Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
331 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХАРІИ КОПЫСТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 332 «Турко-Греціа», книга. Тертуліанъ, старый докторъ. «Уставъ церковный». «Поменникъ Кіевскый столечный». Ф Фотій, патріарха. X. Христофора Филалета «Анокрисисъ»
(зри: «Апокрисисъ»). Ветхій Законъ: Бытіа. Исходъ. Леѵитъ. Числа. Девтерономъ. Наѵінъ. Судей. Руеъ. 1. Царствъ. 2. Царствъ. 1. Паралипоменъ. 2. Паралипоменъ. Ездра. Ноемминъ. Товиѳъ. Юдиѳъ. Есфиръ. Іовъ. Псалтыръ. Притчи. Еклесіастъ. Пѣсни Пѣсней. Премудрость. Сѵрахъ. Исаія. Іеремія. Захарія. Плачъ Іереміинъ. Варухъ. Іезекіилъ. Новый Завѣтъ. Матѳей. Марко. Лука. Іоаннъ. Дѣяніе. зд «Ценсура Екклессіе Ориеиталѣсъ». «Часословъ» или нолуставъ Краков:
скій. «Ческая исторіа». ЬЭ. Юстиніанъ даръ. ѳ Ѳеодоритъ. Ѳеофилактъ. Ѳеодосій Зигомаля. Мѣней мѣсячныхъ: Прологъ. Септеврій. Октоврій. Ноемврій. Декаврій. Генваръ. Февраль. Мартъ. Анриль. Май. Іюнь. Іюль. Августъ. Завѣтъ святыхъ и славныхъ велико¬
мученикъ Христовыхъ, 40, иже въ Се- ВАСТІИ СКОНЧАВШИХСЯ. Благослови, отче! Мелетіе и Аетіе и Евтихіе, южници
Христовы. Еже по всякомъ градѣ и Библиотека "Руниверс1