
печатали языкомъ Польскимъ, не труд- &) Значитъ, Русскіе попы влюблены въ
водку и табакъ. ®) Такъ какъ объ этомъ Исаіѣ часто бу¬
детъ упоминаться, то ты, читатель, долженъ
знать, что этотъ Исаія не только ядовитый
схизматикъ, но іі сущій еретикъ, кальви¬
нистъ и іі р Библиотека "Руниверс1