Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
23 КІЕВСКІЙ СОБОРЪ 1640 ГОДА, ІЮ РАЗСКАЗУ САКОВИЧА. 24 бсЬізпііе орропиіі|сеу, іако у (11а 8а-
тусЬ каііюіікотс, г йгики па 8\ѵіаі \ѵу-
йаС: йіа Ки8І, аЬу ^ѵісі&іаіа у \ѵіеіШа-
1а, га іакіті равіеггаті 8І$ ийаіе, кіо-
ггу у ваті піе тѵіейгіі, іако \ѵіегг% (Ьо
циоі роропез, іоі ййе8 и 8сЬІ8шаіік<т)
у рагарЬіап 8>ѵоісЬ ро<ц)іо\ѵіи ргаѵйиі-
^усЬ йор;таі о \ѵіегге піе паися*}.. Воб
Іо гарга\ѵ(1е &гиЪу Міій и 8сЬІ8таііскісЬ
теігоро1ііо\ѵ, ^іайуко\ѵ у роро\ѵ йоЦй
піе^ѵіейгіеС о іогпііе еисЬагізііеу! у арреі-
Іаіі^ о іут, іако іег у о йизгасіі 6\ѵі§-
іусЬ, іейіі щ дѵ піеЬіе сгуіі \ѵ /іешпуш
гаіи, у о іп82ѵсЬ Йо раігуагсЬу Сагу-'
^гой/кіецо Тигкодгесгупа *) ройпойіС. А
іакоге&іе йоЦй рапо\ѵіе \\іайуко\ѵіе у
ророѵѵіе 8скІ8піа1іссу застаіпепіит еисЬа-
гізііеу ро$\ѵі§са1і? цйу$Сіе о іогтіе,
сіиаз йаі е88е геі, піелѵіейгіеіі? Со іейіі
іогта \ѵа82а \ѵ$ір1і\ѵа у піеріелѵиа Ьуіа,
іейу у закгатепі \ѵ$ір1і\ѵу, гаіупі у
^ѵіага піеріетаа. (Рггупатпіеу ъ к$і%гкі
о 7 закгашепіасЬ, ой оуса Ригупу \ѵ!а-
гіукі \ѵуйанеу, о іогтіе еисЬагізііеу ро
каіЬоІіски парізапеу, тоціі&іе ві§ па-
цсгуС). КаіЬоІікош, іег іак йисЬомгпети
іако у 8уѵіеі8кіети 8іапо\ѵі, а уѵ $1о\ѵасЬ
паумгугзгеу 2\ѵіег2сЬпо&і нг рапзілѵіе
пазгут паІегаІоЬу \ѵ іо ѵѵеуЗггеб у
руіай 8І$: сиіив сошепзи обіес МоЬіІа
ой раігіагсЬу Тигко^гесгупа іуіиі по\ѵу
ехагсЬі 8. ТЬгопи Копзіапііпороізкіе^о2),
іако ві§ різге, іакге кареіивг кагйіпаізкі
па 8І§ 2асі$"п^1. А іегаг іевгсге по\ѵу
іуіиі зоЬіе хі§2§су рггурізиіе а. Ю413).
А піе іуіко заш оСіес МоЬіІа ге11аіі§ Йо
раігіагсЬу, ой Тцгка ройапе^о, сгупі, аіе
у \ѵ82уікіе Ъгасіуѵа зсЬізтаііскіе \ѵ рап-
віміе павгут, \ѵуітиі$с іе г ,)цгІ8Йіксуеу *) На полѣ: Огаѳса ййе шегсагі, сбз піе-
реѵпе^о гпасгу. «Еі Сгеіепзез зетрег теп-
йасез», іез/сге іо Ратееі з. пагумгаі. 3) На подѣ; Касгеу Каіѵѵіпзкіедо. *) На полѣ: Іп ЦЪ: «8о1 розі оссазпга
огіепз*, Соборъ, какъ для Руси, ратоборству¬
ющей :за свою схизму, такъ и для са¬
михъ католиковъ; для Руси, чтобы она ви¬
дѣла и знала, за какими пастырями идетъ,
которые и сами не знаютъ, какъ и что
они исповѣдуютъ (ибо сколько поповъ
у схизматиковъ, столько и вѣръ) и не
научатъ прихожанъ своихъ сколько-ни¬
будь истиннымъ догматамъ вѣры. И дѣй¬
ствительно: развѣ это не громадное за¬
блужденіе, что схизматическіе митрополи¬
ты, владыки и попы доселѣ не знаютъ, что
такое «форма евхаристіи» и отсылаютъ за
справкою объ этомъ, а равно и по вопросу
о томъ, находятся ли души святыхъ на
небѣ, или въ земномъ раѣ, и о прочемъ,
къ Цареградскому патріарху, Турко-Гре-
чину1)! А какъ .же вы, господа владыки
и попы схизматическіе, доселѣ совершали
таинство евхаристіи, когда не вѣдали о
формѣ таинства, которая даетъ ему си¬
лу? А что если вавіа форма была со¬
мнительная и неистинная, тогда и таин¬
ство сомнительно, и вѣра неистинная
(хотя изъ книжки о 7-ми таинствахъ,
изданной отцомъ - владыкою Лузиной,
вы могли бы научиться формѣ евха¬
ристіи, католически изложенной)! Като¬
ликамъ духовнаго и свѣтскаго званія и,
главнѣе, высшему правительству въ на¬
шемъ государствѣ слѣдовало бы всмо¬
трѣться въ это и спросить: съ чьего со¬
гласія отецъ Могила принялъ отъ па¬
тріарха Турко - Гречина новый титулъ
экзарха св. престола Константинополь¬
скаго 2) и возложилъ на себя кардиналь¬
скую шапку. А теперь, въ 1641 году,
новый еще титулъ княжескій себѣ при¬
писываетъ 3). И не только самъ отецъ *) «Покупать греческую вѣру*-означаетъ
пѣчто неистинное. «Критяне присно лжи-
ви», говорилъ еще си. Апостолъ Павелъ
(Посл. къ Титу, гл. 1, ст. 12). *) Лучше сказать: Кадьвинскаго. 3) Въ книгѣ: «8о1 розі оссазшп огіепз». Библиотека "Руниверс1