Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
311 «ОБОРОНА УНІИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 312 Ііогіігіаі 10. О зкагапіп Вогут Огекоѵ га осіепѵапіе чіо ісЬ осі Сегк\ѵіе й\ѵі$іеу рггег гпізгсгепіе райзі\ѵа іеіі . іізі 40 [209]
„ 11. "ѴѴіоге зкагапіе Воге рггег \ѵгі§сіе сіаі й\ѵі§іус1і • • „ 42 [213] „ 12. Тггесіе вкагапіе Во/е, осіі^сіе паик у гатіезгапіе (ІисІЮАѵіеіізілѵа у зіапо\ѵ біѵіеіскіск „ 46 [216] „ 13. О зоЬогге й\ѵі§іут ро\ѵзгес1іпут Б’іогепізкіш . . . „ 49 [219] ТкгксіА Сг^йС.—О тѵм іако зі§ Кі’В ккгсііл. Когіігіаі 1. О Ігоіакіш кггсіе „ 53 [224] „ 2. Со зі§ сігіаіо па Кизі ро рггуі^сіи кггіи й\ѵі^іе*;о. „ 55 [227] „ 3. Іейіі г\ѵусгау іезі, геЬу теігороіііоуѵіс Кизсу Ьгаіі Ыодоз1а\ѵіейзІѵо оіі раііуагсЬі Копзіапіуио- роізкіедо „ 66 [238] И 4. Сгу піе тіеіі раігуагсЬоАѵіе рганга (Іо Кизі, ш^сіет •кІоге^оЬу роѵѵіппі га\ѵзге0<1(Іа\ѵаС розіизгейзіѵѵо. „ (>8 [241] „ 5. Со га рогуіек у со га згкосіа о<1<1а\ѵаС розіизгейзііѵо раігіагсЬот „ 70 [243] Кгесг иаіегііса (Іо \ѵ!огеу сг^йсі, а іа іезі: Іізі Ріоіга АпіуосЬеЛзкіе^о (Іо раігуагсііі Копзіапіі- пороізкіе^о 73 [247] Осіріз раігѵагсЬі \ѵіе1кіеу АпіуосЬіеу па Іізі Міеііа-
1а Сушіаге^о, раігуагсЬі Копзіапіупороізкіецо,
іезі рггерізапу г кзіа^ Ьгасінга ^ ііейзкіеео й. Биска . , 79 [253] СйАѴАКТЛ Сг§ЙС,— О Р08Т§РКЦ ШЕРЛАѴКО РК2Е82ІЕОО ОББАЮА Р08ІЬЗгЕЛ8Т\ѴЛ КЬЕ-
МЕХЗОАѴІ ОЗМЕЩІ РАРІЕ20ѴЯ ОБ 8ТАК82УСН ЫА32ѴСН. Когіігіаі 1. Іейіі шо§1і іо исгупіС Ьег раігуагсіит? „ „ 2. Сгу то§1і іо исгупіС Ьег зіашш 6\ѵіеіскісЬУ ... п Ьізі і. ш. хі%г§сіа Ойігог8кіе§о Копзіапіупа, \ѵоіе-
\ѵо(Іу КііоАѵзкіе§о. Ваіа г ЬиЫіпа, іипіі 21, гоки 1593 „ „ 3. Іейіі рггу іут о(1(1апіи розІизгеЛзіАѵа рггег зіагзгусіі пазгусЬ сІоЬгге 8І§ лѵаічтаіу ггесгу пазге? . . И п 4. Рогуікі, кіоге ташу г іеДпойсі пазгеу г Сегкнгід, Кгутзк% „ я 5. "Іе 8і§ паш 6о гдоііу тіеС г 8оЦ роіггеЬа, у о вро- зоЬаск, рігег кіогеЬуйту рггуйС тоціі До іедоУ „ 89 [265]
93 [270] 96 [274]
100 [279]
106 [286]
190 [289] Бибяиотека "Руниверс