Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Том 4

Русская Историческая Библиотека издаваемая археографическою коммисиею. Т.4. Кн.1. Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб., 1878

OCR
303 *ОБОІ’ОЫА УШИ», СОЧ. ЛЬВА КІ'ЕВЗЫ, 1617 ГОДА. 304 Тіоусе 6лѵі§4еу; Вагуі. \ѵ «ші. 5, о ро-
сЬоДгепіи Виска й\ѵі§Іедо, До Атйі.),
асг пазгут роі^сіет тодд зі§ ДгіеІіС
Іак: Ьо г піедо гпасгу, іг Осіес у Зѵп
гоѵгад у іеДп§ тос таід До Іскпіепіа, а
рггеееЬ. гцасгу, іг Осіес іезі сайка
ріепѵопасгаішу (Сагу)., гогД. 4, До Атйі.),
ріепѵзгд озоЬа Тгоусе рггепауй\ѵі§І8геу,
рггег 8упа у ѵезроі г пію Виска й.
Іскпдсд. В1§Ду, кіоге іч)8і% г ііаикі гогитіеід-
сусЬ, ІЙ Виск 6\\Ті§1.у піе роскоДгі оД
8упа: 1. 2позі зі§ гогпозС гаіеДгу 8упет у
Вискет й\ѵі§1ут. Во іейіі піе роскоДгі
Виск йѵй§1у оД 8упа, піе тоге ЬуС гогпу
оД піедо, дДуг № Води ѵзгузіко іезі
іеДпо. \Ѵуіі^твгу роскоДгепіе озоЬу іеД-
пеу оД Дгидіеу, у Іак г Тгоусу — Втсоуса
зі§ іакай піезіускапа \ѵ Води Іѵгоггу! 2. ІІутиіе зі§ 8упош Вогети го\ѵ-
пойС г Оуеет. Іейіі піе тоге ІскпдС Ви-
сЬа й\ѵі§Іедо, іак іако Осіес? 3. ІзІпойС оД 08оЬу тизі ЬуС ѵ ггесгу
заіпеу гогпа. Во Виск йѵі^іу Цсігіе го¬
гпу оД 8упа, піе іако оД озоЬу Іскпдсеу,
аіе іако оД Вода, \ѵ ізіпойсі зѵѵеу Ъ§Дд-
седо. Іг Іака таіегіа ідгукіет Роккіт піе
іаспо 8І§ нгугагіС тодіа, Діа Іедо Діа
Іуск, кіоггу зі§ исгуіі і§гука Еасійзкіе-
до у Іаспіеу \ѵ піт Іакіе ггесгу гго-
гитіеС тодд, роіогутевгу ро Рокки,
кІаДгіет у ро Ьасіпіе: 1. Іп Віиіпіз пііііі аІіиД герегііиг,
ргаеіег аЬзоІиІит еі геіаііиит, іД езі,
ргаеіег Віиіпат еззепііаіи еі геіаііопет
(Вазіі. ерізі. 43 аД Сгедогіит Шззеп.
еі ерізі. аД Тегепііит, Огед. Хіззеп. ІіЪ,
Де ДіЙегепІіа еззепііае еі Ііурозіазеоз). 2. Регзопае іи еззе регзопае поп сопв-
Іііиипіиг рег аІідиіД аЬзоІиІит, кое епіт сотшипе езі ошпіЬиз регзопіз, зеД рег
геіаііиит (ііДет іЪіД. еі Ватазс. ІіЬ. 1
РіДеі ОгІкоДохэе, сар. 11). 3. Іп Віиіпіз диаіиог іапіит зипі
геіаііопез геаіез, зсііісеі: раіетііаз, й-
ііаііо, зрігаііо еі ргосеззіо (3 АНіапав.
Діаіодо 1, Де 8. Тгіпііаіе), диж сиш
аЬ іпиісет поп пізі гаііопе огідіпіз Ді-
зііпдиапіиг (Огед. Кіззеп. ІіЬ. аД АЫа-
Ьіит, іп йпе, еі Ватазс., ІіЬ. I—РіДеі,
сар. 11). Зрігаііо поп Дівііпдиеіиг геа-
Іііег а раіегпііаіе еі йііаііопе, зеД зоіа
гаііопе, зідиіДеш аЬ ііз поп огііиг. ІТп-
Де ігез іапіит зипі геіаііопез геаіез аЬ
іпиісет геаіііеі’ Дівііпсіж, зсііісеі: ра-
іегпііав, йііаііо еі ргосеззіо (Батазс.,
ІіЬг. I, сар. 8). 4. 8о1ае геіаііопез геаШеѵ аЬ іпиісет
Дізііпсіж зипі сопзіііиііиж регзопагит.
Раіег епіт сит сотріеіе сопзіііиаіиг
рег раіегпііаіет іп еззе Раігіз (Вазіі.
ІіЬ. 2, сопіга Еипот., ѵегзиз йпет),
сотріеіе еііат сопзіііиііиг іп еззе рег-
зопж. Ыоп епіт роіезі Дісі диіз рег-
іесіе Раіег, пізі ЪаЬеаІ Ріііит, пес Рі-
Ііит диіз ЬаЬеге роіезі, пізі асіиаіііег
депегеі, депегаге аиіет поп роіезі, пі¬
зі зіі сотріеіа еі регіесіа регзопа,
асііопез епіт зипі зиррозііогит. 5. Зрігаііо асііиа Іат Раігі диат
Ріііо аДиепіі, іат сопзіііиііз іп еззе
регзопж еі, иі Дісипі іпеоіоді, рег то-
Дит аДіасепІіз (Аіапаз. Діаі. 1, Де Тгі-
пііаіе), аідие іДео пиііаш сопзіііиіі рег-
зопат. Ніпс огДіпет паіигаіет Іасііе
диіз соііідеге роіезі іпіег геіаііопез еі | регзрпаз. Ргіта епіт езі іпіег отпез
1 регзопа Раігіз, диіа езі ргіпсіріит ге-
Іідиагит, ііа иі ірзе а пиііа ех ііз
огіаіиг. ЗесипДа езі регзопа Ріііі, диіа
ргосеДіІ а Раіге ргіиз депегапіе (поп
Дигаііопе, зіе епіт зітиі зипі іп эеіег-
пііаіе, зеД позіго сопсіріепДі тоДо),
диат зрігаііо аДиепіі регзопае Раігіз,
іат рег раіегпііаіет сопзіііиіае. Тегііа Библиотека "Руниверс1