Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
305 ОБОРОНА УНІИ», ООН. ЛЬВА КРЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 306 Депідие езі регзопа Зрігііиз 8., зідиі-
Деш розі депегаііопет ргосеДіі. 6. Раіег отпіа соттипііаиіі Гіііо
ехсеріа раіегпііаіе, диа іііі орропііиг
(СугіПиз іп Доап. Батазсеп., Де сіиа-
Ьиз ѵоІипіаііЬиз СЬгізіі, еі ІіЬ. 1, ГіДеі,
сар. 9). Ірзе епіт Гіііиз сіе зе Дісіі,
Іоап. 16: «диаесипдие ЬаЬеі Раіег,
теа зипі», еі 17: «отпіа іиа теа, еі
теа іиа». ІД езі отпіа, диае зипі іп
Раіге, ЬаЬеі Гіііиз, ргэееіег раіегпііа-
іет, еі отпіа, диае зипі іп Гіііо, Ьа-
Ьеі Раіег, рггеіег Шіаііопет; зі епіт
Раіег ІіаЬегёі (іііаііопет, еі Гіііиз ра-
іегпііаіет, зіс іоііегеіиг Діиегзііаз рег-
зопагит: Раіег еззеі Гіііиз, еі Гіііиз
Раіег. Сит ідііиг зрігаііо асііиа поп
зіі раіегпііаз, песеззагіо еат Гіііиз Ьа-
ЬеЬіі а Раіге (з. Аидизі. ІіЬ. 15, <1е
Тгіпіі., сар. 26), еі сопзедиепіег зріга-
Ьіі Зрігііит 8. ІТпДе з. Базіі., ІіЬ. 5
сопіга Еипотіит, еі з. Аіііапазіиз, еріз-
іоіа аД 8егаріопет, (Іісипі: диоД зісиі
зе ЬаЬеі Гіііиз асі Раігеш, ііа Зрігііиз
8апсіиз аД Гіііит. Гіііиз ѵего ііа зе
ЬаЬеі асі Раігет, иі езі зесипДив аЬ
ІІІо огДіпе еі Дідпііаіе, огДіпе диіДет—
диіа ЬаЬеі еззе аЬ ІІІо, Дідпііаіе аи-
іет—диіа Раіег езі саиза ііііиз, иі
іДет В. Вазіііиз, ІіЬ. 3, сопіга Еипо¬
тіит, іезіаіиг ідііиг: «зітііііег зе Ьа-
ЬеЬіі Зрігііиз 8. асі Гіііит». 7. Раіег еі Гіііиз сит ЬаЬеапі ипат
еапДетдие ѵігіиіет зрігаііиат, ипісиіп
езі ргіпсіріит іттеДіаіит Зрігііиз 8 ;
Іісеі Гіііиз ѵіДе'аіиг еззе теДіаіит, зі-
диіДет а Раіге ассіріепз роіепііат- рго-
Дисііиат Зрігііиз 8. (Аидизііп., ігасі.
09 іп Доап.) зрігеі іііит, еі Раіег рег
Гіііит зрігаге Дісаіиг. Зісиі Раіег, Гі¬
ііиз еі Зрігііиз 8. езі ипісит іттеДіа-
іит ргіпсіріит сгеаіигае, оЬ ипісит ро¬
іепііат сгеаііиат (Аид. ІіЬ. 5, Де Тгі¬
піі., сар. 14), диатиіз Раіег рег Гі¬
ііит іп Зрігііи запсіо сгееі отпіа. 8. ІДет езі Дісеге: Зрігііит 8. рго-
сеДеге аЬ еззепііа Раігіз еі Гіііі, еі
Зрігііит 8. ргосеДеге а Раіге еі Гіііо
(8. ЕрірЬ. іп Апсог.), іит диіа еззепііа
поп Дізііпдиііиг а регзопа, іит еііат,
диіа поп ргосеДіі аЬ еззепііа зесипДит
еат гаііопет, зесипДит диат езі аЬзо-
Іиіит; зеД иі іпсІиДіі геіаііопет, еі иі
езі іп іаіі регзопа. Шт еззепііа иіезі
диіД аЬзоІиіит зіпе геіаііопе, езі ргіп¬
сіріит иі дио, поп иі диоД, аііаз епіт
еззепііа Раігіз а Гіііо геаіііег Дізііп-
диегеіиг, зідиіДет Раіег а дио депега-
іиг Гіііиз геаіііег Дізііпдиііиг а Гіііо,
еі Іісеі еаДет зіі еззепііа іп Зрігііи 8.,
диае Раіге ас Гіііо, іатеп Зрігііиз 8.
поп езі ргіпсіріит иіііиз ех ІгіЬиз рег-
зопіз. Ыоп Раігіз еі Гіііі, диіа іііі (зе¬
сипДит позігат іпіеІІідепДі гаііопет)
апіе Зрігііит 8. зирропипіиг еззе сопзіі-
іиііи, поп зиі ірзіиз, • піЬіІ епіт зиі ірзіиз
езі ргіпсіріо аиі саиза. 9. С^иапДо Дісітиз, диоД 8рігііиз з.
ргосеДіі а Гіііо ргоріег сопзиЬзіапііаІі-
іаіет, іііа сопзиЬзіапііаІііаз, поп зіщ-
ріісііег еапДет еззепііат Дісіі, зеД сит
огідіпаіі геіаііопе еі огДіпе паіигаіі.
СопзиЬзіапііаІіз епіт Раігі Гіііиз, диіа
ех ео езі, еі СопзиЬзіапііаІіз езі Раігі
еі Гіііо Зрігііиз 8., диіа ех Раіге рег
Гіііит паіигаіііег ргосеДіі. Кат зі рго¬
ріег зоіапѵ зітріісет сопзиЪзіапііаІііа-
іет Зрігііиз 8. Дісегеіиг Гіііі, ех Гіііо,
ѵеі ех зиЬзіапііа еіиз. ЕоДет тоДо роз-
зеі Дісі Зрігііиз Запсіі Гіііиз, ех Зрігі¬
іи 8. еі ех еіиз зиЬзіапііа сит поп
тадіз СопзиЬзіапііаІіз зіі Гіііиз Зрігііиі 8. ас 8рігііиз 8. Гіііо. 10. Іпіег ргзерозіііопет ех еі рег пі-
Іііі іпіегезі (ЕрірЬапіиз, іп Апсогаіо),
зеД зоіит ргіта іііагит зедиаіііаіет,
зеи іДепіііаіет роіепііае ас ргосаіагсіі-
сат саизат зідпШсаі, Аііега огДіпеіп
аД Раігет, диі езі іопз іоііиз Веііаііз
(з. Вазіі. Де Зрігііи. 8., аД АтрЬіІосЬ. Библиотека "Руниверс1