Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
329 «ПАЛИНОДІЯ», СОЧ. ЗАХА1ЧИ КОІІЬК'ТЕНСКАГО, 1621 ГОДА. 330 «Констітуціи» отъ 1569 до 76 и до 88
(зрй: Статута). Константинъ Арменопулъ. < Конфедераціи Полского и Руского на¬
родовъ становъ». Л. Леона царя «Конституція». Лаоникъ Халкокондилле. «Ляментъ Орѳологовъ-'. «Лѣтописецъ Росскій» (зри: Хрой-
ника). ЪЛ. Марко Ефескій. Маргвардъ хронологъ. . Матѳей канониста или правилникъ.
Михаилъ. Матѳей Стрыйковскій. Мартинъ Крусій. Мѣховитъ, 405. Мартинъ Кромеръ. Меѳодій Патарскій, епископъ и му¬
ченикъ. Мартинъ Блажовскій. Мелетій, патріархъ Александрійскій. Ы. Никифоръ Калистъ Ксанѳопулъ. Нилъ Кавасилъ. Никита Фисабръ. Никифоръ Грекгорасъ. Никита Хонѣатесъ. Николай Кавасилъ. Никонъ. О- Оригенъ. «Октоихъ». Орѣховский. Оптатусъ. ГТ. «Прологъ». «Патерикъ Скитскій». «Переводникъкнижки костеловъ Кра¬
ковскихъ». «Патерикъ Печерскій». ІІалеологъ царь. ІР. Апостольскій кцноны. о. Соборы: первый въ Віѳиніи, Никей¬
скій; вторый, 164, 204, Константино-
нолскый; третій, 165, Ефесскій, въ
Ассіи; четвертый въ Віѳиніи, Халки-
донскій, 145, 168; пятый, 169, Кон¬
стантинопольскій; шестый, 140, Кон¬
стантинопольскій; седмый, вселенскій,
за блаженнаго Фотія. Помѣстный соборы: 1) Картагіанскій
или Карходонскій; 2) Антіохійскій; 3)
Неокесарійскій, яжъ въ Полтѣ; 4) Аг-
кирискій въ митрополіи Галатійской; 5)
Гаерскій или Тагръ 6) Лаодикійскій въ
Фригійской митрополіи; 7) Сардикійскій
или въ Средци; 8) Зъѣздъ Флоренскій,
Лядскій. Соборъ первый, вторый въ Констан¬
тинополю. Скарга, 158. Созоменъ Ерміа Саломиній. Сократъ Схоластикъ. Соколовскій. Стрыковскій, 405. «Синаксаръ Грецкій, Славенскій». «Соборникъ празничный». Скитизы Хроника. «Соборникъ Славенскій». «Соборникъ святаго Серпа». Сабелникъ Блондусъ. «Статута» за кролей Августа, Генрика
Стефана, Жигмонта нынѣшнего. Т. «Тріодь постная». «Требникъ церковный». Тарасій. Библиотека "Руниверс1