Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
307 «ОБОРОНА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 308 сар. 4 еі 5, еі 8. АіЬап. Біа1о§. 3, сіе
Тгіпііаіе еі ІіЬг. де соштипі еввепі. Ра-
Ігів еі Ріііі еі Врігііив 8.). АЬвигда, диае іпіегипіиг ех (Іосігіпа пе-
^аііиа Зрігііит 8. ргоседеге а Ріііо: 1. Тоііііиг (1І8ІіпеІіо іпіег Ріііиш еі
Зрігііит 8. N8111 зі поп ргоседіі 8рігі-
Іиа 8. а Ріііо, пои дівііпдиііш' ге ірва
аЬ іііо, диашІ0(]иі(1ет іп Рео отпіа зипі ипит еі ідеш. №$і іпіегиепіа ор-
розіііопіз геіаііо, аЦиае ііа ех Тгіпііа-
Іе диаіііав ^иаедагп іп РіиіпІ8 авігиііиг. 2. Рі1ііі8 поп егіі сопвиЪвІапІіаІів Ра-
Ігі, 8і (Ціі(1еш поп роіеві врігаге 8рігі-
Іипг 8апс1иіп, я^ие ас Раіег. 3. Евзепііа а регіона дівііп^иеіиг геа-
Іііег. N810 Зрігііив 8. дівііпдиеіиг ге
ірза а Ріііо, поп Іаіщиат а регеопа
врігапіе, вед Іаіщиат а Ііео іп діиіпі-
Іаіе еі еввепііа Віиіпа виЬзізІепІе. Библиотека "Руниверс1