Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
25 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ПО РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 26 ^ІайукомгДетиграігіагзге роййаіе. 2к%Д
іакіе регісиіит оусгу/піе тоге игоЗС,
Іаі\ѵіе ка/Лу тоге шѵ&йуб, §сІуй зі§ іе
діозу С2§8Іо 0(1 Ьга1схуко\ѵ 8сЬІ8іпаіускісЬ
по82<|, 2\ѵ1аз2С2а а гшіі рІеЬе: «йе ж>1е-
ИЬузту роЛ Тигсгупет Ьусій, пійіі
росі розіизгейзілѵет раріезкіт». 2°;о1а
іе Ьгасі^ѵа тега зипі оопиепіісиіа, еі оііт
то§$ Ьусій посіиа ПеіриЫісзе. N16 сіо-
риббіІЬу іе§о сезагх Тигескі, аЬу кгоі
Роізкі рапзілѵіе іе^о зіапотѵіі Ъгасіжа
іакіе у піеші ггдйгіі. А сяетиг кгоі
Роізкі та рогтаіаб \ѵ з\ѵоіт рапзітсіе
Тигко^гескіепги раігіагзге Ъгасіжа Лт-
(ІотсаС у піеті Г23Л2ІС? Мо^іо зі§ \ѵі§сеу
о іут парізаС, аіе у егаз піе<1ори$Сі1, у
ѵегііаііз Ьгеиіз еі зітріех паггаііо. Іесіпак
о Іп82ус1і аЬзипІасЬ Огекогизкісіі іпзга
кзідіка Ь§(І2Іе. V а 1 е. Росг^іек зоЬоги КУо^зкіе^о зсЫ-
зшаІіскіе$о, гоки 1640, ЗеріетЪ. 8. 2а 1азк% Войд, 82С2§$1і\ѵіе гасг^І зі§
зоЬог мг сегк\ѵі 8. Зорѣіеу. Ро зіийѣіе
Войеу па^оіодѵапо зіоікі, у 2 ге^езіпі
заДгапо. Ро рга\ѵеу зігопіе іедо тС
обіес теігороіііа газіаДІ. ОСіес Ігакі4),
ерізкор Ьискі, ро Дгиціеу зігопіе. ОСіес
А\ѵгаті, ерізкор, па тіеузси ерівкора
Ь\уо\ѵ8кіе§о. РоДІе піедо Рапкгаіу Нгу-
(ІІС2 па тіеузси ерівкора Ргяетузкіе^о.
А роЛІе 1е\ѵе#о сЬоги оОіес Зорѣгопі *) На полѣ: Осіес Ригупа ія піе Ьуі па
Іут гЪоггувки, Ъо пай піе геготаіаі, Діа
Іе$о2 піеро1о2опо»ерІ8корет ідіскіт. Могила сносится съ постановленнымъ
Турецкою властью патріархомъ, но и
всѣ схизматическія братства въ государ¬
ствѣ нашемъ, изъявъ ихъ изъ власти
мѣстныхъ владыкъ, подчинилъ тому
же патріарху. А какая отсюда можетъ
произойти опасность для отечества, каж¬
дый легко можетъ усмотрѣть, такъ какъ
часто раздаются голоса схизматическихъ
братчиковъ, а особенно простаго наро¬
да: «мы желали бы быть лучше подъ
Турчиномъ, нежели подъ властью папы».
Вообще, эти братства суть чисто ско¬
пища и когда либо нанесутъ вредъ рес¬
публикѣ. Не позволилъ бы Турецкій царь,
чтобы въ его государствѣ король Поль¬
скій учреждалъ какія-то братства и ими
управлялъ. Такъ къ чему же королю
Польскому позволять, чтобы въ его го¬
сударствѣ Турко-Греческій патріархъ
основывалъ братства и ими управлялъ?
Объ этомъ можно было бы больше на¬
писать, но и время не позволило, и яс¬
ная истина, и несложное обстоятельство.
Впрочемъ, о другихъ Греко-Русскихъ не¬
лѣпостяхъ будетъ другая книжка. Прости. Начало Кіевскаго схизматическа¬
го собора, 1640 года, 8 сентября. Милостію Божіею, соборъ благопо¬
лучно открылся въ Софійской церкви.
По окончаніи службы, были поставлены
стулья, на которыхъ размѣстились по
списку. По правую руку сѣлъ его ми¬
лость митрополитъ; Исаакій, Луцкій 4)
епископъ, по другую сторону; о. Авра-
амій, епископъ, на мѣстѣ епископа
Львовскаго; подлѣ него Панкратій Гри-
дичъ на мѣстѣ епископа Перемышль- *) О. Пузина не былъ на этомъ сборищѣ,
такъ какъ не соглашался на него; потому
онъ п не названъ епископомъ Луцкимъ. Библиотека "Руниверс1