Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
ВЕ0Е8ТК К02ІШАЕ0\Ѵ ТЕѴ К8ІД82КІ. Рггейшоѵа (іо сгуіеіпіка [157]*®) Сг§ЙС Р1ЕКѴѴ82А.—О 2ШЕВ2СНК0ЙСІ РіОТКА §ТѴ1§ТЕ60. Штіхіа) 1. \Ѵ кіогуш зіе оЪіайпіа тіеузсе и Маіеивга й\ѵі§- Іе«о, \ѵ гогіігіаіе 16 Іізі 1 [163] „ 2. Ьтціе тіеувсе Лана йѵі§1е"0, те гохсігіаіе 30 . • „ 3 [166] „ 3. 8шас1есі\ѵа г ішмІШлѵ сеікіечѵиусіі, кіоге \ѵ сегк\ѵі, а шіапошеіе па н\ѵі§іо Ріоіга'у Ра\ѵ1а о(1рга-
\ѵиіешу, у Яѵіаііесіѵо Нгеіюгуіа, теіѵороШу
Кііолѵнкіе^о „ 4 [168] Схейс \Ѵтока. Кохгігіаі 1. Коши ро Ріеігхе й. паіегу гѵіеггЫтойс ІІ8І 7- [17 Ь] „ 2. Ріепѵзгу гиак пауѵузгвгеу раріеха гтеіеггсітойсі. Ріепѵѵчге па зоЬогасЬ ѵѵхіеІеЛякісЬ тіеѵзсё . . „ 10 [175] 3. \Ѵіогу гпак гтѵіеггсітойсі паухѵузхьхеу, хе Ьех ра- ріеха гагіеп воЬог Ъѵб піе тоге • 13 [178] 4. Тггесі гпак паутеузхзхеу гѵгіеггсішойеі, арреііасіа . „ 14 [179] „ 5. 2е ро воЬогге Каг1а§ій8кіш Ъуіа арреііасіа (Іо ра¬
ріеха Кгуіпзкіедо „ 19 [186] „ 6. Сгѵѵагіу гпак гѵіеггсЬпойсі паутеузхягеу, іх раріег:, іако пауѵ?у828гу \ѵ Сегкѵі СЬгузІивоѵеу, ро-
8(апаѵіаі раІгуагсЬі, у гггисопе рггуѵгасаі . „ 21 [188] я 7. Ріі&іу гпак, іг раріег, іако паутѵувгзгу 8§с1хіа, в%- сігіі, гггисаі у ѵукііпаі раігуагсііі, іпвге <1и-
с,1іо\ѵіеПйІ\ѵо у зіапу 8\ѵіеіскіе \ѵе \Ѵ8с1ш(1піс1і кгаіпасі) . 23 [189] „ 8. 2агги1 рггесіѵпеу зігопу 26 [193] „ 9. Ѣ ро зіесітіи зоЬогасЬ Ъуіі раігуагсЬоѵіе Сагодгогі- всу ѵг іесіпойсі г Сегкѵі^, Кгутзк^, у рггег
ко§о ві§ гогепѵапіе гзіаіо 29 [196] м) Въ скобкахъ обозначены столбцы настоящаго изданія «ОЬгопа іеіпойсі»—въ фор¬
матѣ малой четвертки, содержитъ ѣъ себѣ 4 нен, 116 в 8 нен. страницъ. Библиотека "Руниверс